KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 METŲ II PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-216

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir vykdydama Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV skyriaus nuostatas, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų II pusmečio darbo planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vaclovas Andrulis            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. T-216

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 METŲ II PUSMEČIO

DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai

 

 

Vykdymo data

Klausimo rengėjai

1

2

3

4

1.       

Informacija apie pasiruošimą šildymo sezonui

 

III ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetai, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.       

Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

III ketv.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Socialinės paramos skyrius

3.   

Audito išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo

III ketv.

 

 

 

Savivaldybės kontrolierius

 

 

4.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

III ketv.

Biudžeto ir investicijų,  Kontrolės komitetai, Finansų skyrius

5.   

Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizacijos plano bei įgyvendinimo programos, nustatant prioritetinių paslaugų apimtis, patvirtinimo.

III ketv.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Savivaldybės gydytojas

6.   

Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų aptarnaujamų pacientų srautų organizavimo tvarkos bei teritorijos patvirtinimo

IV ketv.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Savivaldybės gydytojas

7.   

Dėl nepedagoginių darbuotojų etatų tikslingumo rajono ugdymo įstaigose

IV ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos, Biudžeto ir investicijų komitetai

8.       

Dėl rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino administracijos darbuotojų etatų skaičiaus nustatymo

IV ketv.

Savivaldybės meras,

Administracijos direktorius

 

9.       

Dėl 2017 metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

III–IV ketv.

Biudžeto ir investicijų komitetas, Finansų skyrius

 

10.   

Dėl 2018 m. rajono savivaldybės biudžeto projekto

 

 

IV ketv.

Savivaldybės administracijos skyriai,  Administracijos direktorius, komitetai, Finansų skyrius

11.   

Dėl informacijos apie rajono įmonių ir organizacijų bei rajono gyventojų teisingo ir laiku mokesčių mokėjimo į savivaldybės biudžetą ir 2017 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymo

IV ketv.

Biudžeto ir investicijų komitetas, Finansų skyrius, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kelmės poskyris

12.   

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir pajamų mokesčio dydžių sąrašo patvirtinimo

IV ketv.

Biudžeto ir investicijų komitetas, Turto valdymo skyrius

13.   

Informacija dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2017 metais

IV ketv.

Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kontrolės komitetai, Statybos ir infrastruktūros skyrius

14.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

15.   

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų 2018 metais nustatymo

IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

16.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

IV ketv.

Turto valdymo skyrius

 

17.   

Dėl Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano 2017–2019 metams įgyvendinimo

IV ketv.

Antikorupcijos komisija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

18.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo

IV ketv.

Savivaldybės meras, komitetai, frakcijos, Tarybos nariai

19.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos narių patirties sklaidos išvykos

III ketv.

Savivaldybės meras, Tarybos nariai

 

 

___________________