Logo  Description automatically generated

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl Valstybinės ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr. O3E-746

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 67 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m. gegužės 24 d. pažymą Nr. O5E-701 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimoTaryba n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.  Pakeisti 96 punktą ir jį išdėstyti taip:

96. Papildoma dedamoji prie buitiniams vartotojams metų skirstymo paslaugos kainos, nustatoma padengti visuomeninio tiekėjo, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, elektros energijos įsigijimo sąnaudų skirtumui, susidariusiam tarp Tarybos nustatytų ir faktinių kainų bei pagrįstų sąnaudų, taip pat skirtumui tarp Tarybos nustatytų ir prognozuojamų kainų už likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti visuomeniniai elektros energijos tarifai, Tarybos sprendimais numatytų ir visuomeninio tiekėjo faktiškai pagrįstų sąnaudų, patirtų iki 2022 m. gruodžio 31 d. (įskaitant ir pinigų kainą), skirtumui, visuomeninio tiekėjo patirtoms sąnaudoms dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo ir STO patirtų pagrįstų sąnaudų, susijusių su suvartotos elektros energijos išlaidų dalinio kompensavimo buitiniams vartotojams, apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu. Nustatant papildomos dedamosios dydį, įvertinami Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodytų suvartotos elektros energijos kainos dalies kompensavimo buitiniams vartotojams dydžiai, jei tokie patvirtinami. Skirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji (STt) apskaičiuojama pagal formulę:

 

(66)

 

čia:

STtskirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, EUR/kWh;

Tt – pagal Metodikos 97 punktą apskaičiuota suma, kurią STO t metais turi kompensuoti visuomeniniam tiekėjui, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, EUR;

Pt – pagal Metodikos 97 punktą apskaičiuota suma, kurią visuomeninis tiekėjas, veikiantis STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, turi kompensuoti STO t metais, EUR;

KSadm,t – pagal Metodikos 98 punktą įvertinta STO, kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis kaip 100 tūkstančių, patirtų pagrįstų sąnaudų suma t metais, EUR;

KSt – pagal Energetikos įstatymo 192 straipsnį skirta papildomos dedamosios prie persiuntimo paslaugos kainos kompensacija, EUR/kWh;

EB,tSTO prognozuojamas buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekis t metais, kWh.“

2.  Pakeisti 97 punktą ir jį išdėstyti taip:

97. Apskaičiuojant sumą (Tt), kurią STO turi kompensuoti t metais visuomeniniam tiekėjui, veikiančiam STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, ir sumą (Pt), kurią visuomeninis tiekėjas, veikiantis STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, turi kompensuoti STO t metais bei jų skirtumą yra įvertinama:

97.1. skirtumas, susidaręs iki t-1 metų rugsėjo 30 d. tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą, arba šio skirtumo t metais kompensuotina dalis įskaitant pinigų kainą, jeigu Tarybos sprendimu šio skirtumo kompensavimas išdėstytas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį. Apskaičiuojant skirtumą įskaičiuojamas dėl prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos neatitikimo susidaręs skirtumas, apskaičiuotas pagal Metodikos 115, 116-117 punktų nuostatas, prognozuotų ir faktiškai patirtų pagrįstų veiklos sąnaudų skirtumas, taip pat dėl visuomeninio tiekėjo visuomeninės elektros energijos kainos viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų viršutinių ribų skirtumo, vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, apskaičiuoto vadovaujantis Metodikos 119 punktu, susidariusi sąnaudų suma.

97.2. prognozuojamas skirtumas tarp visuomeniniam tiekėjui leistinų gauti lėšų ir numatomų patirti sąnaudų, už t-1 metų likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti visuomeniniai elektros energijos tarifai. Apskaičiuojant skirtumą, pagal Metodikos 1151 punktą, Tarybos sprendimu įskaičiuojamas dėl Tarybos prognozuotos (nustatytos) elektros energijos įsigijimo kainos likusiam tarifų galiojimo laikotarpiui ir prognozuojamos faktinės elektros energijos įsigijimo kainos šiuo laikotarpiu neatitikimo susidarysiantis skirtumas. Ši nuostata taikytina tais atvejais, kai siekiama kainų pokyčių amortizavimo (sušvelninimo) ateities laikotarpiams.

97.3. visuomeninio tiekėjo iki t-1 metų rugsėjo 30 d. faktiškai patirtos sąnaudos dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo.

97.4. skirtumas, susidaręs tarp t-2 metais į papildomą dedamąją įskaičiuotų sąnaudų ir faktiškai t-2 metais surinktų lėšų.

Suma, kurią STO turi kompensuoti t metais visuomeniniam tiekėjui, veikiančiam STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, yra lygi teigiamam skirtumui , o suma, kurią šis visuomeninis tiekėjas, turi kompensuoti STO t metais yra lygi neigiamam skirtumui .“

3.  Pakeisti 98 punktą ir jį išdėstyti taip:

98. Taryba papildomoje dedamojoje įvertina STO,  kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis kaip 100 tūkstančių, iki t-1 metų rugsėjo 30 d. patirtas pagrįstas sąnaudas (KSadm,t), susijusias su Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodyto dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu, kai toks kompensavimas buvo vykdytas.“

4.  Pripažinti netekusiu galios 99 punktą.

5Pakeisti 100 punktą ir jį išdėstyti taip:

100. Tarybos motyvuotu sprendimu Metodikos 97 punkte nurodyto skirtumo kompensavimas gali būti išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, tačiau šis laikotarpis turi baigtis ne vėliau kaip  2027 m. gruodžio 31 d. Kai šio skirtumo kompensavimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų kompensuotinų skirtumo dalių pinigų kaina, kuri įskaičiuojama į atitinkamai Metodikos 97 punkte nurodytą sumą t metais. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ (toliau – palūkanų norma). Tuo atveju, jei skirtumo kompensavimas paskirstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, šioms sumoms palūkanos taikomos ir nustatomoje kainoje įvertinamos tokia tvarka: einamaisiais metais nustatant t metų (pirmų metų) kompensuojamą dydį, pirmaisiais metais grąžinamoms sumoms palūkanos netaikomos, o ateities periodais (antrais ir vėlesniais metais) numatomoms grąžinti sumoms taikoma visa palūkanų norma; sekančiais metais nustatant t metų (antrų, trečių ir t.t.) kompensuojamą dydį, grąžinamoms sumoms taikoma ½ palūkanų normos, o ateities periodams numatomoms grąžinti sumoms taikoma visa palūkanų norma.“

6.  Papildyti 1021 punktu:

1021. Skirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji (STt) gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip du kartus per metus, kai yra esminių vieno ar kelių veiksnių (įskaitant nuo rinkos dalyvių nepriklausančius), kuriais remiantis buvo nustatyta papildoma dedamoji, pokyčių. Tuo atveju jei yra patvirtinami Energetikos įstatymo 192 straipsnio 2 dalies 1 punkto a papunktyje nurodyti kompensacijų dydžiai pirmoje metų pusėje,  nustatytos metinės papildomos dedamosios dydis nėra perskaičiuojamas, o ateinančiam laikotarpiui papildoma dedamoji nustatoma kaip metinės galiojančios papildomos dedamosios ir papildomos dedamosios, apskaičiuotos atskirai ateinančiam laikotarpiui suma, kuri sumažinama nustatytu kompensacijos dydžiu. Perskaičiuojant / koreguojant papildomą dedamąją pirmoje metų pusėje, Metodikos 97 punkto 97.1 papunktyje nurodyta informacija teikiama už t-2 metų laikotarpį nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir t-1 metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d., o Metodikos 97 punkto 97.2 papunktyje nurodyta informacija teikiama už t-1 metų laikotarpį nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d.

7Pakeisti 111 punktą ir jį išdėstyti taip:

111. Vartotojams, kuriems pagal Elektros energetikos įstatymą ir kitus teisės aktus visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją, visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė riba skaičiuojama sumuojant elektros energijos įsigijimo kainą, visuomeninio tiekimo paslaugos, perdavimo paslaugos AĮ tinklais kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų, VIAP kainas ir skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų viršutines ribas, papildomas dedamąsias, nustatytas pagal Metodikos 96 punktą bei sumažinant gautą sumą suvartotos elektros energijos išlaidų dalinio kompensavimo buitiniams vartotojams dydžiais, nustatytais pagal Energetikos įstatymo 192 straipsnį. Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos papildomai įvertina reguliavimo svertus ir apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(75)

 

čia:

VT’(10,04),t – visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo atitinkamai VĮ ir ŽĮ tinklų metais, EUR/kWh;

Tg,t – prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina t metais, EUR/kWh;

T’vt,t – elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba metais, EUR/kWh;

Tpers,t – Tarybos paskelbto elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifų plano, taikomo ne mažiau kaip 95 procentams visuomeninio tiekėjo vartotojų, tarifų svertinis vidurkis t metais, EUR/kWh;

Tviap,t – elektros energijos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina, apskaičiuota vadovaujantis Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, metais, EUR/kWh;

STt – skirstymo paslaugos t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, EUR/kWh.

Energetikos įstatymo 192 straipsnio 2 dalies 1 punkto a papunktyje nurodyta dalinė kompensacija įvertinama sumažinant STt dedamąją. To paties straipsnio 2 dalies
1 punkto b papunktyje nurodyta dalinė kompensacija įvertinama mažinant
galutinius visuomeninio tiekėjo išdiferencijuotus elektros energijos tarifus. Tuo atveju, kai dėl kompensacijų taikymo visuomeninės elektros energijos kainos konkreti dedamoji nustatoma ir be kompensacijų ir su kompensacijomis, analogiškai rodomos ir dvi visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos.“

8.  Papildyti 1151 punktu:

1151. Tarybos sprendimu įvertinamas Tarybos nustatytos prognozuotos ir prognozuojamos, už likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti einamųjų metų visuomeninės elektros energijos tarifai, elektros energijos įsigijimo kainos ir įsigijimo sąnaudų skirtumas, susidarysiantis t-1 metų gegužės 1 d. – birželio 30 d. arba spalio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu, kai nustatoma skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji t metų II pusmečiui arba nustatoma skirstymo paslaugos vėlesnių nei t metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, ir apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(77)

 

čia:

Tg,l – sąnaudų skirtumas, susidaręs atitinkamu laikotarpiu dėl prognozuojamos, už likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti einamųjų metų visuomeninės elektros energijos tarifai, elektros energijos įsigijimo kainos ir nustatytos prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos skirtumo, EUR;

Tg,p – atitinkamam laikotarpiui nustatyta prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina, EUR/kWh;

Tg,pl – prognozuojama, už likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti einamųjų metų visuomeninės elektros energijos tarifai, elektros energijos įsigijimo kaina atitinkamam laikotarpiui, EUR/kWh;

Evt,pl – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis atitinkamu laikotarpiu, kWh.“

9.  Pakeisti 118 punkto formulės numeraciją:

 

(78)

 

10. Pakeisti 124 punktą ir jį išdėstyti taip:

124. Metodikos 96 punkte nurodytų papildomų dedamųjų prie buitiniams vartotojams metų skirstymo paslaugos kainoms apskaičiuoti visuomeninis tiekėjas (po 2023 m. sausio 1 d. – visuomenino tiekimo veiklą iki 2022 m. gruodžio 31 d. vykdęs asmuo) įprastine tvarka duomenis pateikia iki spalio 20 d. Jei papildoma dedamoji perskaičiuojama pirmoje metų pusėje, tai duomenys pateikiami iki gegužės 20 d. Tuo atveju, kai numatoma skirti Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodytus suvartotos elektros energijos kainos dalies kompensavimo buitiniams vartotojams dydžius, duomenys pateikiami Tarybos numatytais terminais. STO,  kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis kaip 100 tūkstančių, duomenis, susijusius su Energetikos įstatymo 192 straipsnyje nurodyto dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu, priklausomai nuo konkretaus papildomos dedamosios perskaičiavimo atvejo, pateikia analogiškais terminais, kaip ir visuomeninis tiekėjas.“

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Renatas Pocius