KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ NUSTATYMO

 

2017 m. balandžio 27 d.  Nr. T-153

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo.

2. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, registruotus Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 3 metus nuo veiklos įregistravimo:

2.1. Juridinius asmenis, nuomojančius komercinės, pramonės ir sandėliavimo žemės turto grupei priskirtus žemės sklypus, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ji įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre;

2.2. Ūkininkus, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ji įregistruota valstybės įmonėje Registrų centre.

3. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 3 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 20 000 Eur iki 150 000 Eur į naujai sukurtą turtą ir sukurta ne mažiau kaip 1 nauja darbo vieta (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys dirbti visą darbo dieną ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).

4. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 5 metų laikotarpiui, jei per vienerius metus investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 150 001 Eur iki 300 000 Eur į naujai sukurtą turtą ir sukurtos ne mažiau kaip 3 naujos darbo vietos (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys dirbti visą darbo dieną ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).

5. Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita juridinius asmenis, vykdančius veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo 10 metų laikotarpiui nuo veiklos įregistravimo, jei investuota Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nuo 300 001 Eur iki 1 000 000 Eur į naujai sukurtą turtą ir sukurtos ne mažiau kaip 5 naujos darbo vietos (mokami socialinio draudimo mokesčiai) Kelmės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams (jeigu su samdomais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys dirbti visą darbo dieną ir įsipareigojama išlaikyti sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus).

6. Jei juridinis asmuo, vykdantis veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, investuoja į Kelmės rajono savivaldybės prioritetinėje teritorijoje esančius komercinius, rekreacinius bei pramoninius sklypus, adresu: Kelmės m., Raseinių g. 74A; Kelmės m., V. Putvinskio g. 3A, 10, 10A, 8A; Tytuvėnų m., Dujininkų g. 2; Tytuvėnų m., Nėries g. 1; Tytuvėnų m., Bridvaišio g. 3; Tytuvėnų m., Stoties g. 2, 2A, 8A, 12, 14, 16, 18, bei Kelmės rajono strateginiame plane numatytas pramonines zonas, Kelmės rajono savivaldybės taryba įpareigoja Kelmės rajono savivaldybės administraciją sutvarkyti reikalingą infrastruktūrą iki sklypo ribos: nutiesti kelią, atvesti vandentiekį ir kanalizaciją, lietaus nuotekų sistemą, elektrą.

7. Įpareigoti mokesčių mokėtojus, turinčius teisę pasinaudoti mokesčių lengvatomis pagal šio sprendimo 1 ir 2 punktus, kartu su mokesčių deklaracijomis pateikti savo veiklos registracijos pažymėjimus arba ūkininko ūkio pažymėjimus, sudarytas bei Registrų centre įregistruotas valstybinės žemės nuomos sutartis: nekilnojamojo turto mokesčio – Valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybinės žemės nuomos mokesčio – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

8. Investuotojas, norėdamas gauti mokesčių lengvatą, turi pateikti Kelmės rajono savivaldybės tarybai:

8.1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodomi įmonės rekvizitai, kontaktiniai asmenys, vadovai, komercinės ūkinės veiklos rūšis, prašomas atleidimo nuo mokesčio laikotarpis;

8.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

8.3. atitinkamų įstaigų dokumentus apie žemės sklypų ir nekilnojamojo turto teisinį registravimą, leidimus statyti ar vykdyti pastatų (patalpų) rekonstrukciją;

8.4. parengtą ir įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą investicijų projektą, kuriame nurodomi pagrįsti duomenys apie planuojamas investicijų sumas ir numatomas sukurti darbo vietas;

8.5. raštą, kuriuo investuotojas įsipareigoja sukurti naujas darbo vietas ir investuoti numatytas sumas.

9. Nustatytos mokesčių lengvatos pagal šio sprendimo 3–5 punktus gali būti teikiamos tik Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir įmonei pasirašius investicijų sutartį, o Kelmės rajono savivaldybės tarybai priėmus atskirą sprendimą.

10. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja apskaičiuojant ir mokant 2017 m. ir vėlesnių metų nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčius juridiniams asmenims ir ūkininkams, įregistravusiems veiklą nuo 2017 m. sausio 1d.

11. Panaikinti anksčiau galiojusį Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-181 „Dėl mokesčių lengvatų nustatymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Vaclovas Andrulis