herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m rugsėjo 4 d. Nr. 2V-164 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, siekiant įgyvendinti Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos patvirtinimo“, remdamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” bei 2019 m. balandžio 1 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-01-0002 „JUDAM“ sutartimi Nr. 1F-35 (6.26):

1. Tvirtinu Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios 2019 m. birželio 7 d. Departamento direktoriaus įsakymą
Nr. 2V-126 (1.4) „Dėl savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų ir programų vadovei Sandrai Gaučiūtei užtikrinti Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašo įgyvendinimą.

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d.

įsakymu Nr. 2V-164 (1.4)

 

 

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo kokybės ir priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo etapų, savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO), savanorius priimančių (toliau – Priimanti) organizacijų veiklos kokybės kriterijus, kokybės tikrinimo priemones ir tvarką bei SVO organizacijų, Priimančiųjų organizacijų ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) teises ir pareigas kokybiškai įgyvendinant Jaunimo savanorišką tarnybą (toliau – JST).

2. Apraše naudojamos sąvokos:

2.1. Departamentas – JST vykdytojas, kurio funkcijos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - JST organizavimo tvarkos aprašas) (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintame JST organizavimo tvarkos apraše;

2.2. Jaunimo savanoriškos tarnybos komisija (toliau – JST komisija) sprendimus priimantis organas, sudarytas Departamento direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.
2V-153 (1.4) „Dėl jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo savanoriškos tarnybos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ iš Departamento, SVO organizacijos (-ų) ir Priimančiosios (-ųjų) atstovų ir galintis priimti sprendimus JST įgyvendinimo kokybės klausimais;

2.3. Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis, sudaroma tarp savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos, kurios pagrindu yra vykdoma JST. Sutarties forma yra JST organizavimo aprašo dalis;

2.4. JST veiklos patikra (toliau – patikra) – SVO organizacijos ar Priimančios organizacijos ir savanorio veiklos tikrinimas, vadovaujantis JST organizavimo tvarkos aprašu bei šiame Apraše numatytais organizacijų veiklos reikalavimais, susitikimo metu ar kreipiantis telefonu;

2.5. JST veiklos kompleksinė patikra (toliau – kompleksinė patikra) – SVO organizacijos (-ų), Priimančios (-ų) organizacijos (-ų) ar savanorių JST veiklų, vykdomų vienoje apskrityje ar savivaldybėje, bei bendradarbiavimo tikrinimas, vadovaujantis JST organizavimo tvarkos aprašu bei šiame Apraše numatytais organizacijų veiklos reikalavimais, susitikimo metu ar kreipiantis telefonu;

2.6. kuratoriusasmuo, dirbantis Priimančioje organizacijoje arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir koordinavimą bei dalyvaujantis savanorio kompetencijų, įgytų JST metu, vertinimo ir įsivertinimo procese;

2.7. mentorius – asmuo, SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą, atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo organizavimą, kuratorių informavimą ir konsultavimą;

2.8. Priimanti organizacijavadovaujantis Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2017 m.
lapkričio 24 d. įsakymu 2V-187 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
akredituotas Lietuvos Respublikoje įregistruotas ne pelno siekiantis juridinis asmuo (savanoriškos tarnybos organizatorius), galintis sudaryti sąlygas savanoriams tobulėti asmeniškai ar profesinėje srityje ir užtikrinti jų palaikymą;

2.9. Savanorisjaunas žmogus (nuo 14 iki 29 metų imtinai), užsiregistravęs Departamento JST administravimo sistemoje adresu https://jst.jrd.lt, patvirtintoje Departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2V-182 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos administravimo sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - JST administravimo sistema) ir atliekantis savanorišką veiklą priimančioje organizacijoje, kaip tai numatyta JST organizavimo tvarkos aprašo 5 punkte;

2.10. SVO organizacija vadovaujantis Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – SVO organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas), akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo.

3.         Kitos Apraše vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos apraše ir kituose įstatymuose bei įstatymus lydimuosiuose teisės aktuose.

 

 

II SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINTOJŲ VEIKLA IKI SAVANORIUI PRADEDANT ĮGYVENDINTI TARNYBĄ

 

4. SVO organizacija, organizuodama savanorišką veiklą, privalo:

4.1. teikti informaciją savanoriška veikla besidomintiems jauniems žmonėms, jiems priimtinais būdais, pavyzdžiui, telefonu, elektroniniu paštu, susitikimuose, socialiniuose tinkluose ir pan.;

4.2. nukreipti kiekvieną besikreipiantį jauną žmogų į jo poreikius atitinkančią priimančią organizaciją.

5. SVO organizacija iki Sutarties pasirašymo, privalo:

5.1. bendradarbiauti su Departamento direktoriaus paskirtu atsakingu Departamento specialistu JST įgyvendinimo klausimais (toliau – Departamento specialistas);

5.2. informuoti potencialius savanorius apie JST galimybes ir būtinas išpildyti kokybiškos veiklos sąlygas;

5.3. užtikrinti, jog visi savanoriai atliekantys JST yra registruoti JST administravimo sistemoje;

5.4. per 5 darbo dienas, nuo Departamentui pateikto jauno žmogaus prašymo atlikti JST perdavimo SVO organizacijai, elektroniniu paštu susisiekti su prašymą pateikusiu jaunu žmogumi ir per 14 kalendorinių dienų, nuo susisiekimo su prašymą pateikusiu jaunu žmogumi elektroniniu paštu, susitikti gyvai;

5.5. susitikimo su jaunu žmogumi metu išsiaiškinti asmeninę jaunuolio situaciją, motyvaciją ir savanoriškos veiklos lūkesčius, nuvykti į Priimančią organizaciją ir susitikti su Priimančios organizacijos vadovu bei kuratoriumi ir aptarti JST įgyvendinimą;

5.6. kartu su kuratoriumi ar Priimančios organizacijos atstovu aptarti ir įvertinti Priimančios organizacijos galimas veiklos sritis;

5.7. koordinuoti dokumentų būtinų savanoriškai veiklai atlikti rengimą ir administravimą;

5.8. Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimus bei atsakomybes: savanorio užduotis, darbų apimtis, pareigas, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos pareigas, atsakomybę, savanorio, Priimančios organizacijos ir SVO organizacijos kontaktinius duomenis.

6. Priimanti organizacija prieš priimant savanorius privalo:

6.1. užtikrinti, jog Priimančios organizacijos darbuotojai yra supažindinti su JST programa, tikslais, JST organizavimo ir neformaliojo ugdymo principais, veiklos apimtimis, SVO organizacija ir jų vaidmeniu procese;

6.2. turėti Priimančios organizacijos savanorių priėmimo ir darbo su savanoriais tvarką, supažindinti organizacijos narius ir savanorius su tvarka bei ją taikyti;

6.3. numatyti pradines veiklas bei jų apimtis, bent vienam savanoriui vienam mėnesiui;

6.4. užtikrinti kuratoriaus parengimą;

6.5. pasirūpinti savanorio darbo vieta bei priemonėmis;

6.6. numatyti savanorių motyvavimo būdus;

6.7. nustatyti veiklos sritis ir užduotis, planuojamą savanoriškos tarnybos grafiką savanoriui, raštu parengti pavyzdinį savanorio savaitės veiklų planą (Priedas Nr. 1).

7. SVO ir (ar) Priimanti organizacija turi atsakyti į jaunų žmonių, besidominčių savanoriška veikla, užklausas telefonu ar elektroniniu paštu. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių Priimanti organizacija negali priimti Savanorio, ji privalo savanorį nukreipti į SVO organizacijos atstovą, mentorių, jei dėl tam tikrų priežasčių SVO organizacija negali priimti Savanorio, ji privalo nukreipti savanorį į Departamento specialistą.

8. Jeigu potencialus Savanoris apsisprendžia atlikti savanorišką tarnybą, JST organizavimo apraše nustatyta tvarka sudaroma Sutartis. Sutarties sudarymą organizuoja SVO organizacija.

9. SVO organizacija iki savanorio veiklos pradžios privalo:

9.1. savanoriui pristatyti SVO organizacijos ir Priimančios organizacijos asmenis ir jų atsakomybes, kurie JST metu esant poreikiui teikia pagalbą ir (arba) konsultacijas;

9.2. esant poreikiui kartu su savanoriu apsilankyti Priimančioje organizacijoje, siekiant įvertinti galimas veiklas ir galimybes;

9.3. esant poreikiui organizuoti mokymus, susijusius su savanorio vykdoma veikla;

9.4. užtikrinti savanorio aprūpinimą būtiniausiomis priemonėmis savanoriškai veiklai Priimančioje organizacijoje įgyvendinti;

9.5. supažindinti savanorį su kompetencijų vertinimo įrankiu.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTOJŲ VEIKLA TARNYBOS METU

 

10. JST vykdyti turi būti skiriamas, ne mažesnis nei 200 Eur finansavimas ne trumpiau nei 6 mėnesiams iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės biudžeto. Jei JST įgyvendinimui finansavimas skiriamas ne Departamento direktoriaus įsakymu, savivaldybė ar SVO organizacija turi informuoti Departamento specialistą apie skirtą finansavimą nurodant skirtą lėšų sumą, finansuojamų savanorių skaičių ir finansavimo šaltinį. Jei finansavimas JST įgyvendinimui skiriamas ne iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės biudžeto, SVO organizacija turi pateikti informaciją įrodančią, kad lėšos skiriamos JST įgyvendinimui.

11. Siekdama kokybiško JST įgyvendinimo, SVO organizacija:

11.1. bendradarbiauja su Departamento direktoriaus paskirtu atsakingu specialistu JST įgyvendinimo klausimais;

11.2. laikydamasi teisės aktų reikalavimų pateikia Departamentui Sutarčių su savanoriais elektronines kopijas bei jaunimo savanoriškos veiklos grafikus iki kiekvieno mėnesio 10 darbo dienos;

11.3. sprendžia su Priimančia organizacija savanorių apgyvendinimo (kai reikia), maitinimo, administracinės pagalbos klausimus;

11.4. dalyvauja ir kelia kvalifikaciją mentorių susitikimuose, mokymuose, kituose su JST susijusiuose renginiuose;

12. SVO organizacija organizuodama tinkamą savanorio mokymosi procesą privalo:

12.1. užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp kuratoriaus, mentoriaus ir savanorio.

12.2. užtikrinti, kad Priimančioje organizacijoje vyksta reguliarūs iš anksto suplanuotų veiklų aptarimai su savanoriu;

12.3. kiekvieną mėnesį suorganizuoti mentoriaus ir savanorio susitikimą asmeniškai ir (arba) grupėje siekiant įvertinti mokymosi procesą;

12.4. užtikrinti savanorio grįžtamąjį ryšį, organizuojant savanorių susitikimus grupėje;

12.5. esant konsultacijų ir atvejų analizės poreikiui, mentorius užtikrinti diskusijas atviroje savanorių grupėje;

12.6. organizuoti susitikimą su savanoriu savanoriškos tarnybos Priimančioje organizacijoje savanoriškos veiklos pradžioje ir pabaigoje. Tarpiniai susitikimai su savanoriu privalo vykti ne rečiau kaip vieną kartą per 30 kalendorinių dienų mokymosi procesui aptarti. Jei dėl objektyvių aplinkybių mentoriui ir savanoriui nepavyksta suorganizuoti susitikimo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, mentorius turi suorganizuoti susitikimą artimiausiu įmanomu metu ir sekančių 30 kalendorinių dienų laikotarpyje užtikrinti iš viso nemažiau kaip 2 susitikimus;

12.7. organizuoti savanorio veiklos į(si)vertinimą savanoriškos veiklos pradžioje, viduryje ir pabaigoje;

12.8. užtikrinti, kad savanorio individuali, ne Priimančiosios organizacijos veiklos vietoje vykdoma savanoriška tarnyba sudaro ne daugiau kaip 20 proc. arba ne daugiau kaip 8 valandas Savanorio vieno mėnesio tarnybos.

13. Kilus nesutarimams (pvz.: Priimanti organizacija ar savanoris nevykdo Sutarties įsipareigojimų) ar konfliktinei situacijai, SVO organizacija turi ją pradėti spręsti nuo susitikimo su savanoriu, po to – su kuratoriumi arba Priimančios organizacijos atstovu. Jei situacijos išspręsti nepavyksta, organizuoti bendrą susitikimą su kuratoriumi ar Priimančios organizacijos atstovu ir savanoriu: susitarimo neradus, organizuoti Priimančios organizacijos keitimą arba inicijuoti Sutarties nutraukimą ar keitimą teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Siekdama kokybiško Priimančių organizacijų palaikymo, SVO organizacija privalo:

14.1. bendrauti su Priimančios organizacijos vadovu ir (arba) kuratoriumi;

14.2. ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų informuoti Priimančią organizacija ir savanorį apie mokymus bei konsultacijas, galimas savanoriškos veiklos metu;

14.3. tvarkyti savanorio išlaidų kompensavimo administracinius klausimus, užtikrinti tinkamą savanorišką veiklą pagrindžiančių dokumentų administravimą.

15. Siekiant kokybiškai įgyvendinti JST, Priimančios organizacijos kuratorius turi:

15.1. užtikrinti savanorio asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui tinkamų sąlygų organizacijoje sudarymą;

15.2. padėti savanoriui integruotis į Priimančią organizaciją, įtraukiant savanorį į Priimančios organizacijos veiklas, susirinkimus, išvykas ir pan.;

15.3. pildyti su savanoriškos veiklos vykdymu susijusius dokumentus;

15.4. organizuoti veiklos aptarimą (įvertinimą) ir planavimą su savanoriu bent kartą per 14 kalendorinių dienų;

15.5. užtikrinti veiklos planavimą ir savanorio dalyvavimą veiklos tvarkaraščio planavime;

15.6. palaikyti ryšį su SVO organizacijos mentoriumi, informuoti apie pasikeitimus (savanorio lankomumą, veiklų planus ar komandos pokyčius, ir pan.);

15.7. dalyvauti mentoriaus inicijuojamuose bendruose susitikimuose su savanoriu ir (ar) kitais kuratoriais;

15.8. esant poreikiui, informuoti mentorių apie tarpinį įsivertinimą, aptarimą ar reikalingą pagalbą sprendžiant konfliktus;

15.9. jei savanoris neatlieka JST daugiau nei 14 kalendorinių dienų informuoti SVO organizaciją;

15.10. esant galimybei, dalyvauti Departamento ar Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo organizuojamuose mokymuose savanorystės temomis. Kelti kompetencijas neformaliojo ugdymo(si) tema įvairiais būdais (pavyzdžiui, saviugdos, konsultacijų ar mokymų, stažuotės formatu).

16. PO paskyrus naują kuratorių turi informuoti mentorių ar SVO organizaciją ir Departamento specialistą nurodant naujo kuratoriaus kontaktinius duomenis ir kitą aktualią informaciją apie kuratoriaus darbą su savanoriais. Supažindinti ir apmokyti naują kuratorių su savanoriškos veiklos specifika.

17. Priimančiai organizacijai negalint užtikrinti kokybiško veiklos organizavimo, SVO organizacija privalo:

17.1. susitikti su Priimančios organizacijos komanda ir savanoriu, aptariant JST nutraukimo galimybes ir priežastis, esant pagrindui pasirašyti Sutarties nutraukimo dokumentus. Atskirai su Priimančios organizacijos komanda aptarti Sutarties nutraukimo priežastis (atvejo analizė), aptarti ateities bendradarbiavimo su SVO organizacija veiklas ir planus;

17.2. esant galimybei surasti ir nukreipti savanorį į kitą Priimančią organizaciją. Tokiu atveju turi būti organizuojamas susitikimas su naujos Priimančios organizacijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, savanoriu bei kuratoriumi, kurio metu turi būti aptartos galimos savanorio veiklos ir Sutarties sudarymo galimybės.

18. Departamentas organizuodamas JST privalo:

18.1. teikti metodinę pagalbą, rekomendacijas savivaldybėms, SVO organizacijoms ir Priimančioms organizacijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims JST įgyvendinimo klausimais;

18.2. organizuoti Priimančių organizacijų ir SVO organizacijų akreditaciją;

18.3. analizuoti Priimančių organizacijų kaitą, sritis, kuriose jos veikia, bei jų galimybes ir poreikį priimti savanorius;

18.4. organizuoti ir vykdyti savanorių kompetencijos pripažinimą;

18.5. analizuoti jaunų žmonių, vykdžiusių savanorišką veiklą, skaičius, pasiekimus, kokybinius ir kiekybinius savanoriškos tarnybos rodiklius;

18.6. esant finansinėms galimybėms, finansuoti SVO organizacijų veiklą;

18.7. viešinti JST galimybes Lietuvoje.

19. Departamentas siekdamas užtikrinti kokybišką JST įgyvendinimo procesą turi teisę:

19.1. vykdyti savanorio JST įgyvendinimo patikrą Sutartyje nustatytu terminu Priimančiojoje organizacijoje, pagal jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką, kuris pateikiamas SVO organizacijai ir Departamentui pateikus prašymą elektroniniu paštu ar žodžiu;

19.2. vykdyti Priimančios organizacijos patikrą, Priimančios organizacijos akreditacijos galiojimo periode, sudarytų Sutarčių nustatyto galiojimo terminu Priimančiojoje organizacijoje, pagal jaunimo savanoriškos veiklos savanorio grafiką, kuris pateikiamas SVO organizacijai ir Departamentui pateikus prašymą elektroniniu paštu ar žodžiu;

19.3. vykdyti SVO organizacijos patikrą, SVO organizacijos akreditacijos galiojimo periode;

19.4. vykdyti kompleksinę SVO organizacijos (-ų), Priimančios organizacijos (-ų) ir savanorių patikrą, JST įgyvendinimo periode arba 12 mėnesių nuo paskutinės Sutarties galiojimo pabaigos dienos;

19.5. remiantis patikros rezultatais teikti rekomendacijas SVO ar (ir) Priimančiai organizacijai dėl JST veiklos kokybės gerinimo;

19.6. remiantis patikros rezultatais pagal poreikį pradėti SVO ar (ir) Priimančios organizacijos akreditacijos nutraukimo procedūrą;

19.7. remiantis patikros rezultatais teikti Departamento direktoriui rekomendaciją nepripažinti savanorio JST.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ĮGYVENDINIMO PATIKROS TVARKA

 

20. Patikros tikslas – įvertinti SVO organizacijos ir (ar) Priimančios organizacijos ir (ar) savanorio veiklą vykdomą JST, jos atitikimą JST organizavimo apraše nustatytiems kriterijams ir šio Aprašo antrame ir trečiame skyriuje numatomiems reikalavimams.

21. Kompleksinės patikros tikslas – įvertinti savivaldybėje ar (ir) apskrityje veikiančių SVO organizacijos (-ų), Priimančios (-ų) organizacijos (-ų) ir savanorio (-ų) JST veiklų visumą, jų atitikimą JST organizavimo apraše nustatytiems kriterijams ir šio Aprašo antrame ir trečiame skyriuje numatomiems reikalavimams.

22. Patikros procesą koordinuoja Departamentas.

23. Patikrą vykdo ekspertai, kuriuos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Departamentas. Ekspertais gali būti Departamento direktoriaus įsakymu paskirti Departamento darbuotojai, kurie atitinka ekspertams keliamus reikalavimus.

24. Patikrą vykdantys ekspertai privalo išmanyti JST organizavimo tvarką, kaip tai numatyta JST organizavimo tvarkos apraše.

25. Patikrą vykdantys ekspertai ir kiti asmenys, vienu ar kitu būdu įsitraukę į patikros eigą, turi užtikrinti nešališkumą tikrinamos organizacijos atžvilgiu ir informacijos konfidencialumą ir viešai neskelbti su patikros organizavimu ir (ar) įgyvendinimu susijusių duomenų, patikros rezultatų, kol nepasibaigęs tikrinimo procesas.

26. Ne vėliau kaip patikros dieną Departamento įgaliotas ekspertas privalo pasirašyti Nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konfliktų vengimo (toliau – Nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija) (priedas Nr. 2).

27. Departamento specialistas ir ekspertas visos patikros įgyvendinimo metu, nuo prašymo ar skundo vertinimo iki rekomendacijų Departamento direktoriui teikimo, vadovaujasi JST organizavimo apraše nustatytais kriterijais ir šio Aprašo II ir III skyriuje numatomais reikalavimais.

28. Patikros procesas pradedamas Departamento specialistui:

28.1. gavus SVO organizacijos prašymą ir (ar) skundą raštu;

28.2. gavus Savanorio prašymą ir (ar) skundą raštu;

28.3. gavus Savivaldybės administracijos, kurios teritorijoje ir (arba), kurios lėšomis įgyvendinama JST, prašymą ir (ar) skundą raštu;

28.4. gavus SVO organizacijos, savanorio ar kitų JST veikloje dalyvaujančių asmenų argumentuotą pranešimą žodžiu ir pateikus tarnybinį pranešimą Departamento direktoriui;

28.5. pagal Departamento sudarytą JST įgyvendinimo tikrinimų planą, sudaromą atsitiktine tvarka;

28.6. inicijuojant neplaninius patikrinimus.

29. Sprendimas dėl patikros ar kompleksinės patikros organizavimo priimamas toliau nurodyta tvarka:

29.1. Aprašo 28.1 – 28.4 papunkčiuose nustatytais atvejais Departamento specialistas įvertina gauto prašymo ar skundo pagrįstumą. Esant poreikiui Departamento specialistas susisiekia su prašymą ar skundą pateikusiu asmeniu telefonu ar elektroniniu paštu per 1 darbo dieną nuo prašymo ar skundo gavimo dienos;

29.2. Departamento specialistas įvertinęs gautą prašymą ar skundą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, nuo gauto prašymo ar skundo gavimo dienos, teikia tarnybinį pranešimą Departamento direktoriui dėl organizuojamo JST įgyvendinimo patikrinimo ir nurodo siūlomą patikrinimo apimtį (patikra arba kompleksinė patikra) ir įgyvendinimo būdą (organizuojant susitikimus arba nuotoliniu būdu);

29.3. jeigu JST įgyvendinimo patikra organizuojama Aprašo 28.5 – 28.6 papunkčiuose numatytais atvejais Departamento specialistas neturi pateikti tarnybinio pranešimo Departamento direktoriui dėl organizuojamo JST įgyvendinimo patikrinimo;

29.4. Departamento direktorius gavęs Departamento specialisto tarnybinį pranešimą dėl organizuojamos JST įgyvendinimo patikrinimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, priima sprendimą dėl patikros vykdymo ir patikrinimo apimties (patikra arba kompleksinė patikra);

29.5. jeigu Departamento direktorius priima sprendimą pradėti patikrą, ekspertas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, turi nuvykti į patikros vietą arba nesant galimybėms vykdyti kontaktines veiklas suorganizuoti pirmąjį susitikimą su tikrinamos organizacijos atstovais ar savanoriu nuotoliniu būdu. Jeigu Departamento direktorius priima sprendimą pradėti kompleksinę patikrą, ekspertas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, turi parengti patikros planą ir informuoti suinteresuotas šalis apie planuojamą bendrą susitikimą;

29.6. jeigu Departamento direktorius priima sprendimą nepradėti patikros, Departamento specialistas elektroniniu paštu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos, informuoja prašymo ar skundo teikėją apie prašymo ar skundo vertinimo nutraukimą.

30. Patikra organizuojama toliau nurodyta tvarka:

30.1. pradėjus patikros procedūrą Departamento specialistas kreipiasi į SVO organizaciją su prašymu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikti tikrinamo savanorio patikros vykdymo mėnesio preliminarų arba tikrinamos organizacijos patikros vykdymo mėnesio visų savanorių grafikus. Per nurodytą laikotarpį nepateikus jaunimo savanoriškos veiklos grafiko (-ų), Departamento specialistas teikia pakartotinį prašymą pateikti dokumentus per 3 darbo dienas, nuo pakartotinio prašymo gavimo dienos, dokumentų nepateikus per pratęstą terminą, Departamento specialistas teikia tarnybinį pranešimą Departamento direktoriui nurodydamas kreipimosi į organizacija datą, pateiktą prašymą, pakartotinį prašymą ir siūlymą laikyti informacijos nepateikusią organizaciją nekokybiškai vykdančia veiklą. SVO organizacijai nepateikus prašomų dokumentų, savanorio ar Priimančios organizacijos patikra tęsiama, kreipiantis į Priimančią organizaciją su prašymu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikti tikrinamo savanorio patikros vykdymo mėnesio preliminarų arba tikrinamos Priimančios organizacijos patikros vykdymo mėnesio visų savanorių grafikus.

30.2. ekspertas iš Departamento specialisto gavęs jaunimo savanoriškos veiklos grafikus paskiria patikros laiką;

30.3. Priimančios organizacijos ar (ir) savanorio patikra gali būti organizuojama tik savanorio (-ių) savanorystės atlikimo vietoje ir savanorystės įgyvendinimo laiku, pagal jaunimo savanoriškos veiklos grafiką. Išskyrus atvejus, kai ne nuo ekspertų, Priimančios organizacijos atstovų ar savanorio priklausančių sąlygų, negali būti vykdomos kontaktinės veiklos;

30.4. jeigu patikra vykdoma gavus prašymą, skundą ar iniciavus neplaninį patikrinimą, pradėjus JST įgyvendinimo patikros procedūrą ekspertas neprivalo informuoti tikrinamos Priimančios organizacijos ir (ar) savanorio apie vykdomą procesą;

30.5. jeigu JST įgyvendinimo patikra vykdoma pagal Departamento veiklos planą patikros vizito data ir laikas gali būti iš anksto suderinti su tikrinamos organizacijos atstovais;

30.6. Priimanti organizacija ir (ar) savanoris, pagal SVO organizacijos prašymą, pateikę preliminarų jaunimo savanorystės grafiką, turi teisę dėl objektyvių priežasčių, pakeisti jį, pakeitus jaunimo savanoriškos veiklos grafiką, Priimanti organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi informuoti SVO organizaciją apie pakeitimus. SVO organizacija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos privalo informuoti Departamento specialistą dėl pasikeitusio jaunimo savanoriškos veiklos grafiko. SVO organizacija pateikusi preliminarų mentoriaus ir savanorio (-ių) susitikimo grafiką, turi teisę dėl objektyvių priežasčių, pakeisti jį, pakeitus mentoriaus ir savanorio (-ių) grafiką, SVO organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi informuoti Departamento specialistą dėl pasikeitusio grafiko;

30.7. JST įgyvendinimo patikros metu:

30.7.1. tikrinant Priimančią organizaciją turi dalyvauti Priimančios organizacijos kuratorius arba atstovas pagal galimybes savanoris, SVO organizacijos mentorius arba atstovas;

30.7.2. tikrinant savanorį turi dalyvauti savanoris, Priimančios organizacijos kuratorius arba atstovas arba SVO organizacijos mentorius arba atstovas.

30.7.3. tikrinant SVO organizaciją turi dalyvauti SVO organizacijos mentorius arba atstovas pagal galimybes savanoris.

30.8. Ekspertas patikros metu:

30.8.1. jei tikrinama savanorio veikla, privalo užpildyti „Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo patikros formą“ (toliau – savanorio veiklos tikrinimo forma) (priedas Nr. 3);

30.8.2. jei tikrinama Priimančios organizacijos veikla, privalo užpildyti „Jaunimo savanorius priimančios organizacijos Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo patikros forma“ (toliau – Priimančios organizacijos veiklos tikrinimo forma) (priedas Nr. 4);

30.8.3. jei tikrinama SVO organizacijos veikla, privalo užpildyti „Savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo patikros formą“ (toliau – SVO organizacijos veiklos tikrinimo formą) (priedas Nr. 5);

30.8.4. jei atliekamas kompleksinis tikrinimas privaloma užpildyti „Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorio kompleksinės patikros klausimyno formą“ (toliau – klausimynas) (priedas Nr. 6) ir kompleksinės patikros plane patvirtintas veiklos tikrinimo formas.

30.9. Organizacijos (-ų) patikros metu ekspertas gali organizuoti individualų pokalbį su tikrinamos Priimančios organizacijos savanoriu ir (ar) kuratoriumi arba tikrinant Priimančią organizacija – grupinį pokalbį ( pokalbyje dalyvauja daugiau negu vienas savanoris ar kuratorius). Tikrinant SVO organizaciją ar Priimančią organizaciją esant poreikiui arba siekiant surinkti daugiau informacijos sprendimui priimti ekspertas gali organizuoti individualius pokalbius su tikrinamos organizacijos savanoriais telefonu.

Jei patikrinimo metu, tikrinama Priimančioji organizacija turi daugiau nei vieną kuratorių ar JST vykdo daugiau nei vienas Savanoris t.y. turi daugiau nei vieną galiojančią Sutartį, ekspertas patikros metu turi organizuoti individualius ar grupinį pokalbį su ne mažiau, kaip dviem trečdaliais Priimančios organizacijos kuratorių ir (ar) ne mažiau, kaip puse Priimančioje organizacijoje JST atliekančių savanorių; Individualūs pokalbiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu;

30.10. Patikros metu ekspertas, esant objektyvioms priežastims, gali prašyti pateikti papildomą informaciją, nenurodyta tikrinimo formoje. Jeigu savanoris ar Priimanti organizacija negali suteikti prašomos informacijos, nurodytos tikrinimo formoje, šį informacija gali būti pildoma, pateikiant ją ekspertui sutartu būdu (telefonu ar el. paštu), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikros vizito dienos. Papildomą gautą medžiagą ekspertas pateikia tikrinimo formoje, kaip papildomą informaciją;

30.11. pasibaigus patikrai, ekspertas joje dalyvavusius asmenis, supažindina su bendraisiais komentarais. Patikroje dalyvavę asmenys (pvz.: Priimančios organizacijos kuratorius ar atstovas, Savanoris, SVO organizacijos mentorius ar atstovas) turi pasirašyti tikrinimo formą;

30.12. jeigu JST įgyvendinimo patikros metu ekspertas atvykęs į jaunimo savanoriškos veiklos vietą neranda Priimančios organizacijos atstovo ar SVO organizacijos atstovo ir (ar) savanorio arba jeigu Priimančios organizacijos atstovas ir (ar) savanoris ir (ar) SVO organizacijos atstovas nesutinka pasirašyti tikrinimo formos, ekspertas tikrinimo formoje nurodo šią informaciją ir, pagal galimybes, nepasirašymo ar atsisakymo priežastis;

30.13. ekspertas per 5 darbo dienas, nuo patikros dienos, Departamento direktoriui teikia užpildytą tikrinimo formą su išvada ir (ar) rekomendacija dėl JST įgyvendinimo;

30.14. susipažinęs su išvadomis ir (ar) rekomendacijomis Departamento direktorius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patvirtina tikrinimo formoje nurodytą informaciją ir išvadas arba pateikia prašymą dėl papildomos informacijos ar papildomo patikrinimo;

30.15. Patikros procedūra baigiama Departamento direktoriui patvirtinus JST įgyvendinimo tikrinimo išvadas ir vieną iš Aprašo 19.5-19.7 numatytų galimų veiksmų.

31. Kompleksinė patikra organizuojama toliau nurodyta tvarka:

31.1. kompleksinę patikrą turi sudaryti:      

31.1.1. individualus ir (arba) grupinis pokalbis su apskrityje ar savivaldybėje veikiančios (-ų) Priimančios (-ų) organizacijos (-ų) atstovais (pvz.: kuratorius, organizacijos vadovas);

31.1.2. individualus ir (arba) grupinis pokalbis su apskrityje ar savivaldybėje JST atliekančiais savanoriais;

31.1.3. individualus ir (arba) grupinis pokalbis su apskrityje ar savivaldybėje veikiančios (-ų) SVO organizacijos (-ų) atstovais (pvz.: mentorius, organizacijos vadovas);

31.1.4. grupinis pokalbis su apskrityje ar savivaldybėje veikiančių SVO organizacijos (-ų), Priimančių organizacijų atstovais. Eksperto sprendimu grupiniame pokalbyje gali būti pakviesti kiti su JST įgyvendinimu susiję asmenys pvz.: Departamento atstovai, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius, kt.;

31.1.5. JST Sutarties ir JST savanoriškos veiklos grafikų tikrinimas;

31.1.6. eksperto ir Departamento specialisto sprendimu gali būti organizuojami individualūs pokalbiai su kiti su JST įgyvendinimu susijusiais asmenimis pvz.: savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, apskrities savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais savivaldybės atstovais, savanoriais, kurie registravosi JST administravimo sistemoje, tačiau nesudarė Sutarties;

31.2. pradėjus patikros procedūrą Departamento specialistas parengia ir ekspertui perduoda informacija apie JST įgyvendinimą apskrityje ar savivaldybėje, nurodydamas apskrityje ar savivaldybėje JST akredituotas SVO organizacijas, Priimančias organizacijas, jų kontaktus, tikrinamo laikotarpio galiojančių Sutarčių skaičių, kitą su JST įgyvendinimu apskrityje ar savivaldybėje susijusią informaciją;

31.3. ekspertas, gavęs informaciją apie JST įgyvendinimą apskrityje ar savivaldybėje, parengia kompleksinės patikros planą, kurį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nuo informacijos apie JST įgyvendinimą apskrityje ar savivaldybėje gavimo dienos, pateikia Departamento specialistui tvirtinimui. Kompleksinės patikros plane turi būti nurodytas individualių ir grupinių pokalbių skaičius, dalyviai bei preliminarios datos, pokalbių organizavimo būdas (kontaktinis arba nuotolinis), planuojamų patikrinti JST Sutarčių ir jaunimo savanoriškos veiklos grafikų skaičius, atsirinkimo principai, patikros metu eksperto naudojamos Aprašo 30.8 papunktyje nurodytos patikros, klausimyno formos arba konkrečios apskrities ar savivaldybės patikrai Aprašo nuostatomis remiantis parengti klausimai ir kita su kompleksine patikra susijusi aktuali informacija.

Ekspertas rengdamas kompleksinės patikros planą gali naudoti Aprašo 30.8.1 - 30.8.3 papunkčiuose nurodytas formas ar jų pagrindu parengti veiklos patikros formas konkrečios apskrities ar savivaldybės JST veiklos patikrai.

31.4. Departamento specialistui patvirtinus kompleksinės patikros planą, ekspertas kreipiasi į SVO organizaciją (-as) su prašymu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pateikti tikrinamo laikotarpio dokumentus (Sutartis, jaunimo savanorystės veiklos grafikus). Ekspertas kreipiasi į SVO organizacijos (-ų), Priimančios (-ų) organizacijos (-ų) atstovus ir informuoja apie planuojamus susitikimus ir paskiria individualių ar grupinių pokalbių laiką;

31.5. SVO organizacijos, Priimančios organizacijos atstovų individualiame ar grupiniame pokalbyje turi dalyvauti SVO organizacijos mentorius (-iai) ir organizacijos vadovas, Priimančios organizacijos kuratorius (-iai) ir organizacijos vadovas. Pokalbių metu sudaromas protokolas, kuris yra neatskiriama kompleksinio vertinimo dalis ir yra perduodamas Departamentui kartu su visais kompleksinės patikros dokumentais;

31.6. Ekspertas, pagal patvirtintą kompleksinės patikros planą, gavęs iš Departamento specialisto atrinktų Savanorių kontaktus kreipiasi į savanorį su prašymu individualaus pokalbio metu pateikti atsakymus į klausimyno (priedas Nr. 6) klausimus. Ekspertas atsižvelgdamas į tikrinamų savanorių skaičių ar pateiktus atsakymus į klausimyno (Priedas Nr. 6) klausimus gali organizuoti papildomą savanorių grupinį pokalbį. Esant poreikiui arba siekiant surinkti daugiau informacijos sprendimui priimti ekspertas gali organizuoti individualius pokalbius su savanoriais telefonu;

31.7. jeigu patikra vykdoma gavus prašymą, skundą ar iniciavus neplaninį patikrinimą, pradėjus JST įgyvendinimo patikros procedūrą ekspertas neprivalo informuoti tikrinamos SVO organizacijos ir (ar) Priimančios organizacijos ir (ar) savanorio apie vykdomą procesą;

31.8. jei tikrinamoje apskrityje ar savivaldybėje veikia daugiau nei viena SVO organizacija ekspertas patikros metu turi organizuoti individualius ar grupinį pokalbį su visomis apskrityje ar savivaldybėje veikiančiomis SVO organizacijomis.

Jei tikrinamoje apskrityje ar savivaldybėje yra daugiau nei viena Priimanti organizacija individualūs ar grupiniai pokalbiai turi būti organizuojami su ne mažiau kaip vienu savanoriu iš ne mažiau kaip dviejų trečdalių tikrinamoje teritorijoje veikiančių Priimančių organizacijų.

Jei tikrinama SVO organizacija turi daugiau nei vieną mentorių ar Priimančioji organizacija turi daugiau nei vieną kuratorių ar JST vykdo daugiau nei vienas savanoris konkrečioje t.y. turi daugiau nei vieną galiojančią Sutartį, ekspertas patikros metu turi organizuoti individualius ar grupinį pokalbį su ne mažiau, kaip dviem trečdaliais SVO organizacijos mentorių, Priimančios organizacijos kuratorių ir (ar) ne mažiau, kaip puse Priimančioje organizacijoje JST atliekančių savanorių.

31.9. patikros metu ekspertas, esant objektyvioms priežastims, gali prašyti pateikti papildomą informaciją, nenurodytą tikrinimo formoje. Jeigu SVO organizacija ar Priimanti organizacija ar Savanoris negali suteikti prašomos informacijos, nurodytos tikrinimo formoje, šį informacija gali būti pildoma, pateikiant ją ekspertui sutartu būdu (telefonu ar el. paštu), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pokalbio dienos. Papildomą gautą medžiagą ekspertas pateikia tikrinimo formoje, kaip papildomą informaciją;

31.10. pasibaigus kompleksiniai patikrai, ekspertas Departamento specialistui pateikia surinktos informacijos apibendrinimą, rekomendacijas, kartu pateikdamas visą kompleksinės patikros metu rinktą medžiagą (JST savanorio vertinimo anketas, individualių ir (ar) grupinių pokalbių protokolus);

31.11. ekspertas per 5 darbo dienas, nuo kompleksinės patikros plane nurodytos paskutinės individualaus ar grupinio pokalbio dienos, Departamento direktoriui laisva forma teikia surinktos informacijos apibendrinimą, rekomendacijas su išvada ir kartu pateikia visą kompleksinės patikros metu rinktą medžiagą (JST savanorio vertinimo anketas, individualių ir (ar) grupinių pokalbių protokolus);

31.12. susipažinęs su išvadomis ir (ar) rekomendacijomis Departamento direktorius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, patvirtina kompleksinės patikros rekomendacijas ir išvadas arba pateikia prašymą dėl papildomos informacijos ar papildomo patikrinimo. Departamento direktorius susipažinęs su kompleksinės patikros rekomendacijomis ir išvadomis gali perduoti informacija JST komisijai dėl papildomų rekomendacijų ar įgalioti JST komisiją pagal kompetenciją imtis veiksmų JST kokybei užtikrinti;

31.13. kompleksinės patikros procedūra baigiama Departamento direktoriui patvirtinus JST įgyvendinimo tikrinimo išvadas ir vieną iš Aprašo 19.5-19.7 numatytų galimų veiksmų.

32. Užbaigus vykdytos patikros procedūrą Departamento specialistas ne vėliau nei per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja tikrintą SVO organizaciją ar Priimančią organizaciją ar Savanorį, kompleksinės patikros atveju visus patikrinime dalyvavusius atstovus apie patvirtintas JST įgyvendinimo tikrinimo išvadą ir (ar) tolimesnius Departamento veiksmus.

33. JST dalyviai per 5 darbo dienas po informacijos gavimo apie patikros išvadas gali išvadas užginčyti (apskųsti) tokia tvarka:

33.1. į Departamentą kreiptis motyvuotu raštu, kuriame būtų nurodytos nesutikimo priežastys;

33.2. per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo Departamentas perduoda argumentuotą skundą JST komisijai;

33.3. JST komisijai pripažinus, kad prašyme nurodytos aplinkybės pagrįstos, Departamentas ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos parengia ir su savanoriu, SVO organizacija bei Priimančiąja organizacija suderina išvadų pakeitimo projektą;

33.4. JST komisijai pripažinus, kad prašyme (skunde) nurodytos aplinkybės nepagrįstos, Departamentas ne vėliau negu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos su išvada supažindina prašymą (skundą) pateikusį asmenį ar organizaciją ir tęsia SVO organizacijos, Priimančiosios organizacijos, ar Savanorio atžvilgiu pradėtus procesus.

 

V SKYRIUS

JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMĄ ĮGYVENDINTOJŲ VEIKLA, PASIBAIGUS TARNYBOS LAIKOTARPIUI

 

34. Pasibaigus JST SVO organizacija privalo organizuoti savanorio JST įsivertinimo susitikimą. Esant galimybėms suorganizuoti JST įsivertinimą su kuratoriumi ir suinteresuotais Priimančios organizacijos atstovais, jei tokie yra, bei užtikrinti tolesnį bendradarbiavimo aptarimą visoms šalims patogiu būdu.

35. SVO organizacija privalo organizuoti savanorio JST metu įgytų kompetencijų į(si)vertinimą ir sertifikato išdavimo procedūrą, vadovaujantis Departamento patvirtinta tvarka.

36. Jei Jaunimo savanoriškos tarnybos metu savanorio (-ių) įsivertinimo procesas buvo organizuojamas grupėje, SVO organizacija turi organizuoti mokymosi proceso į(si)vertinimą savanorių grupėje.

37. SVO ir (ar) Priimanti organizacija akreditacijos galiojimo laikotarpyje turi reguliariai internetiniame puslapyje ar socialiniuose tinkluose viešinti savanoriškos veiklos galimybes, užtikrinti savanoriškos veiklos, gerųjų pavyzdžių, rezultatų sklaidą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

________________