PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS AdministraCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS, NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS SUTEIKIMO

 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. AV-289

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – kodeksas) 589 straipsnio 80 punktu, 615 straipsniu:

1. T v i r t i n u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus, ir valstybės tarnautojų, įgaliotų nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka (priimti nutarimus administracinio nusižengimo bylose), išskyrus atvejus, kai bylas nagrinėja teismai Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – kodeksas) 614 straipsnyje nustatyta tvarka, sąrašą (pridedama).

2. N u r o d a u:

2.1. valstybės tarnautojams, įgaliotiems pradėti administracinių nusižengimų teiseną bei atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, baigus administracinio nusižengimo tyrimą, nerašant administracinio nusižengimo protokolo, asmeniui skirti įspėjimą, jeigu už padarytą administracinį nusižengimą kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytas įspėjimas ir nėra kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų;

2.2. įgaliotiems valstybės tarnautojams, surašant administracinių nusižengimų protokolus ar nutarimus, vadovautis Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad tas pats valstybės tarnautojas paprastai negali tirti administracinio nusižengimo ir priimti nutarimo administracinio nusižengimo byloje (nagrinėti administracinio nusižengimo bylos), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl organizacinių kliūčių.

4. Į p a r e i g o j u administracijos skyrių vedėjus ir seniūnijų seniūnus pakeisti ar papildyti savo ir jų vadovaujamų padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus numatant juose administracinių nusižengimų teisenos, administracinių nusižengimų tyrimo ir administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų ne teismo tvarka nagrinėjimo funkcijas.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. AV-130 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos administracinių teisės pažeidimų bylų rengimo ir nagrinėjimo“.

6. S k e l b i u šį įsakymą Pakruojo rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                       Erika Kižienė

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. AV- 289

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ĮGALIOTŲ PRADĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENĄ, ATLIKTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TYRIMĄ IR SURAŠYTI ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLUS, IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ĮGALIOTŲ NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS NE TEISMO TVARKA (PRIIMTI NUTARIMUS ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOSE), IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI BYLAS NAGRINĖJA TEISMAI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO (TOLIAU – KODEKSAS) 614 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA, SĄRAŠAS

 

 

 

 

Administracinių nusižengimų kodekso straipsnis

Valstybės tarnautojas, įgaliotas pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą

Valstybės tarnautojas, įgaliotas nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka (priimti nutarimus administracinio nusižengimo bylose), išskyrus atvejus, kai bylas nagrinėja teismai kodekso 614 straipsnyje nustatyta tvarka

 

1.

46 straipsnis.       46 straipsnis.

Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių

administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

Savivaldybės gydytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Teisės skyriaus vedėjas

2.

48 straipsnis.

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Savivaldybės gydytojas

3.

72 straipsnis.

Vaiko teisių pažeidimas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

4.

73 straipsnis.

Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

5.

74 straipsnis.

Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

6.

75 straipsnis.

Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas nustatyti vaiko globą (rūpybą) ir informacijos nepranešimas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

7.

78 straipsnis.

Energinių gėrimų pardavimas, nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

8.

80 straipsnis.

Kliudymas vaikui mokytis

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai

9.

114 straipsnis.

Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

10.

144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse

Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Architektūros poskyrio vedėjas

11.

148 straipsnis.

Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

12.

149 straipsnis.

Privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

13.

150 straipsnis.

Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

14.

152 straipsnis.

Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

15.

153 straipsnis.

Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

16.

154 straipsnis.

Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

17.

155 straipsnis.

Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

18.

156 straipsnis.

Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

19.

166 straipsnis.

Kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

20.

167 straipsnis.

Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojų padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

21.

168 straipsnis.

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

22.

178 straipsnis.

Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

 

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Seniūnai

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

23.

179 straipsnis.

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Seniūnai

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

24.

180 straipsnis.

Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Seniūnai

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

25.

223 straipsnis.

Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas

Teisės skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

Teisės skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

26.

224 straipsnis.

Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas,

Teisės skyriaus vedėjas

27.

225 straipsnio 1 dalyje

Vengimas vykdyti administracinio poveikio priemones

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas,

Teisės skyriaus vedėjas

28.

281 straipsnis.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

29.

290 straipsnis.

Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

30.

291 straipsnis.

Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

31.

292 straipsnis.

Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žvejybos plotą nurodytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

32.

294 straipsnis.

Žuvininkystės duomenų teikimo ir žuvininkystės duomenų valstybės informacinės sistemos naudojimo reikalavimų pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

33.

295 straipsnis.

Verslinės žvejybos tvarkos pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

34.

296 straipsnis.

Specialiosios žvejybos tvarkos pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

35.

297 straipsnis.

Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

36.

298 straipsnis.

Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Ekologas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

37.

319 straipsnis.

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

38.

332 straipsnis.

Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

Seniūnai

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

39.

333 straipsnio 7 dalyje

Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

40.

335 straipsnis.

Pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

41.

336 straipsnis.

Važiavimas per pasėlius ar želdinius

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

42.

344 straipsnis.

Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo ir kitų pašarams taikomus reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

43.

346 straipsnis.

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

44.

347 straipsnis.

Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos pažeidimas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

45.

348 straipsnis.

Melioracijos sistemų ir statinių naikinimas arba gadinimas melioruotoje žemėje

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

46.

349 straipsnis.

Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas

 

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

47.

350 straipsnis.

Statinio statyba, pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

48.

359 straipsnis.

Statinio (jo patalpų) naudojimas, pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

49.

360 straipsnis.

Statinio naudotojo pareigų nevykdymas ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

50.

365 straipsnis.

Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

Strateginė plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

Architektūros poskyrio vedėjas

51.

366 straipsnis.

Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Ekologas

52.

367 straipsnis.

Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Ekologas

53.

368 straipsnis.

Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Ekologas

54.

369 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

55.

371 straipsnis.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninio eksploatavimo, registravimo ir techninės apžiūros tvarkos pažeidimas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

56.

414 straipsnis.

Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

57.

417 straipsnio 2 dalyje

Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

58.

418 straipsnis.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

59.

419 straipsnis.

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

60.

431 straipsnis.

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) nustatytų reikalavimų nevykdymas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

61.

434 straipsnio 2 dalyje

Draudžiamų vežti medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

62.

439 straipsnis.

Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

63.

446 straipsnis.

Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

64.

447 straipsnis.

Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

65.

448 straipsnio 1, 2, 3 dalyse

Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

66.

449 straipsnis.

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

67.

457 straipsnis.

Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

Turto ir ūkio skyriaus vedėjas

68.

459 straipsnis.

Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

69.

484 straipsnis.

Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

70.

485 straipsnis.

Alkoholinių gėrimų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro jaunesni negu aštuoniolikos metų asmenys

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

-

71.

488 straipsnis.

Viešosios rimties trikdymas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

72.

491 straipsnis.

Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose, žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių pažeidimas

Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Seniūnų pavaduotojai

Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

Seniūnai

73.

492 straipsnis.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas

Savivaldybės gydytojas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Savivaldybės gydytojas

Seniūnai

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

74.

497 straipsnis.

Valstybinės kalbos nevartojimas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjas

75.

498 straipsnis.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjas

76.

499 straipsnis.

Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjas

77.

500 straipsnis.

Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjas

78.

501 straipsnis.

Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjas

79.

502 straipsnis.

Televizijos ir radijo programų, televizijos, kino filmų nevertimas į valstybinę kalbą

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjas

80.

503 straipsnis.

Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vyriausiasis kalbos tvarkytojas

Teisės skyriaus vedėjas

81.

505 straipsnis.

Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

82.

507 straipsnis.

Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

83.

516 straipsnis.

Nustatytos tvarkos vykdant mobilizaciją ar demobilizaciją, teikiant priimančiosios šalies paramą pažeidimas

Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

84.

518 straipsnis.

Savavaldžiavimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

85.

519 straipsnis.

Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

Seniūnai

Teisės skriaus vedėjo pavaduotojas

86.

526 straipsnis.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas

Teisės skyriaus vedėjas

87.

529 straipsnis.

Socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus vedėjas

88.

530 straipsnis.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas arba melagingų deklaravimo duomenų pateikimas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

Seniūnai

Seniūnų pavaduotoja

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

Seniūnai

89.

546 straipsnis.

Tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Teisės skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus vedėjas

90.

549 straipsnis.

Neteisėtas mokymo ar studijų ir (ar) su studijomis susijusios veiklos organizavimas

Švietimo skyriaus vedėjas

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Švietimo skyriaus vedėjas

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas