NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-72 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-52

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 ir 4 dalimis ir įgyvendindama Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1Pakeisti Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką, patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T1-72 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.1. panaikinti 15.4 papunktį;

1.2. pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22.  Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudų (be antrinių žaliavų atskyrimo) paskirstymas į pastoviąją ir kintamąją dalis:

 

Sąnaudų kategorija

Pastovioji dalis

Kintamoji dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidėjiniai

 

+

Darbo užmokesčio sąnaudos

+

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

+

 

Draudimo sąnaudos

+

 

Mašinų ir įrengimų nuomos sąnaudos

+

 

Turto, eksploatuojamo regioniniame sąvartyne, remonto sąnaudos

+

+

Eksploatacijos sąnaudos sąvartyne

+

+

Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis sąnaudos

 

+

Kitos sąnaudos sąvartyne

+

 

Komunalinių atliekų atidavimo deginti sąnaudos

+

 

Pelnas

+

+

Sąvartyno rekultivacija

+

 

 

1.3. pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50.   Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydžiai kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatomi proporcingai komunalinių atliekų kiekiui, tenkančiam nekilnojamojo turto objekto ploto vienetui“;

1.4. panaikinti 51 punktą;

1.5. pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52.   Kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

DVRKNTOK = ANNTO / 1000 x SK x KSD                                                                 (7)

kur:

DVRKNTOK – atskiros nekilnojamojo turto objektų kategorijos Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydis (EUR/m2);

ANNTO – komunalinių atliekų kiekių, tenkančių atskiros nekilnojamojo turto objektų kategorijos nekilnojamojo turto objekto ploto vienetui, koeficientai (kg/m2), pateikti Metodikos priedo 3 lentelėje;

SK –vienos komunalinių atliekų tonos sutvarkymo kaštai Savivaldybėje (Eur/t);

KSD – kintamųjų sąnaudų dalis visose būtinosiose komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudose (proc.)“; 

1.6. pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Kasmet iki lapkričio 1 d. būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos ateinantiems finansiniams metams. Būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos atsižvelgiant į praėjusių kalendorinių metų dvylikos mėnesių faktinius ir einamųjų metų 1−6 mėn. faktinius ir 7−12 mėn. prognozuojamus finansinius rezultatus, numatomus kainų bei mokesčių pokyčius ir į naujų komunalinių atliekų tvarkymo priemonių įgyvendinimą. Jeigu apskaičiuojant ateinančių kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas paaiškėja, kad iš anksto apskaičiuotos prieš tai buvusių kalendorinių metų būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant ateinančių metų būtinąsias sąnaudas. Atsižvelgiant į perskaičiavimų rezultatus, Vietinės rinkliavos dydžių koregavimai atliekami, jeigu:

53.1.  ateinančių finansinių metų būtinosios sąnaudos yra 15 ir daugiau procentų didesnės už ateinančiais finansiniais metais priskaičiuotą Vietinės rinkliavos sumą pagal patvirtintus Vietinės rinkliavos dydžius;

53.2. ateinančių finansinių metų pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų dalis visose būtinosiose komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudose pasikeičia daugiau kaip 15 procentinių punktų, lyginant su patvirtintų Vietinės rinkliavos dydžių pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų dalių proporcija“;

1.7. pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54.   Kasmet iki lapkričio 1 d. apmokestinimo parametrų dydžiai patikslinami ateinantiems finansiniams metams. Tikslinant apmokestinimo parametrų dydžius (nekilnojamojo turto objektų kategorijų plotai), naudojami praėjusių pilnų finansinių metų faktiniai vietinės rinkliavos administravimo informacinėje sistemoje sukaupti duomenys bei turimi naujausi duomenys, reikalingi apmokestinimo parametrų dydžiams patikslinti.

1.8. pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. Šios Metodikos 53.1 papunktyje numatytu atveju Vietinės rinkliavos dydžiai indeksuojami tuo pačiu dydžiu visoms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms. Apskaičiuoti Vietinės rinkliavos dydžiai keičiami Nuostatų numatyta tvarka“;

1.9. papildyti priedą 3 lentele:

3 lentelė. Komunalinių atliekų kiekių, tenkančių atskiros nekilnojamojo turto objektų kategorijos nekilnojamojo turto objekto ploto vienetui, koeficientai

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektas

Komunalinių atliekų kiekio, tenkančio nekilnojamojo turto objekto ploto vienetui, koeficientas, kg/m2

 

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

11,10

 

2.

Viešbučių paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

10,47

 

3.

Viešbučių paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

8,12

 

4.

Viešbučių paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

6,46

 

5.

Administracinės paskirties objektai

4,37

 

6.

Prekybos paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

16,33

 

7.

Prekybos paskirties objektai (virš 100 m2 ploto)

24,50

 

8.

Paslaugų paskirties objektai

8,52

 

9.

Maitinimo paskirties objektai (iki 100 m2 ploto)

46,90

 

10.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 100 iki 300 m2 ploto)

31,57

 

11.

Maitinimo paskirties objektai (nuo 300 iki 600 m2 ploto)

27,59

 

12.

Maitinimo paskirties objektai (virš 600 m2 ploto)

23,62

 

13.

Transporto paskirties objektai

4,83

 

14.

Garažų paskirties objektai (iki 30 m2 ploto)

3,70

 

15.

Garažų paskirties objektai (virš 30 m2 ploto)

7,89

 

16.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

8,59

 

17.

Sandėliavimo paskirties objektai

1,86

 

18.

Kultūros paskirties objektai

6,75

 

19.

Mokslo paskirties objektai

6,75

 

20.

Gydymo paskirties objektai

6,65

 

21.

Poilsio paskirties objektai (iki 1000 m2 ploto)

10,71

 

22.

Poilsio paskirties objektai (nuo 1000 iki 2000 m2 ploto)

8,30

 

23.

Poilsio paskirties objektai (virš 2000 m2 ploto)

6,57

 

24.

Sporto paskirties objektai

4,81

 

25.

Religinės paskirties objektai

2,05

 

26.

Specialiosios paskirties objektai

4,88

 

27.

Kiti objektai

1,92

“.

 

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis