LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 6 d. Nr. V-20

Vilnius

 

P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.  Visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP įstaiga), išskyrus Laisvės atėmimo vietų ligoninę, privalo užtikrinti ASPN teikimą prie tos PAASP įstaigos prisirašiusiems gyventojams (pacientams):“.

2.   Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. kita ASPĮ pagal paslaugų teikimo sutartį su ASPN teikiančia įstaiga.“

3.   Pakeičiu 40.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.1.1. ASPN įstaigai kas mėnesį mokama 1/12 metinės bazinės kainos už Aprašo 19 punkte nurodytus ASPN gavėjus, jeigu per mėnesį pas ASPN gavėją apsilankė bent vienas ASPN teikiantis komandos narys;“.

4.   Pakeičiu 40.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.2.3. iš viso per kalendorinius metus skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 104 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys