LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. 1-158

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytos sertifikavimo įstaigos ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 1 d. privalo akredituotis pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ nustatytus reikalavimus;“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             Rokas Masiulis