LIETUVOS RESPUBLIKOS

TURIZMO ĮSTATYMO NR. VIII-667 2, 36, 37, 38, 39, 40 IR 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3103

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 33 dalį ir ją išdėstyti taip:

33. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme.“

 

2 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Turizmo politikos formavimas ir turizmo valdymas

1. Turizmo valdymo funkcijas Lietuvos Respublikoje atlieka Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vyriausybės įgaliota institucija, savivaldybės.

2. Vyriausybė:

1) Nacionaliniame pažangos plane nustato turizmo politikos pažangos uždavinius, nacionalinėse plėtros programose – šiuos uždavinius įgyvendinančias priemones;

2) atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.“

 

3 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) dalyvauja rengiant Nacionalinį pažangos planą dėl turizmo politikos pažangos uždavinių nustatymo;“.

2. Papildyti 37 straipsnį 21 punktu:

21) rengia turizmo politikos pažangos uždavinius įgyvendinančias nacionalines plėtros programas ir (arba) priemones, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;“.

 

4 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įgyvendina turizmo politiką turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityje;“.

 

5 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įgyvendina turizmo politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemones ir jas įgyvendinančius projektus turizmo rinkodaros srityje;“.

 

6 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) turizmo politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemones įgyvendina per savivaldybės planavimo dokumentus;“.

 

7 straipsnis. 41straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Turizmo plėtros ir skatinimo klausimams nagrinėti ir pasiūlymams turizmo valdymo funkcijas atliekančioms institucijoms teikti iš turizmo verslo asociacijų, kitų asociacijų ar organizacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir valstybės institucijų atstovų sudaroma nuolatinė Turizmo taryba. Ne mažiau kaip pusę Turizmo tarybos narių turi sudaryti šioje dalyje nurodytų asociacijų ar organizacijų deleguoti atstovai.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda