RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ PATEKTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATĄ, ESANTĮ AUŠROS A. 10, RADVILIŠKYJE, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR GALIOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 27 d. Nr. A-1282 (8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 17 punktu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, II skyriumi:

1. Tvirtinu Leidimų patekti į Radviliškio rajono savivaldybės pastatą, esantį Aušros a. 10, Radviliškyje, išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašą (pridedama);

2. Pavedu:

2.1. Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui su šiuo Aprašu pasirašytinai supažindinti Aprašo 2.4 punkte nurodytus Savivaldybės darbuotojus;

2.2. Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriui paskelbti šį įsakymą Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Jolanta Margaitienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A-1282 (8.2)

 

LEIDIMŲ PATEKTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATĄ, ESANTĮ AUŠROS A. 10, RADVILIŠKYJE, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR GALIOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Leidimų patekti į Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) pastato esančio Aušros a. 10, Radviliškyje, išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų patekimo į Savivaldybės pastato patalpas (toliau – Savivaldybės patalpos) bendrąją tvarką ir leidimų patekti į Savivaldybės patalpas išdavimo, grąžinimo ir galiojimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Leidimas – elektroninė kortelė, suteikianti galimybę patekti į Savivaldybės patalpas (toliau – Leidimas).

2.2. Leidimo parengimas – elektroninės kortelės aktyvavimas naudojantis specialia programine įranga.

2.3. Leidimų skaitytuvas – elektroninis įrenginys, skirtas elektroninei kortelei nuskaityti bekontakčiu būdu.

2.4. Savivaldybės darbuotojai – Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių darbuotojai, Savivaldybės patalpose nuolat veikiančių įstaigų ir organizacijų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, GRĄŽINIMAS, APSKAITA

 

3. Už Leidimų išdavimą ir apskaitą atsakingas Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

4. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos akcinės bendrovės ir Savivaldybės patalpose nuolat veikiančios įstaigos ir organizacijos Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui pateikia prašymus išduoti Leidimus. Juridinio asmens vardu išduodami ne daugiau kaip du Leidimai.

5. Leidimai išduodami per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.

6. Savivaldybės darbuotojas laikinai, kol jam bus išduotas Leidimas, į Savivaldybės patalpas įleidžiamas su Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui priskirtu Leidimu.

7. Savivaldybės darbuotojas, atvykęs pasiimti Leidimo, supažindinamas su Aprašu, pasirašo Leidimų apskaitos žurnale.

8. Praradus Leidimą ar jį sugadinus, būtina apie tai nedelsiant pranešti Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui ir užpildyti prašymą išduoti Leidimą.

9. Savivaldybės darbuotojui netekus būtinybės lankytis Savivaldybės patalpose (pasibaigus įgaliojimams, pasibaigus ar nutrūkus darbo santykiams), Savivaldybės darbuotojas Leidimą privalo grąžinti Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui.

 

 

 

 

III. ĮĖJIMAS Į SAVIVALDYBĖS PATALPAS IR IŠĖJIMAS IŠ JŲ

 

10. Įeiti į Savivaldybės patalpas ir išeiti iš jų pro numatytas kontrolės vietas galima tik su Leidimais.

11. Be Leidimų į Savivaldybės patalpas įleidžiami:

11.1. Lietuvos Respublikos Prezidentas ir jį lydintys asmenys;

11.2. Seimo Pirmininkas ir jį lydintys asmenys;

11.3. Ministras Pirmininkas ir jį lydintys asmenys;

11.4. ministrai ir juos lydintys asmenys;

11.5. Seimo nariai.

12. Už 11 punkte nurodytų aukštų valstybės pareigūnų patekimą į Savivaldybės patalpas atsako juos pasitinkantys Savivaldybės darbuotojai.

13. Be leidimų į Savivaldybės patalpas įleidžiami policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos, gelbėjimo, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai.

14. Nuolatinę darbo vietą Savivaldybės patalpose turintis Savivaldybės darbuotojas atvykusį svečią (-ius) ar interesantą (-us), kurio vizitas tiesiogiai susijęs su Savivaldybės darbuotojo atliekamomis pareigomis, pasitinka asmeniškai, ir, naudodamas savo Leidimą, svečią ar interesantą įleidžia / išleidžia, ir v visiškai atsako už visą svečio ar interesanto buvimo Savivaldybės patalpose laiką.

15. Neleidžiama perduoti Leidimo kitam asmeniui ar praleisti / įvesti į Savivaldybės patalpas pašalinių asmenų.

16. Savivaldybės patalpose vykstant renginiams:

16.1. uždarų renginių (susitikimų, pasitarimų, posėdžių ir pan.) dalyviai įleidžiami pagal renginio organizatoriaus iš anksto pateiktą dalyvių sąrašą. Renginio organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis sąrašu, dalyvius įveda / išveda nevykdydamas asmeninės praėjimo kontrolės per Leidimų skaitytuvus ir atsako už visą dalyvių buvimo Savivaldybės patalpose laiką.

16.2. viešų renginių (seminarų, mokymų ir pan.) dalyviai įleidžiami atlikus registraciją įėjimo metu. Renginio organizatorius ar jo įgaliotas asmuo dalyvius įveda / išveda nevykdydamas asmeninės praėjimo kontrolės per Leidimų skaitytuvus ir atsako už visą dalyvių buvimo Savivaldybės patalpose laiką.

16.3. renginių dalyviai turi teisę lankytis tik renginiui skirtose Savivaldybės patalpų erdvėse, kitų Savivaldybės patalpų erdvių lankymas be renginio organizatoriaus ar jo įgalioto asmens žinios draudžiamas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Savivaldybės darbuotojai, svečiai ar interesantai ir renginių dalyviai turi laikytis Apraše nustatytos tvarkos.

18. Asmenims, pažeidusiems Apraše nustatytą tvarką ar piktnaudžiaujant jiems suteiktomis teisėmis, gali būti taikoma atsakomybė numatyta LR teisės aktuose.

19. Savivaldybės darbuotojai turi bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriumi dėl leidimų užsakymo ir keistis reikalinga informacija.

20. Sprendimą dėl leidimo išdavimo Apraše neaptartais atvejais priima Savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyrius.

21. Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai privalo informuoti Savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyrių apie Apraše nustatytos tvarkos pažeidimus.

______________________________