r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-2(E) „ Dėl AKMENĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE  TAISYKLIŲ, RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-143

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36, 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatus, patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-2(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose  taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“

1.   Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas (toliau – Leidimai) išduoda Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – Seniūnija) seniūnas, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, o prekybai visose Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose – seniūnas, kuris gavo tokį prašymą. Už Leidimų išdavimą imama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava, išskyrus Leidimus nuosavybės ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

2.   Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Prieš išduodant Leidimą:

5.1. kioskų (paviljonų) savininkai turi sudaryti su Seniūnija kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį, kurioje kiosko (paviljono) savininkas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų laikomasi Taisyklių, ir pasibaigus sutarties galiojimui per 30 kalendorinių dienų savo lėšomis nusikelti laikinąjį statinį. Sutarties tipinę formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sutartis sudaroma ne ilgiau kaip iki nustatyto laikino nesudėtingo statinio naudojimo termino pabaigos. Sutartyje turi būti nurodyta, kad su kioskų (paviljonų) savininkais, kurie neužtikrino, kad per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių jiems priklausančiame kioske (paviljone) (išskyrus kioskus (paviljonus), pastatytus asmeninės nuosavybės, patikėjimo teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose) buvo prekiaujama (teikiamos paslaugos) mažiau kaip 6 mėnesius, sutartis yra nutraukiama;

5.2. Nuomininkas ir Seniūnija, kurios teritorijoje yra kioskas (paviljonas), pasirašo Savivaldybės pastatytų kioskų (paviljonų) nuomos sutartį, kurioje nuomininkas užtikrina, kad bus laikomasi Taisyklių ir Sutarties sąlygų. Sutarties tipinę formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sutartis sudaroma 2 metams. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui bus skelbiamas Kiosko (paviljono) nuomos aukcionas. Sutartyje turi būti nurodyta, kad kioskų (paviljonų) nuomininkai kioską (paviljoną) eksploatuoja savo lėšomis, nuomojamame kioske (paviljone) negali keisti konstrukcijų ir atlikti einamojo, paprastojo remonto prieš tai raštiškai nesuderinę su nuomotoju, kurie per 12 kalendorinių mėnesių daugiau kaip 3 mėnesius nevykdė veiklos, sutartis yra nutraukiama vienašališkai Seniūnijos sprendimu.“

3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Kiosko (paviljono) eksploatavimo ar nuomos sutartis nesudaroma 1 metus po sutarties nutraukimo su kioskų (paviljonų) savininkais (nuomininkais), su kuriais už sutarties sąlygų nevykdymą buvo nutraukta sutartis, buvo pareikštas bent vienas pagrįstas rašytinis įspėjimas dėl nuomos ar eksploatavimo sutarties pažeidimo.“

4.  Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Vietinės rinkliavos dydį apskaičiuoja Seniūnija, kurios teritorijoje vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos. Leidimas išduodamas tik sumokėjus rinkliavą. Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be Leidimo draudžiama.

Naujosios Akmenės turgelio teritoriją ir Savivaldybės pastatytų kioskų (paviljonų) priežiūrą vykdo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“.

5. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Leidimas išduodamas:

11.1. Kiosko (paviljono) savininkui, pasirašiusiam Kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį, leidimas prekybai (paslaugų teikimui) pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki Kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties galiojimo pabaigos. Eksploatavimo sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nustatyto laikino nesudėtingo statinio naudojimo termino pabaigos.

11.2. Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) pastatyto Kiosko (paviljono) nuomininkui, pasirašiusiam Kiosko (paviljono) nuomos sutartį, leidimas prekybai (paslaugų teikimui) išduodamas pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki Kiosko (paviljono) nuomos sutarties galiojimo pabaigos.

11.3. Savivaldybės pastatytiems kioskams ir paviljonams Naujosios Akmenės turgelio teritorijoje (Respublikos g. ir V. Kudirkos g.), sudaromos nuomos sutartys, kurių metinė nuomos kaina 150 Eur;

11.4. Prekybos maisto ir ne maisto prekėmis įrengtuose (Savivaldybės pastatytuose) laikinuose prekybos kioskuose ar paviljonuose 1 vietos, kurios plotas ne didesnis kaip 15 kv. m (išskyrus kioskus ir paviljonus, nurodytus Nuostatų 16 punkte), skelbiamo nuomos konkurso pradinė kaina – 150 Eur;

11.5. Prekybos maisto ir ne maisto prekėmis įrengtuose (Savivaldybės pastatytuose) laikinuose prekybos kioskuose 1 vietos, kurios plotas didesnis kaip 15 kv. m, už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą kaina – 10 Eur per metus.“

6. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.2. Akmenės rajono savivaldybės asmenys (gyventojai), prekiaujantys Naujosios Akmenės turgelio teritorijoje įrengtoje stoginėje (1 vieta – 1,5 m) miško gėrybėmis arba savo išauginta produkcija ar gaminiais (medus, uogos, gėlės, daržovės ir kt.);“

7. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje dydžiai:

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydis, Eur

dienai

mėnesiui

metams

1.

Už leidimo Savivaldybės tarybos   nustatytose viešosiose vietose išdavimą:

 

 

 

1.1.

prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių:

 

 

 

1.1.1.

smulkiomis prekėmis (bižuterija, pramoninės prekės ir kt.) nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)

1,0

8,0

80,0

1.1.2.

ūkininko ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)

1,0

8,0

80,0

1.1.3.

paslaugoms, pramogoms (nesudėtingas atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.), (už vieną paslaugos rūšį) teikti

1,0

20,0

50,0

1.2.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis  įrengtuose (statosi paslaugų teikėjas) laikinuose prekybos kioskuose ar paviljonuose, 1 vieta, plotas ne didesnis kaip 15 kv.m.

 

10,0

100,0

1.2.1.

Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis  įrengtuose (statosi paslaugų teikėjas) laikinuose prekybos kioskuose ar paviljonuose, 1 vieta, plotas didesnis kaip 15 kv.m už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus

1.3.

Prekyba lauko kavinėje, 1 vieta, plotas ne didesnis kaip 3 kv.m

 

10,0

50,0

1.3.1.

Prekyba lauko kavinėje, 1 vieta, plotas didesnis kaip 3 kv.m už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus

1.4.

Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų seniūnijos teritorijos viešosiose vietose

1,0

6,0

70,0

1.5.

Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis iš specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visose seniūnijos teritorijose viešosiose vietose

1,5

8,0

60,0

1.6.

Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto prekėmis iš specializuotų transporto priemonių, iš transporto priemonių ar jų priekabų visose Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose

2,0

12,0

100,0

2.

Šventėse, mugėse ir kituose organizuojamuose renginiuose:

Vienkartinis rinkliavos dydis, Eur

2.1.

prekyba tautodailės gaminiais, rankdarbiais, dailės dirbiniais (už 1vietą iki 8 kv. metrų plotą)

6,0*

2.2.

prekyba maisto ir ne maisto prekėmis (už 1 vietą iki 8 kv. metrų ploto)

10,0*

2.3.

viešasis maitinimas (už 1 vietą iki 10 kv. metrų ploto)

15,0*

2.4.

prekyba savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija

6,0*

2.5.

prekyba žemės ūkio produkcija (vaiskrūmiai, vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės, eglutės ir kt.)

8,0*

2.6.

Leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas

50,0*

2.7.

paslaugoms, pramogoms (pripučiamas atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.), (už vieną paslaugos rūšį) teikti

10,0*

*Rinkliavos dydis, jeigu neskelbiamas konkursas.

19.1. Lentelės „Vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje dydžiai“ 1 punkte aprašytoms veikloms vykdyti, norint naudoti elektros energiją iš Savivaldybei priklausančių elektros tinklų, būtina įsirengti kontrolinę elektros apskaitą.

19.2. Priežiūra ir atsiskaitymai už elektros energiją vykdomi pagal kontrolinės apskaitos rodmenis, derinant su UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, mokėjimai vykdomi ne rečiau kaip kas mėnesį.“

8. Papildyti 23 punktą 23.6 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

23.6. daugiau nei du mėnesius nevykdo atsiskaitymų už sunaudotą elektros energiją.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas