HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. D1-768

Vilnius

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 1 priedo 1 punkto antrąją pastraipą taip:

„Draudžiama žvejoti žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų). Nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d. lašišas ir šlakius žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki laidos (pagal įrašus kalendoriuje). Nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki laidos (pagal įrašus kalendoriuje). Nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. žvejoti leidžiama paleidžiant visas sugautas lašišas ir šlakius.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas