LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. EV-123

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei atsižvelgdamas į tai, kad šių metų gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros pakeitimo įstatymas XIII-2474:

1. P a k e i č i u   Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. išdėstau klausimyno skyriaus „Darbo priemonės (įrenginiai)“ 2.24.1-2.24.3 klausimus taip:

2.24.1.

Ar PPĮ techninės būklės tikrinimas atliktas nepažeidžiant atitinkamuose įrenginio priežiūros teisės aktuose nustatytų terminų? ([2.2.] 12 str. 2 d. 2p.)

2.24.2.

Ar PPĮ yra užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre? ([2.2.] 12 str. 2 d. 3 p.)

2.24.3.

Ar atliekama PPĮ nuolatinė priežiūra? ([2.2.] 12 str. 2 d. 5 p.)

 

1.2. papildau klausimyno skyrių „Darbo priemonės (įrenginiai)“ 2.24.4 klausimu:

2.24.4.

Ar PPĮ savininkas, pats atliekantis nuolatinę priežiūrą, yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu? ([2.2.] 11 str. 3 d.)

 

2. N u r o d a u Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius