LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604 1, 5, 6 STRAIPSNIŲ, II SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 31 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. XIII-2823

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo paskirtis – šio įstatymo nustatyta tvarka užtikrinti minimalų darbuotojų apsaugos lygį jų darbdaviui tapus nemokiam, nustatyti ilgą nepertraukiamo darbo stažą turinčių darbuotojų papildomas finansines garantijas juos atleidus, taip pat nustatyti išmokų Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną kompensavimo galimybes.“

 

2 straipsnis. II skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

GARANTIJOS DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM AR VYRIAUSYBĖS PASKELBTOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO ATVEJU“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 31 straipsniu

Papildyti Įstatymą 31 straipsniu:

31 straipsnis. Išmokų kompensavimas Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną

1. Iš Garantinio fondo lėšų kompensuojamos šios Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme numatytos išmokos:

1) išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims;

2) subsidija darbo užmokesčiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną.

2. Administratorius pagal Užimtumo tarnybos pateiktas paraiškas iš Garantinio fondo lėšų perveda Užimtumo tarnybai šio straipsnio 1 dalyje numatytoms išmokoms pervesti reikalingų išlaidų sumą.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnio 1 dalį nauju 5 punktu:

5) iš valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui už prastovą ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenims mokėti;“.

2. Buvusius 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktus laikyti atitinkamai 6 ir 7 punktais.

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį 5 punktu:

5) šio įstatymo 31 straipsnyje numatytoms išmokoms kompensuoti.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda