LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO Nr. VIII-2032 1, 3 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gegužės 12 d. Nr. XII-2347

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir

plėtros programos

finansavimo įstatymo

1 priedas

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES RIBINIAI TARIFAI

 

Transporto priemonių valdytojų kasmetinio mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ribiniai tarifai:

 

Eil.

Nr.

Transporto priemonės kategorija ir klasė, didžiausioji leidžiamoji masė***

Ribiniai tarifai, eurais

1.

N2 ir N3 klasių krovininiai automobiliai,

O4 klasės krovininių automobilių priekabos ir puspriekabės

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

86–179

nuo 12 t (įskaitytinai) iki 15 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

127–254

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

127–301

nuo 15 t (įskaitytinai) iki 23 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

286–573

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

237–474

nuo 23 t (įskaitytinai) iki 29 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

376–753

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

376–753

nuo 29 t (įskaitytinai) iki 33 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

558–1 120

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

535–1 071

nuo 33 t (įskaitytinai) iki 40 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

735–1 471

2.

Krovininių transporto priemonių junginys – N3O4, susidedantis iš dviašio vilkiko ir triašės puspriekabės, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 42 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

654–1 222

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 42 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

967–1 778

3.

Krovininių transporto priemonių junginys – N3O4, susidedantis iš triašio vilkiko ir dviašės ar triašės puspriekabės, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės*

 

 

654–1 309

 

nuo 40 t (įskaitytinai) iki 44 t didžiausiosios leidžiamosios masės**

967–1 937

* Kai ašis (ašys) su pneumatine pakaba.

** Kai yra kita ašies (ašių) pakabų sistema.

*** Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masė pagal Kelių įstatymą arba didžiausioji leidžiamoji masė pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (taikoma ta, kuri yra mažesnė).“

 

2 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedo 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

8. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant vieną arba kelis kombinuoto vežimo vienetus (puspriekabes, nuimamuosius kėbulus ir konteinerius, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos) magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriuose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuoto vežimo vienetai, – 44 t) (toliau – didžiausioji leidžiamoji masė), ribiniai tarifai:“.

 

3 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 478), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719 (OL 2015 L 115, p. 1).“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį ir šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2017 m. gegužės 7 d.

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras iki 2016 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė