LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 2261 STRAIPSNIU IR 570, 589, 633 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. liepos 4 d. Nr. XIII-610

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 2261 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2261 straipsniu:

2261 straipsnis. Techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimui taikomų reikalavimų nesilaikymas

Lietuvos Respublikos teismų įstatyme ir kituose procesą teismuose reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų, taikomų techninių priemonių panaudojimo teismo posėdyje rezultatų naudojimui, nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.“

 

2 straipsnis. 570 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 570 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama neviešai, kai byloje yra duomenų ar informacijos, kuri sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį. Teismas ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali nuspręsti nagrinėti bylą neviešai, siekdami apsaugoti asmenų privatų gyvenimą, profesinę, komercinę, pramoninę, banko, kredito unijos ar centrinės kredito unijos paslaptį, taip pat kai nagrinėjamos bylos dėl administracinių nusižengimų, kuriuos padarė arba per kuriuos nukentėjo nepilnamečiai. Šiais atvejais dėl bylos nagrinėjimo neviešai teismas priima nutartį. Uždarame bylos nagrinėjimo posėdyje gali dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys, o reikiamais atvejais atitinkamoje posėdžio dalyje – vertėjai, liudytojai, specialistai ir ekspertai. Priimtas nutarimas paskelbiamas viešai, be duomenų, kuriuos skelbti viešai draudžiama įstatymuose ar teismo nutartyje. Be to, teismas ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) paprastai neskelbia fizinio asmens kodo, gyvenamosios ar buvimo vietos adreso, duomenų apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų, gimimo datos ir vietos, šeiminės padėties, darbovietės ir einamų pareigų, transporto priemonės valstybinio numerio, kredito įstaigos sąskaitos numerio, unikalaus nekilnojamojo ar kito registruotino turto numerio, šio turto buvimo vietos tikslaus adreso, duomenų, sudarančių bylos medžiagą, teismo ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) pripažintą nevieša, taip pat ypatingų asmens duomenų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 5, 6 dalyse, 124 straipsnyje, 146, 2261, 477, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) žurnalistų etikos inspektorius – dėl šio kodekso 79 straipsnio 1, 2 dalyse, 2261, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 80, 2261, 505, 507, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. 633 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 633 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

633 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų, kitų techninių priemonių naudojimas teismo posėdyje

1. Kiekvienas žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas.

2. Teismo posėdžių eigai fiksuoti naudojamoms informacinėms ir elektroninių ryšių technologijoms taikomus reikalavimus nustato teisingumo ministras.

3. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys gali naudoti garso įrašymo priemones, kurios netrukdo teismo posėdžiui. Naudoti garso įrašą galima tik savo procesinių teisių įgyvendinimo tikslais. Apie garso įrašymo priemonių naudojimą administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys privalo pranešti bylą nagrinėjančiam teismui.

4. Asmens prašymu teismas leidžia visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais teismo sprendimo skelbimą transliuoti, filmuoti, fotografuoti, jo metu daryti garso ar vaizdo įrašą, naudoti kitas technines priemones laikantis šiame straipsnyje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Teismas neleidžia naudoti techninių priemonių, kai tai gali sutrikdyti teismo darbą, parodyti nepagarbą teismui arba yra būtina apsaugoti kitų asmenų teises ar kitus įstatymų saugomus interesus. Teismo leidimo nereikia, kai teismo sprendimo skelbimo garso įrašas daromas pagal šio straipsnio 3 dalį. Teisėjų taryba nustato asmenų prašymų leisti teismo sprendimo skelbimo metu naudoti technines priemones pateikimo ir nagrinėjimo, taip pat šių techninių priemonių naudojimo tvarką ir sąlygas ir  teismo leidimų naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus išdavimo tvarką.

5. Techninių priemonių panaudojimo rezultatus gali naudoti tik teismo leidime nurodytas asmuo teismo leidime nurodytais tikslais, būdais ir sąlygomis. Teismo leidime nurodytas asmuo, pageidaujantis techninių priemonių panaudojimo rezultatus leisti naudoti kitam asmeniui arba naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis, negu nurodyta teismo leidime, privalo Teisėjų tarybos nustatyta tvarka gauti naują teismo leidimą. Techninių priemonių panaudojimo rezultatai negali būti naudojami taip, kad būtų pažeistos kitų asmenų teisės ar kiti įstatymų saugomi interesai arba būtų iškraipytas teismo sprendimo turinys ir esmė, taip pat negali būti naudojami politinės ar kitokios reklamos, satyros, pramogų ir kitais su pagarba teismui nesuderinamais tikslais. Techninių priemonių panaudojimo rezultatams ir jų naudojimui taip pat taikomi kituose įstatymuose nustatyti visuomenės informavimo, asmens duomenų apsaugos, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei asmens garbės ir orumo apsaugos reikalavimai.

6. Kitais, negu nurodyta šiame straipsnyje, atvejais draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus, transliuoti posėdį bei naudoti kitas technines priemones.

7. Asmenys, teismo posėdžio metu pažeidę techninių priemonių naudojimo reikalavimus, atsako šio kodekso 634 straipsnyje nustatyta tvarka. Asmenims, pažeidusiems reikalavimus, taikomus techninių priemonių panaudojimo teismo posėdyje rezultatų naudojimui, taikoma šio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta atsakomybė.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Teisėjų taryba iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė