VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. BV-134/V1-426 „DĖL Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašO PatvIrtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 7 d. Nr. BV-269/V1-496

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašą, pavirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BV-134/V1-426 „Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstome jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Ilma Skuodienė

 

 

 

Vyriausiasis patarėjas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                             Rimvydas Ūsas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų

priežiūros departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu

Nr. BV-269/V1-496

 

 

Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Kokybės vertinimo tvarkos aprašas) nustato globos centro veiklos kokybės vertinimo (toliau – Vertinimas) paskirtį, principus ir organizavimo procedūrą.

2. Vertinimą vykdo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas) ir Kokybės vertinimo tvarkos aprašu.

3. Įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001  (toliau – Projektas) Tarnybos vykdomo projekto komanda globos centrų veiklos vertinimą ir stebėseną Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, atlieka vadovaujantis Projekto jungtinių veiklos sutarčių nuostatomis. 

4. Kokybės vertinimo tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“, Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A1-154 „Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

II SKYRIUS

VERTINIMO paskirtis ir principai

 

5. Globos centro veiklos kokybės vertinimo paskirtis – užtikrinti globos centro teikiamų paslaugų globojamam (rūpinamam), budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams ar įvaikintam vaikui ir globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų steigėjams, dalyviams budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), ar asmenims, ketinantiems jais tapti, kokybės kontrolę.

6. Vertinimo principai:

6.1. viešumo ir skaidrumo principas – informacija apie globos centrų veiklos priežiūros atlikimo principus, procedūras ir rezultatus, atskleidžiama apibendrinta forma, yra vieša ir suprantama; 

6.2. nediskriminavimo (objektyvumo) principas – vertinimą atliekantys Tarnybos ir Departamento darbuotojai negali vykdyti globos centro vertinimo, kuria būtų diskriminuojami globos centrai dėl jų turimų žmogiškųjų išteklių, nuosavybės formos, ar pagal kitus objektyvius globos centro požymius, jeigu kitos sąlygos, turinčios reikšmės globos centro veiklai, iš esmės nesiskiria;

6.3. objektyvumo principas – vertinimą atliekančių Tarnybos ir Departamento sprendimai grindžiami vertinimo metu surinktais objektyviais duomenimis ir informacija;

6.4. dalyvavimo ir bendradarbiavimo principas – Tarnyba, Departamentas ir globos centras bendradarbiauja veiklos klausimais, dalijasi informacija, analizuoja duomenis, aptaria veiklos, veiklos kokybės ir vertinimo klausimus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

6.5. metodinės pagalbos teikimo principas – vertinimą atliekantys Tarnybos ir Departamento darbuotojai bendradarbiauja su globos centrais, teikia neprieštaringas konsultacijas savo kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias globos centrams laikytis teisės aktų reikalavimų.

 

III SKYRIUS

Globos centro veiklos kokybės VERTINIMO organizavimas

 

7. Tarnyba ir Departamentas, siekdami įvertinti, kaip globos centrai laikosi Priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, atlieka planinius ir neplaninius globos centrų veiklos vertinimus.

8. Planiniai globos centrų vertinimai atliekami pagal bendrą Tarnybos ir Departamento direktorių įsakymu patvirtintą planinį globos centrų vertinimo sąrašą, kuris tvirtinamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. ir viešai skelbiamas Tarnybos ir Departamento interneto svetainėse.

9. Tarnyba ir Departamentas, sudaro globos centrų planinių vertinimų grafiką, kuriame nurodomas kiekvieno globos centro vertinimo pradžios terminas, laikotarpis, už kurį bus vertinama globos centro veikla, terminas, iki kurio globos centro bus prašoma pateikti prašomus dokumentus pagal pateiktą sąrašą ir patvirtintos formos klausimyną (1 priedas).

10. Globos centro vertinimas gali būti atliekamas vietoje ir / ar nuotoliniu būdu. Globos centro vertinimą sudaro Tarnybos teritorinio skyriaus atstovų vizitas į globos centrą, Departamento atstovai atlieka vertinimą nuotoliniu ar vertinimo vietoje būdu pasirinktinai. Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus atstovai atliekant globos centro vertinimą, pagal poreikį gali vykti vizitui į globos centrą. 

11. Tarnyba ir Departamentas globos centro užpildytame klausimyne (1 priedas) pateiktą informaciją ir kitą pateiktą informaciją bei dokumentus vertina savo kompetencijos ribose.

12. Projekto vykdymo laikotarpiu Projekto komanda atlieka globos centrų veiklos vertinimą ir stebėseną pagal nustatytas ir prioritetines sritis bei numatytus kontrolinius klausimus.

13. Tarnyba ir Departamentas turi teisę atlikti neplaninį vertinimą šiais atvejais:

13.1. gavę valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti vertinimą;

13.2. turėdami pagrįstos informacijos ar kilus pagrįstam įtarimui dėl globos centro vykdomos veiklos teisėtumo;

13.3. siekdami įsitikinti, ir/ar kaip buvo pašalinti globos centro ankstesnio planinio ir/ar neplaninio vertinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai / neatitikimai, įgyvendintos rekomendacijos ir priimti sprendimai;

13.4. pagal gautą anoniminį skundą (prašymą) dėl konkretaus globos centro galimai neteisėtų veiksmų, neveikimo ar netinkamai vykdomų funkcijų. Sprendimą dėl anoniminio skundo nagrinėjimo priima Tarnybos ir Departamento direktoriai pagal kompetenciją surinkus ir pateikus jiems informaciją apie galimus globos centro vykdomos veiklos pažeidimus ar neatitikimus.

14. Neplaninis globos centro veiklos kokybės vertinimas atliekamas iš anksto su globos centru nesuderintu ir viešai nepaskelbtu laiku.

15. Globos centrų metodinį konsultavimą atlieka Tarnybos atstovai, Tarnybos vykdomo projekto komanda ir Departamento atstovai savo kompetencijos srityse.

16. Tarnybos direktorius tvirtina sąrašą Tarnybos teritorinių skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kurie atlieka globos centrų veiklos kokybės vertinimą (toliau – Sąrašas). Tarnybos teritorinis  vertina skyriaus veiklos teritorijoje esančius globos centrus.

17. Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Sąrašu, paskiria vertinti globos centro veiklos kokybę ne mažiau kaip du Tarnybos teritorinio skyriaus atstovus, kurie neturi viešų ir privačių interesų konflikto su globos centru. Skiriami darbuotojai gali vertinti tik kitos savivaldybės teritorijoje veikiantį globos centrą. Tarnybos atstovai ir Departamento atstovai, atliekantys globos centro vertinimą, pasirašo nešališkumo deklaraciją (5 priedas) ir ją prideda į elektroninę vertinamo globos centro bylą.

18. Paskirti Tarnybos teritorinio skyriaus atstovai suformuoja elektroninę vertinamo globos centro bylą arba ją papildo, kurioje išsaugo iš globos centro gautus dokumentus. Elektroninė byla pateikiama Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriui bei Departamentui. Globos centro elektroninė byla saugoma Tarnybos ir Departamento dokumentų valdymo sistemoje.

19. Tarnybos ir/ar Departamento atstovai globos centro veiklos vertinimą atlieka pagal iš anksto sudarytą vizito planą: prisistato globos centro darbuotojams, pateikia vizito tikslą ir eigą, individualiai susitinka su darbuotojais, su vadovu ir pagal poreikį su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar šeimynos dalyviais. Susipažįsta su globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar šeimynos dalyvių ir globojamų (rūpinamų) vaikų bylomis ir individualiais pagalbos planais, kitais globos centro dokumentais bei informacija, gali užduoti papildomus klausimus globos centro darbuotojams. Vizito pabaigoje apibendrina vizitą ir pateikia preliminarią globos centro veiklos kokybės vertinimo akto pateikimo datą.

20. Vertinimas vykdomas, analizuojant globos centro pateiktus dokumentus, atliekant užpildytame klausimyne pateiktos informacijos analizę ir viešai prieinamą informaciją apie globos centro veiklą, naudojant Socialinių paslaugų šeimai informacinės sistemos duomenis (toliau – SPIS), Globos centrų informacinės sistemos duomenis, kasmetinę Tarnybos renkamą informaciją pagal nustatytus rodiklius. Vertinimas gali apimti nestruktūruoto interviu metu gautos informacijos analizę, pokalbio metu apteiktos informacijos analizę, globos centro teikiamų statistinių duomenų už vertinamąjį laikotarpį analizę, kitos globos centro pateiktos informacijos analizę, išorės subjektų pateiktos informacijos apie globos centro veiklą analizę. Globos centras per nustatytą terminą užpildo veiklos vertinimo klausimyną ir elektroniniu būdu pateikia Tarnybai ir Departamentui. Tarnyba ir /ar Departamentas gali globos centrui pateikti tikslinamųjų klausimų raštu ir/ar žodžiu bei papildyti klausimyną informacija apie globos centro veiklas ar kita svarbia informacija nuotoliniu būdu ir/ar interviu būdu vizito į globos centrą metu. Vertinimo metu gali būti vykdomas stebėjimas, paslaugų gavėjų apklausos žodžiu.

21. Tarnyba kartu su Departamentu atlikdami vertinimą turi teisę kreiptis į kitas valstybės ar savivaldybės įstaigas ir/ar institucijas dėl informacijos apie globos centro veiklą suteikimo pagal kompetenciją.

22. Globos centrų veiklos kokybės vertinimas apima:

22.1. Tarnybos ir Departamento konsultacijas ir rekomendacijas globos centro veiklos klausimais;

22.2. globos centrų veiklos kokybės vertinimą vizito globos centre metu ir/ar nuotoliniu būdu (vertinant dokumentus, pateiktą medžiagą, informaciją ir statistinius duomenis bei organizuojant susitikimą su globos centro darbuotojais vizito metu arba nuotolinio ryšio priemonėmis);

22.3 teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie globos centro veiklą vertinimą;

22.4. vertinimo metu nustačius teisės aktų pažeidimų – poveikio priemonių taikymo procedūrų iniciavimą;

22.5. globos centro veiklos kokybės vertinimo išvadų ir rekomendacijų pateikimą.

22.6. veiklos kokybės vertinimo metu nustatytų pažeidimų / neatitikimų šalinimo vertinimą.

 

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO REZULTATAI IR INFORMAVIMAS

 

23. Tarnybos ir Departamento atstovai vizito metu pildo globos centro veiklos kokybės vertinimo lentelę (4 priedas).

24. Tarnybos teritorinio skyriaus atstovai vertinimo akto projektą el. paštu pateikia Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo globos centro veiklos kokybės vertinimo pradžios. Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyrius per 10 darbo dienų nuo gauto globos centro veiklos kokybės vertinimo akto projekto, pagal kompetenciją Tarnybos teritoriniam skyriui, atliekančiam globos centro veiklos kokybės vertinimą, pateikia pastabas ir pasiūlymus.

25. Tarnybos teritorinio skyriaus atstovai patikslina globos centro veiklos kokybės vertinimo akto projektą pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir galutinai el. paštu suderina globos centro veiklos kokybės vertinimą su Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus atstovais.

26. Tarnyba kartu su Departamentu el. paštu tarpusavyje suderina galutinį globos centro veiklos kokybės vertinimo aktą, kurį pasirašo globos centro veiklos kokybės vertinime dalyvavę Tarnybos ir Departamento atstovai. Globos centro veiklos kokybės vertinimo aktas registruojamas Tarnybos ir Departamento dokumentų valdymo sistemose.

27. Tarnyba kartu su Departamentu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo globos centro veiklos kokybės vertinimo pradžios parengia, tarpusavyje suderina ir vertintam globos centrui ir savivaldybės administracijai pateikia vertinimo akto kopijas (2 priedas).

28. Vertinimo akte pateikta vertinimo metu surinkta ir apibendrinta informacija, pateiktos išvados ir rekomendacijos veiklos tobulinimui.     

29. Tarnyba kartu su Departamentu savo kompetencijos srityse įvertina globos centro pateiktą informaciją apie pažeidimų /neatitikimų šalinimą ir rekomendacijų įgyvendinimą bei per 30 darbo dienų nuo globos centro pateiktos informacijos gavimo pateikia išvadas suinteresuotoms šalims, užpildę globos centro veiklos kokybės vertinimo metu nustatytų pažeidimų / neatitikimų šalinimo vertinimo formą (3 priedas). Tarnyba ir/ar Departamentas turi teisę pakartotinai vykti į globos centrą, siekiant įvertinti, kaip buvo pašalinti ir (ar) yra šalinami nustatyti pažeidimai / neatitikimai bei kaip buvo įgyvendintos ir (ar) yra įgyvendinamos globos centrui pateiktos rekomendacijos.

30. Tarnyba kartu su Departamentu kito planinio arba neplaninio vertinimo metu įvertina globos centro veiklą pagal vertinimo rodiklius ir patikrina, kaip globos centras įvykdė rekomendacijas bei pašalino visus prieš tai atlikto planinio arba neplaninio globos centro veiklos kokybės vertinimo metu nustatytus pažeidimus / neatitikimus ir apie tai pažymi vertinimo akte.

 

 

V SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCEDŪRŲ INICIAVIMAS

 

31. Tarnyba ir Departamentas, nustatę teisės aktų pažeidimus ar neatitikimus teisės aktų reikalavimams, turi inicijuoti poveikio priemonių taikymą informuodami atsakingas valstybės ar savivaldybių institucijas dėl pagal jų kompetenciją poveikio priemonių taikymo.

32. Jei globos centras neatsižvelgia į gautas rekomendacijas ir nepašalina pažeidimų/neatitikimų per nustatytą terminą (išskyrus objektyvias priežastis), savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje globos centras teikia paslaugas, siekiant įgyvendinti savivaldybės gyventojų interesus ir užtikrinti globos centro teikiamų paslaugų prieinamumą ir nepertraukiamumą, teikiamas siūlymas spręsti klausimą dėl globos centro finansavimo nutraukimo ir jo funkcijų perėmimo pagal Įgyvendinamo Projekto Jungtinės veiklos sutartį. 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Vertinimui organizuoti ir vykdyti naudojamos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Planinis ir neplaninis globos centro vertinimas gali būti atšauktas, pakeista jo data arba vertinimas gali būti atliekamas nuotoliniu būdu dėl svarbių, iš anksto nenumatytų aplinkybių.  

35. Globos centras turi teisę kreiptis dėl vertinimą atliekančių Tarnybos ir/ar Departamento darbuotojų korupcinio pobūdžio ar kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančių veikų į Tarnybos ir (ar) Departamento vadovus, Specialiųjų tyrimų tarnybą, kitas institucijas šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Tarnyba ir Departamentas skundus nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

________________