LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-223 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS, DIEGIANTIEMS ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. D1-267

Vilnius

 

 

Pakeičiu Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Įgyvendinęs projektą iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos datos pareiškėjas per APVIS pateikia Agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą kartu su privalomais pateikti dokumentais. Gali būti nustatyti ir Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt paskelbti kiti išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.“

2.   Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                                Kęstutis Navickas