LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO NR. I-2044 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1553

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Kultūrinė veikla ir sportas

1. Už neįgaliųjų integravimą į kultūrinę veiklą, poilsį ir lygių galimybių jiems dalyvauti šiose gyvenimo srityse kartu su kitais visuomenės nariais sudarymą atsako Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos ir savivaldybių institucijos. Į šioje dalyje nurodytą veiklą įtraukiamos ir neįgaliųjų asociacijos bei kitos nevyriausybinės organizacijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iš valstybės biudžeto lėšų, savivaldybių institucijos iš savivaldybių biudžetų lėšų remia neįgaliųjų asociacijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamas kultūros programas ar projektus ir kitas priemones, skirtas visiems atitinkamoje savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems.

2. Neįgaliųjų sporto sritį, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų neįgaliųjų sporto programoms ar projektams skyrimą reglamentuoja Sporto įstatymas ir kiti teisės aktai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė