LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ, JŲ PRIEDŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄSKAITŲ IŠRAŠŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIo PRIEDŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 12 d. Nr. Sp-9

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo 2, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 straipsniais, nusprendžia:

1. Patvirtinti Politinių organizacijų finansinių ataskaitų rinkinių, jų priedų ir politinių organizacijų sąskaitų išrašų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti pridedamas finansinių ataskaitų rinkinio priedų formas:

2.1. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos;

2.2. Politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaitos.

3. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos:

3.1. 2012 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. Sp-78 „Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos formos bei jos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. Sp-441 „Dėl Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių partijų sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.3. 2020 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. Sp-21 „Dėl Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo ir Politinės partijos veiklos finansavimo ataskaitos formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                               Jolanta Petkevičienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2023 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. Sp-9

 

 

POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ, JŲ PRIEDŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄSKAITŲ IŠRAŠŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Politinių organizacijų finansinių ataskaitų rinkinių, jų priedų ir politinių organizacijų sąskaitų išrašų pateikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma:

1.1. finansinių ataskaitų rinkinio priedų pildymo tvarka;

1.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir jų priedų, sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) tvarka.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymu.

3. Politinių organizacijų finansinės apskaitos tvarkymą reglamentuoja Politinių organizacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas ir kiti finansinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai.

4. Politinių organizacijų finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 (suvestinė redakcija)[1].

5. Politinių organizacijų finansavimą įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją kontroliuoja VRK ir kitos institucijos.

6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų – Politinių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis tarptautiniais susijusių paslaugų standartais ir pagal VRK patvirtintą techninę užduotį, kurioje nustatytas auditoriui pavedamo atlikti darbo mastas, parengtas dokumentas, kuriame auditorius pateikia politinės organizacijos ar analitinio centro nepriklausomo patikrinimo rezultatus.

6.2. Politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaita (toliau – veiklos finansavimo ataskaita) – finansinių ataskaitų rinkinio priedas, kuriame nurodomi politinės organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai.

6.3. Politinės partijos valstybės biudžeto asignavimai – politinėms partijoms skirta bendra lėšų suma, nustatoma Lietuvos Respublikos kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

6.4. Politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaita – Lietuvos Respublikoje registruotame banke arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto banko padalinyje, veikiančiame Lietuvos Respublikoje, atidaryta politinės partijos sąskaita, kurioje laikomi ir kaupiami tik Politinių organizacijų įstatyme nustatyta tvarka gauti valstybės biudžeto asignavimai ir iš kurios apmokamos šiame įstatyme numatytos išlaidos.

6.5. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita – finansinių ataskaitų rinkinio priedas, kuriame nurodomi politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, jų panaudojimas ir likučiai.

6.6. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo – politinės organizacijos finansinę apskaitą tvarkantis asmuo arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba politinės organizacijos paskirtas asmuo, atsakingas už politinės organizacijos finansinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7. Politinė organizacija, per kalendorinius metus gavusi 200 VMDU (paskelbtas praėjusių kalendorinių metų trečiojo ketvirčio šalies ūkio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis) dydžių ir didesnę pajamų sumą arba gavusi valstybės biudžeto asignavimus, privalo su audito įmone arba auditoriumi sudaryti politinės organizacijos patikrinimo sutartį.

8. Politinių organizacijų, per kalendorinius metus gavusių mažiau negu 200 VMDU dydžio pajamų sumą ir negavusių valstybės biudžeto asignavimų, patikrinimą organizuoja VRK. Šiame punkte nurodytam nepriklausomam politinės organizacijos patikrinimui atlikti VRK turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių arba auditorių paslaugas.

 

II SKYRIUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMAS

 

9. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo kalendoriniams metams pasibaigus parengia politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

9.1. finansinės būklės ataskaita (Taisyklių XI skyriaus antrasis skirsnis, forma, 2 priedas);

9.2. veiklos rezultatų ataskaita (Taisyklių XI skyriaus trečiasis skirsnis, forma, 3 priedas);

9.3. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (Taisyklių XI skyriaus ketvirtasis skirsnis).

10. Kartu su politinės organizacijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu parengiami priedai:

10.1. valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita;

10.2. politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaita.

11. Be Taisyklių XI skyriaus ketvirtame skirsnyje nurodytos privalomai finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas) pateikiamos informacijos, jame turi būti atskleista politinės organizacijos veiklos specifika. Aiškinamajame rašte pateikiama informacija turi būti tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Ši informacija turi būti pakankama politinės organizacijos finansinės būklės pokyčiams įvertinti, finansinės būklės ataskaitoje ir veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktiems duomenims palyginti su kitų ataskaitinių laikotarpių ir kitų politinių organizacijų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis.

12. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

12.1. turimus filialus, padalinius, skyrius;

12.2. analitinius centrus, tiesiogiai ar netiesiogiai su politine organizacija susijusius ar kitaip politinės organizacijos kontroliuojamus juridinius asmenis, taip pat juridinius asmenis, kurių steigėja (viena iš steigėjų) yra politinė organizacija;

12.3. finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos straipsnių reikšmingus pokyčius tarp ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir jų priežastis;

12.4. apie politinės organizacijos veiklai sudarytus neįprastus sandorius (pvz., sandoriai, kurių vertė viršija tokiems sandoriams įprastą praktiką, gautos kompensacijos dėl neįvykusių sandorių ir pan.), paaiškinimą, jeigu iš kitos veiklos iš viso gauta daugiau kaip 10 procentų visų per ataskaitinį laikotarpį politinės organizacijos gautų lėšų iš visų šaltinių.

13. Pagal Taisyklių 157 punktą, politinės organizacijos negali savo nuožiūra keisti nustatytų metinio finansinių ataskaitų rinkinio priedų formų, įrašyti kitokių straipsnių pavadinimų, įterpti naujų ar išbraukti esamų straipsnių, jų pergrupuoti net ir tais atvejais, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui.

14. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir jo priedai pildomi naudojantis VRK informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau – Finansavimo posistemė).

15. Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo su VRK pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

16. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį, jo priedus pildo ir už įvedamų duomenų teisingumą ir išsamumą atsako už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo.

17. Politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir jo priedus pasirašo politinės organizacijos pirmininkas arba politinės organizacijos valdymo organo paskirtas už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PILDYMAS

 

18. Politinė partija iš valstybės biudžeto gautas lėšas laiko ir kaupia valstybės biudžeto asignavimų sąskaitoje ir šiomis lėšomis apmoka Politinių organizacijų įstatyme numatytas išlaidas.

19. Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms gali būti naudojami tik:

19.1. politinei kampanijai finansuoti;

19.2. rinkimų užstatui sumokėti;

19.3. ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti;

19.4. atsiskaityti su darbuotojais;

19.5. mokesčiams ir kitoms įmokoms į valstybės biudžetą, privalomojo valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokoms mokėti;

19.6. paslaugų teikimo išlaidoms apmokėti;

19.7. politinės partijos politinės kampanijos skoloms apmokėti;

19.8. politinės partijos paimtoms paskoloms, skirtoms Aprašo 19.3–19.6 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms, apmokėti;

19.9. analitinio centro savininko įnašams apmokėti;

19.10. analitinio centro veiklai finansuoti.

20. Per metus nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai lieka politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitoje ir gali būti naudojami kitais metais šio Aprašo 19 punkte numatytai veiklai finansuoti.

21. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitoje pateikta informacija turi išsamiai ir teisingai parodyti politinės partijos iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, jų panaudojimą bei likučius.

22. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitoje pateikiami ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio per visą laikotarpį gauti valstybės biudžeto asignavimai, apmokėtos išlaidos. Pirmą kartą sudarant šią ataskaitą, palyginamųjų praėjusių finansinių metų skaičių pateikti neprivaloma.

23. Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitoje nurodoma Politinių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės biudžeto asignavimai ir turėtos išlaidos, tai yra pateikiami duomenys be klaidingų pervedimų ir mokėjimų. Į valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą gauta per klaidą lėšų suma, susijusi su ankstesniu laikotarpiu, ar gauta lėšų suma už parduotą turtą, kuris buvo įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų, paaiškinama aiškinamajame rašte, partijos teikiamame kartu su politinės partijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu. Aiškinamajame rašte paaiškinama ataskaitiniu laikotarpiu klaidingai sumokėtų ir grąžintų sumų skirtumas.

24. Ataskaitos pildymas:

24.1. straipsnyje „Valstybės biudžeto asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje“ nurodomas valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Jis turi atitikti šios sąskaitos likutį praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;

24.2. straipsnyje „Valstybės biudžeto asignavimai“ nurodoma politinei partijai pervesta valstybės biudžeto asignavimų suma;

24.3. straipsnyje „Grąžintas rinkimų užstatas“ nurodoma VRK po rinkimų (kitais kalendoriniais metais negu buvo sumokėta) į politinės partijos valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą grąžinta rinkimų užstato suma (jeigu užstatas buvo sumokėtas iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos);

24.4. straipsnyje „Išlaidos“ nurodomos visos iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos turėtos Politinių organizacijų įstatyme numatytos išlaidos (4.1–4.9 eilučių suma):

24.4.1. straipsnyje „Politinės kampanijos finansavimas“ nurodoma ataskaitiniu laikotarpiu į politinės kampanijos sąskaitas pervestų valstybės biudžeto asignavimų suma. Užpildoma tiek eilučių, kiek ataskaitiniu laikotarpiu vyko politinių kampanijų, ir nurodomi politinių kampanijų pavadinimai;

24.4.2. straipsnyje „Rinkimų užstatas“ nurodoma rinkimų užstatų suma (skirtumas tarp sumokėto ir grąžinto rinkimų užstato, jeigu rinkimų užstatas grąžintas tais pačiais metais). Užpildoma tiek eilučių, kiek ataskaitiniu laikotarpiu vyko politinių kampanijų, ir nurodomi politinių kampanijų pavadinimai;

24.4.3. straipsnyje „Turto įsigijimas“ nurodomos ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;

24.4.4. straipsnyje „Atsiskaitymas su darbuotojais“ nurodomas išmokėtas darbo užmokestis;

24.4.5. straipsnyje „Mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą“ nurodomi sumokėti mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą:

24.4.5.1. straipsnyje „Privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos“ nurodomos įmokos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, kurias moka apdraustieji asmenys ir draudėjai pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą;

24.4.5.2. straipsnyje „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ nurodomos priskaičiuotos įmokos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą;

24.4.5.3. straipsnyje „Gyventojų pajamų mokestis“ nurodomas gyventojų pajamų mokestis nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio;

24.4.5.4. straipsnyje „Kiti mokesčiai ir įmokos į biudžetą“ nurodomi kiti mokesčiai ir įmokos į biudžetą (pvz., sumokėtas gyventojų pajamų mokestis pagal autorines sutartis, nekilnojamojo turto mokestis, delspinigiai ir kt.). Galima įterpti atskiras eilutes kiekvienai mokesčių ar įmokų rūšiai. Tokiu atveju nurodomi konkretūs mokesčių ar įmokų pavadinimai.

24.5. Straipsnyje „Paslaugų teikimo išlaidos“ nurodoma 4.6.1–4.6.9 eilučių suma:

24.5.1. straipsnyje „Komunalinės paslaugos“ nurodomos šildymo išlaidos, taip pat šildymui skirto skystojo ir kietojo kuro įsigijimo (atvežimo, paruošimo) išlaidos; elektros energijos, skirtos apšvietimui, šildymui ir kitoms reikmėms, išlaidos; vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų apmokėjimo išlaidos;

24.5.2. straipsnyje „Ryšių paslaugos“ nurodomos telefonų, interneto, radiotelefonų, mobiliojo ryšio telefonų ir kitų ryšių priemonių paslaugų išlaidos, taip pat siuntimo paštu, telefono aparato ar interneto linijos įrengimo išlaidos;

24.5.3. straipsnyje „Politinės reklamos gamyba ir skleidimas“ nurodomos politinės reklamos gamybos ir skleidimo per televiziją, radiją, spaudoje, internetu, stenduose ir lauko ekranuose išlaidos, taip pat lankstinukų gamybos ir platinimo, reklamos ant transporto priemonių ir visuomeniniame transporte išlaidos;

24.5.4. straipsnyje „Audito paslaugos“ nurodomos išlaidos, audito įmonei arba auditoriui pagal politinės organizacijos patikrinimo sutartį;

24.5.5. straipsnyje „Teisinės paslaugos“ nurodomos išlaidos, turėtos pagal teisinių paslaugų sutartis;

24.5.6. straipsnyje „Ilgalaikio turto nuoma“ nurodomos ilgalaikio materialiojo (išskyrus transporto priemones) ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos;

24.5.7. straipsnyje „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“ nurodomos ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų ir techninės priežiūros išlaidos;

24.5.8. straipsnyje „Transporto paslaugos“ nurodomos transporto priemonių remonto, nuomos bei jų išlaikymo išlaidos (išlaidos degalams, tepalams, atsarginėms dalims, padangoms ir pan.), transporto draudimo išlaidos;

24.5.9. straipsnyje „Kitos paslaugos, susijusios su politinės partijos įstatuose numatyta veikla“ nurodomos išlaidos paslaugoms, susijusioms su politinės partijos įstatuose numatyta veikla. Jeigu kitų paslaugų išlaidos sudaro daugiau kaip 50 procentų paslaugų teikimo išlaidų (4.6 eilutė) arba išlaidų yra daugiau kaip 5 000 eurų, įterpiamos papildomos eilutės ir nurodomos konkrečios paslaugos ir išlaidos.

24.6. straipsnyje „Politinės partijos politinės kampanijos skolų apmokėjimas“ nurodoma politinės kampanijos skolų apmokėjimo suma. Užpildoma tiek eilučių, kelių politinių kampanijų skolos buvo apmokėtos, ir nurodomi politinių kampanijų pavadinimai;

24.7. straipsnyje „Politinės partijos paimtų paskolų apmokėjimas“ nurodoma ataskaitiniu laikotarpiu sumokėta paskolos dalis ir nurodomi paskolos paėmimo metai. Užpildoma tiek eilučių, kiek buvo grąžinta paskolų, ir nurodomi paskolos paėmimo metai;

24.8. straipsnyje „Su analitinio centro veikla susijusios išlaidos“ nurodoma 4.9.1–4.9.2 eilučių suma:

24.8.1. straipsnyje „Analitinio centro savininko įnašų apmokėjimas“ nurodomos išlaidos, turėtos pagal analitinio centro steigimo sutartį;

24.8.2. straipsnyje „Analitinio centro veiklos finansavimas“ nurodoma politinės partijos pervesta lėšų suma, skirta analitinio centro veiklai finansuoti.

24.9. straipsnyje „Valstybės biudžeto asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ nurodomas valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos likutis pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis (pasitikrinti galima taip: 1 eilutė + 2 eilutė + 3 eilutė – 4 eilutė).

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS FINANSAVIMO ATASKAITOS PILDYMAS

 

25. Teisėti politinių organizacijų finansavimo šaltiniai nustatyti Politinių organizacijų įstatymo 19 straipsnyje.

26. Veiklos finansavimo ataskaitoje rodomos visos per kalendorinius metus gautos lėšos, apmokėtos išlaidos, informacija apie politinės organizacijos užsakytą, atlygintinai paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltinius. Jeigu politinė organizacija veikia ne visus kalendorinius metus, duomenys pateikiami už laikotarpį nuo susikūrimo iki kalendorinių metų pabaigos arba nuo kalendorinių metų pradžios iki reorganizavimo ar likvidavimo.

27. Veiklos finansavimo ataskaita rengiama pagal VRK nustatytą formą, kurią sudaro 3 dalys:

27.1. I dalyje „Lėšos iš finansavimo šaltinių“ rodomos visos per ataskaitinį laikotarpį gautos lėšos į valstybės biudžeto asignavimų ir politinės organizacijos einamąsias banko sąskaitas. Nenurodoma į politinės kampanijos sąskaitą (-as) gautos lėšos;

27.2. II dalyje „Išlaidos“ rodomos visos per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos ir kitų politinės organizacijos vardu atidarytų einamųjų banko sąskaitų (be politinių kampanijų) apmokėtos išlaidos;

27.3. III dalyje „Politinė reklama ir jos finansavimo šaltiniai“ pateikiama informacija apie politinės organizacijos užsakytą, atlygintinai paskleistą ne politinės kampanijos laikotarpiu arba politinės kampanijos laikotarpiu politinę reklamą, tačiau nesusijusią su politine kampanija, ir jos finansavimo šaltinius.

28. Finansavimo posistemėje užpildžius Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą, atitinkami jos duomenys įkeliami į Veiklos finansavimo ataskaitos I dalies 2 eilutę ir II dalies atitinkamų eilučių skiltį „Valstybės biudžeto asignavimų sąskaita“. Pastebėjus netikslumus, taisytina Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita.

29. Veiklos finansavimo ataskaitos I dalies „Lėšos iš finansavimo šaltinių“ pildymas:

29.1. straipsnyje „7.2. Politinės kampanijos lėšų likučiai“ nurodomos politinių organizacijų, jų keltų kandidatų ar kandidatų sąrašų politinei kampanijai nepanaudotos lėšos, pervestos į politinės organizacijos einamąją ir (ar) valstybės biudžeto asignavimų sąskaitą ir skirtos tik politinių organizacijų veiklai finansuoti;

29.2. straipsnyje „7.3. Kita“ nurodomos lėšos, gautos iš kitų finansavimo šaltinių, nenurodytų kituose I dalies straipsniuose.

30. Veiklos finansavimo ataskaitos II dalies „Išlaidos“ pildymas:

30.1. straipsnyje „1. Politinės kampanijos finansavimas“ nurodoma politinės organizacijos ataskaitiniu laikotarpiu į politinės kampanijos sąskaitas pervesta lėšų suma, skirta politinės organizacijos, jos keltų kandidatų ir kandidatų sąrašų bei kitoms politinėms kampanijoms finansuoti;

30.2. straipsnyje „2. Rinkimų užstatas“ nurodoma ataskaitiniu laikotarpiu sumokėtų ir grąžintų rinkimų užstatų skirtumas;

30.3. straipsnyje „5. Mokesčiai ir kitos įmokos į biudžetą“ nurodomos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio ir kiti mokesčiai ir įmokos į biudžetą;

30.4. straipsnyje „Kitos paslaugos“ nurodomos išlaidos paslaugoms, susijusioms su politinės organizacijos įstatuose numatyta veikla. Jeigu kitų paslaugų išlaidos, apmokėtos iš kitų sąskaitų, sudaro daugiau kaip 5 VMDU dydžių sumą, išlaidos paslaugoms detalizuojamos įterpiant papildomas eilutes. Politinėms partijoms, gaunančioms valstybės biudžeto asignavimus, rekomenduojama laikytis Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitos eilutės „4.6.9. Kitos paslaugos, susijusios su politinės partijos įstatuose numatyta veikla“ detalizacijos, kuri, esant poreikiui, gali būti papildyta;

30.5. straipsnyje „Kitos išlaidos“ nurodomos išlaidos prekėms, susijusioms su politinės organizacijos įstatuose numatyta veikla. Jeigu kitos išlaidos prekėms sudaro daugiau kaip 5 VMDU dydžius, paslaugos detalizuojamos atskiroje dalyje „Kitos išlaidos“;

30.6. straipsnių „Kitos paslaugos“ ir „Kitos išlaidos“ papildomose eilutėse nurodomi informatyvūs išlaidų grupės pavadinimai, vienoje papildomoje eilutėje nurodyta išlaidų suma gali viršyti 5 VMDU dydžių sumą. 

31. Veiklos finansavimo ataskaitos III dalies „Politinė reklama ir jos finansavimo šaltiniai“ pildymas:

31.1. Šioje dalyje duomenys apie kiekvieną ataskaitiniu laikotarpiu paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltinius pildomi atskiromis eilutėmis pagal reklamą, viešosios informacijos rengėją ar skleidėją ir sąskaitą, iš kurios apmokėta politinė reklama. Rekomenduojama šią dalį pildyti nuolat, nelaukiant ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

31.2. Lauke „Reklamos rūšis“ nurodoma reklamos rūšis: „Spauda“, „Radijas“, „Išorinė reklama“, „Televizija“, „Internetas“, „Kita“.

31.3. Lauke „Politinė reklama“ pildomi duomenys:

31.3.1. politinės reklamos pavadinimas (straipsnio pavadinimas, jeigu nėra šūkis ar turinio fragmentas, ar kita, pagal kurį būtų galima identifikuoti konkrečią reklamą) ir (ar) užsakymo numeris;

31.3.2. skiltyje „Apimtis“ nurodomi atitinkami mato vienetai pagal reklamos rūšį. Pavyzdžiui, jeigu reklama skleidžiama radijuje ar televizijoje, apimtis nurodoma sekundėmis, jeigu laikraštyje, – kvadratiniais centimetrais, jeigu plakatų, tentų formatu, – kvadratiniais metrais ir pan.;

31.3.3. skiltyje „Kiekis“ nurodomas reklamos gaminių tiražas ar kiek kartų buvo transliuota / skelbta reklama. Politinę reklamą paskelbus periodinėje spaudoje, nurodomas reklamos kartojimų skaičius, o ne leidinio tiražas.

31.4. Lauke „Politinės reklamos apmokėjimas“ pateikiami duomenys:

31.4.1. skiltyje „Sąskaita, iš kurios apmokėta“ nurodomi banko sąskaitų pavadinimai, kuriuos politinė organizacija suteikė sąskaitoms, į Finansavimo posistemę įkeldama banko sąskaitų išrašus, pvz., „Asignavimų“, „Einamoji“, arba nurodomas politinės partijos skyriaus pavadinimas;

31.4.2. skiltyje „Kito šaltinio lėšomis“ nurodoma už reklamą apmokėta suma ir mokėtojas (juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė).

31.5. Lauke „Neapmokėta“ nurodoma įsiskolinimų suma už gamintą / skleistą politinę reklamą.

31.6. Lauke „Politinė kampanija, su kuria susijusi politinė reklama“ nurodoma konkreti politinė kampanija, į kurią buvo orientuota politinė reklama, kuri paskleista iki politinės kampanijos pradžios.

32. Įvedus duomenis apie politinę reklamą, Finansavimo posistemėje suskaičiuojama bendra reklamos kaina bei pagal kiekvieną politinės reklamos rūšį išskiriami 3 finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto asignavimų sąskaita; kitos politinės organizacijos sąskaitos; kiti finansavimo šaltiniai. Politinės reklamos išlaidos, apmokėtos iš valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos ir kitų partijos sąskaitų, nurodomos II dalies eilutės „6. Politinė reklama“ atitinkamose skiltyse.

33. Prieš patvirtinant veiklos finansavimo ataskaitą Finansavimo posistemėje, peržiūrimi ir patikslinami joje nurodyti duomenys (pvz., jeigu įvedant duomenis apie politinę reklamą veiklos finansavimo ataskaitoje buvo nurodyta, kad dalis politinės reklamos neapmokėta, o vėliau ji buvo apmokėta, prieš patvirtinant veiklos finansavimo ataskaitą, ši informacija patikslinama).

 

V SKYRIUS

RINKINIŲ IR JŲ PRIEDŲ TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

34. Politinės organizacijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir jo priedus, nurodytus Aprašo 10 punkte, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų (įskaitant auditoriaus išvadą), jeigu ji privaloma, ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalą.

35. Finansinių ataskaitų rinkinį ir jo priedus tvirtina politinės organizacijos įstatuose nustatytas politinės organizacijos valdymo organas. Visų dokumentų titulinėje dalyje (Tvirtinimo žymoje) nurodoma valdymo organo posėdžio protokolo data ir numeris.

36. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo, patikrinęs, ar finansinių ataskaitų rinkinys ir jo priedai užpildyti teisingai, finansines ataskaitas patvirtina Finansavimo posistemėje.

37. Politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir jo priedus pasirašo politinės organizacijos pirmininkas arba politinės organizacijos valdymo organo paskirtas už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo.

38. Finansavimo posistemėje patvirtinti dokumentai atspausdinami ir pasirašyti pateikiami VRK dviem egzemplioriais.

39. Politinės organizacijos metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir jo priedai laikomi pateiktais, kai VRK pateikti visi Aprašo 34 punkte nurodyti dokumentai. Rinkinio pateikimo data yra laikoma jo gavimo VRK data arba išsiuntimo data (nustatoma pagal pašto spaudą), jeigu rinkinys ir jo priedai buvo siųsti pašto siunta.

40. Pastebėjus klaidų ar duomenų trūkumą, Finansavimo posistemėje galima kreiptis dėl patvirtintų ir VRK pateiktų ataskaitų atblokavimo. Pakoregavus ataskaitą, ji vėl patvirtinama ir pateikiama VRK.

41. Prireikus VRK turi teisę susipažinti su politinės organizacijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

42. Pateiktas politinės organizacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir jo priedai skelbiami VRK interneto svetainėje nedelsiant juos gavus ir atnaujinami, kad šie duomenys atitiktų gautą informaciją.

 

VI SKYRIUS

POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄSKAITŲ IŠRAŠŲ TEIKIMAS

 

43. Politinės organizacijos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos pateikia VRK praėjusio kalendorinių metų ketvirčio politinės organizacijos sąskaitų išrašus.

44. Teikiami visų politinės organizacijos banko sąskaitų, išskyrus politinės kampanijos sąskaitą (-as), išrašai.

44.1. Politinės partijos teikia einamųjų sąskaitų, įskaitant partijos skyrių einamąsias sąskaitas, ir valstybės biudžeto asignavimų sąskaitos išrašus.

44.2. Politiniai komitetai teikia visų einamųjų sąskaitų išrašus.

45. Politinių organizacijų politinės kampanijos sąskaitų išrašai teikiami politinę kampaniją reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Po politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK, jei politinės kampanijos sąskaita neuždaroma, ji tampa einamąja ir sąskaitos išrašai teikiami Apraše nustatyta tvarka.

46. Sąskaitų išrašai VRK teikiami naudojantis Finansavimo posisteme.

47. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo Finansavimo posistemėje registruoja politinės organizacijos naudojamas sąskaitas:

47.1. nurodomas banko, kuriame yra sąskaita, pavadinimas, sąskaitos numeris, sąskaitos tipas (einamoji sąskaita, politinės kampanijos sąskaita, valstybės biudžeto asignavimų sąskaita), sąskaitos atidarymo data;

47.2. registruojant (koreguojant) anksčiau negu 2020 m. sausio 1 d. atidarytą sąskaitą gali būti nurodytas jos likutis 2019 m. gruodžio 31 d. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingam asmeniui informacinė sistema, atsižvelgdama į nurodytą likutį sąskaitos atidarymo metu bei atliktas operacijas sąskaitoje, pateikia informaciją apie visų politinės organizacijos naudojamų sąskaitų likučius;

47.3. sąskaitoms galima suteikti pavadinimus, nurodyti, kuris partijos skyrius naudoja konkrečią sąskaitą.

48. Sąskaitą uždarius ar pradėjus ją naudoti kitu tikslu (pvz., kaip politinės kampanijos sąskaitą), koreguojama informacija: nurodoma uždarymo data, keičiamas sąskaitos tipas. Gali būti keičiami ir kiti duomenys.

49. Sąskaitos tipą galima keisti tik tada, kai sąskaitoje nėra lėšų, tai yra sąskaitos lėšos turi būti pervestos į kitą atitinkamo tipo sąskaitą. Keičiant sąskaitos tipą:

49.1. už apskaitą atsakingas asmuo turi nurodyti, iki kada buvo naudota ankstesnio tipo sąskaita ir nuo kada naujo tipo sąskaita. Naujo tipo sąskaitos galiojimo pradžios data turi prasidėti kitą dieną po seno tipo sąskaitos galiojimo pabaigos dienos. Politinės kampanijos sąskaitos galiojimo pabaiga yra politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK data arba banko išrašo, pateikto su politinės kampanijos finansavimo ataskaita, paskutinės banko operacijos data;

49.2. informacinė sistema pagal turimus duomenis (nurodytą sąskaitos lėšų likutį ir įkeltus banko sąskaitos išrašo duomenis) apskaičiuoja galimą sąskaitos likutį ir, jeigu jis nelygus 0 Eur, apie tai informuoja už apskaitą atsakingą asmenį.

50. Politinės organizacijos valdomų banko sąskaitų išrašo duomenys į informacinę sistemą keliami ISO 20022XML formatu.

51. Sąskaitos išrašas keliamas pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui už visą ketvirtį (nuo pirmos iki paskutinės ketvirčio dienos, nepaisant savaitės dienos). Sąskaitos išrašas keliamas, nepaisant to, ar sąskaitoje konkretų ketvirtį buvo vykdomos operacijos, ar nebuvo vykdomos.

52. Įkėlus banko sąskaitos išrašą, jo įrašai gali būti koreguojami nurodant papildomą informaciją (pvz., pridedant pastabą apie banko operaciją ar pasirenkant pajamų ir (ar) išlaidų klasifikatorių).

53. Kalendorinio ketvirčio banko išrašas negali būti šalinamas dalimis ar po vieną įrašą.

54. Banko išrašas laikomas pateiktu, jei jis suformuotas ir pateiktas už visą nepertraukiamą praėjusį laikotarpį (nuo pirmos iki paskutinės ketvirčio dienos) arba už visą laikotarpį dalimis, tarp išrašų laikotarpių nepraleidžiant nė vienos dienos (pvz., nuo sausio 1 d. iki vasario 8 d., nuo vasario 9 d. iki kovo 31 d.).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka politinėms partijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimo auditą.

56. VRK prižiūri, kaip laikomasi Aprašo reikalavimų.

57. Kylantys ginčai dėl Aprašo nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

part_e4ba3cfbae10466cac0602a6f29b35ec_end[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246011/asr