LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. XIII-3341

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 15 straipsnį nauju 14 punktu:

14) vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų apsirūpinimo asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių (toliau – apsaugos priemonės) atsargomis pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus apsaugos priemonių sąrašus, kiekį ir laikotarpį valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;“.

2. Buvusį 15 straipsnio 14 punktą laikyti 15 punktu.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos pagal kompetenciją iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda