HERB21

valstybinės SAUGOMŲ TERITORIJŲ tarnybos
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO PARKO IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO LANKYTOJO BILIETŲ PLATINIMO, APSKAITOS IR SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr. V-58

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 2.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Albertas Stanislovaitis

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2019  m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-58

 

 

VALSTYBINIO PARKO IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO LANKYTOJO BILIETŲ PLATINIMO, APSKAITOS IR SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų (toliau – Lankytojo bilietas) platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato valstybinio parko Lankytojo bilietų rūšis, platinimo, įsigijimo tvarką, lėšų, gautų už Lankytojo bilietų platinimą, panaudojimą ir lankytojų, įsigijusių Lankytojo bilietą, teises.

2. Tvarkos aprašas taikomas valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojams, valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijoms (toliau – direkcija), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Tvarkos aprašas netaikomas Trakų istorinio nacionalinio parko ir Pavilnių ir Verkių regioninių parkų lankymui.

3. Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojas – fizinis asmuo, besilankantis valstybiniame parke ir Žuvinto biosferos rezervate, atvykęs į jį poilsiauti, dalyvauti renginiuose, pažintinio turizmo, edukacijos tikslais. Kitos Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato Lankytojo bilietai platinami už direkcijų ir Tarnybos teikiamas apsaugos, tvarkymo ir priežiūros bei viešinimo paslaugas, siekiant pagerinti jų kokybę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, valstybinių parkų direkcijų nuostatais, Žuvinto biosferos rezervato direkcijos nuostatais, Tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų mokamų paslaugų įkainiais.

 

II. LANKYTOJO BILIETŲ RŪŠYS, GALIOJIMAS, KAINA

IR PLATINIMAS

 

5. Lankytojo bilietų rūšys, kaina ir galiojimas:

5.1. vienkartinis Lankytojo bilietas galioja 5 dienas nuo biliete nurodytos galiojimo datos vieno valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankymui. Lankytojo bilieto kaina – 1 Eur;

5.2. vieno mėnesio Lankytojo bilietas:

5.2.1. galioja 30 dienų nuo biliete nurodytos galiojimo datos vieno valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankymui. Lankytojo bilieto kaina – 5 Eur;

5.2.2. galioja 30 dienų nuo biliete nurodytos galiojimo datos visų valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato lankymui. Lankytojo bilieto kaina – 10 Eur;

5.3. vienerių metų Lankytojo bilietas:

5.3.1. galioja 12 mėnesių nuo biliete nurodytos galiojimo datos visų valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato lankymui. Lankytojo bilieto kaina – 20 Eur;

5.3.2. šeimos Lankytojo bilietas galioja 12 mėnesių nuo biliete nurodytos galiojimo datos šeimai, kurią sudaro 2 ar daugiau asmenų ir ne mažiau kaip vienas iš jų yra vaikas iki 18 metų, visų valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato lankymui. Vienerių metų šeimos bilietas taip pat galioja vienam šeimos nariui. Lankytojo bilieto kaina – 25 Eur.

6. Į Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytą Lankytojo bilietų kainą nėra įskaičiuota Lankytojo bilietų platinimo paslaugos kaina, kai Lankytojo bilietus platina 7.3 punkte nurodyti subjektai.

7. Lankytojo bilietus platina:

7.1. direkcijos lankytojų centruose, kitose administracinėse patalpose, teritorijose (renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų, kt.);

7.2. Tarnyba Nacionaliniame lankytojų centre;

7.3. privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys – bilietų platinimo subjektai, pasirašę paslaugų teikimo/bendradarbiavimo sutartis su Tarnyba ir/ar direkcijomis dėl Lankytojo bilietų platinimo, nurodyti Tarnybos ar direkcijos interneto tinklalapyje (toliau – Bilietų platinimo subjektai):

7.3.1. įmonės, turinčios teisę platinti Lankytojo bilietus, internetu ar bilietų platinimo kasose;

7.3.2. kiti subjektai, vykdantys turizmo veiklą valstybiniame parke ir Žuvinto biosferos rezervate.

8. Lankytojo bilietas yra savanoriškas ir suteikia teisę nemokamai naudotis įrengtomis ir prižiūrimomis atokvėpio vietomis, takais, trasomis, poilsiavietėmis, stovyklavietėmis, išskyrus privačių asmenų įrengtas mokamas poilsiavietes ir stovyklavietes, takus, trasas.

 

III. LANKYTOJO BILIETŲ APSKAITA

 

9. Lankytojo bilietų, kuriuos platina direkcijos ir Tvarkos aprašo 7.3.2 punkte nurodyti Bilietų platinimo subjektai, spausdinimą organizuoja Tarnyba. Kiekvienas Lankytojo bilietas turi identifikacijos numerį, galiojimo pradžios žymą. Tarnyba atspausdintus Lankytojų bilietus teisės aktų nustatyta tvarka perduoda kiekvienai direkcijai.

10. Lankytojo bilietų apskaita tvarkoma vadovaujantis Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 341 „Dėl Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir Lankytojo bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl Lankytojo bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir pavedimo vesti apskaitą ir juos platinti“.

11. Tvarkos aprašo 7.3 punkte nurodyti Bilietų platinimo subjektai Lankytojo bilietų pardavimo apskaitą vykdo pagal savo vidaus apskaitos taisykles. Lėšos, gaunamos už Lankytojo bilietų platinimą per ataskaitinį mėnesį, pervedamos paslaugų teikimo / bendradarbiavimo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

12. Lėšų už parduotus Lankytojo bilietus pervedimas:

12.1. už Tvarkos aprašo 5.1 ir 5.2.1 punktuose nurodytus parduotus Lankytojo bilietus gautos lėšos pervedamos į valstybinio parko, kurio lankymui buvo įsigytas bilietas, arba Žuvinto biosferos rezervato direkcijos banko sąskaitą;

12.2. už Tvarkos aprašo 5.2.2 ir 5.3 punktuose nurodytus parduotus Lankytojo bilietus gautos lėšos pervedamos į Tarnybos banko sąskaitą.

13. Direkcijos gautas lėšas už jų parduotus Lankytojo bilietus apskaito ir perveda į Tarnybos sąskaitą vadovaudamosi Lėšų, gautų už parduotus valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietus, naudojimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V- 203 „Dėl Lėšų, gautų už parduotus valstybinio parko lankytojo bilietus, naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju registruotos direkcijos iš gautų lėšų už platinamus Lankytojo bilietus išskaito pridėtinės vertės mokestį ir perveda jį Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybos, direkcijų gautos pajamos (sumokėtos į valstybės biudžetą) naudojamos pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą sąmatą. Tais atvejais, kai pajamos už parduotus lankytojų bilietus gaunamos iš kitų biudžetinių įstaigų, jos neįmokamos į valstybės biudžetą, o priskiriamos „kitoms lėšoms“ ir naudojamos pagal šiame punkte nurodytų įstaigų vadovų patvirtintas išlaidų sąmatas.

 

IV. SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR VIEŠINIMAS

 

14. Už parduotus Lankytojo bilietus surinktos lėšos naudojamos valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato apsaugai, tvarkymui, priežiūrai, edukacinei, švietėjiškai veiklai, saugomų kompleksų bei objektų (vertybių) apsaugai ir lankymui propaguoti, pažintiniam turizmui organizuoti.

15. Direkcijos ir Tarnyba ne rečiau kaip kartą per metus savo internetiniame tinklalapyje pateikia informaciją apie parduotų Lankytojo bilietų skaičių, lėšų, gautų už parduotus bilietus, panaudojimą.

 

__________________________