LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 24 d. Nr. V-491

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, ir II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.101 papunktį išdėstau taip:

„1.

101.

Atezolizumabum

C34

Skiriamas:

1) pacientams, sergantiems lokaliai išplitusiu arba metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, gydyti, kai liga progresuoja po taikyto gydymo chemoterapija platinos pagrindu. Pacientams, kuriems nustatyta aktyvinančių EGFR mutacijų arba ALK teigiamų naviko mutacijų, prieš pradedant vartoti Atezolizumabum taip pat turi būti skirtas tikslinis navikų gydymas;

2) derinyje su bevacizumabu, paklitakseliu ir karboplatina, suaugusių pacientų, kuriems yra metastazavęs neplokščialąstelinis nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, pirmaeiliam gydymui, kai nenustatytos EGFR mutacijos, ALK neigiamas;

3) derinyje su karboplatina ir etopozidu suaugusiems pacientams, esant gerai paciento funkcinei būklei (ECOG 0-1), pažengusios stadijos smulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmaeiliam gydymui.

C22.0

Derinant su bevacizumabu skiriamas suaugusiems pacientams, kurie serga išplitusia arba neoperabilia hepatoceliuline karcinoma, kurių: 1) kepenų funkcija yra A klasės pagal Child-Pugh klasifikaciją, ir 2) funkcinė būklė pagal ECOG skalę įvertinta 0 ar 1 balu, ir 3) kuriems anksčiau nebuvo skirtas sisteminio poveikio gydymas.“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys