LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 16 d. Nr. 1K-91

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyrių „Specialieji rezultato stebėsenos rodikliai“:

1.1. Pakeičiu rodiklio R.S.320 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.320

„Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas (SAIDI)“

Minutės

Elektros energija – aktyvioji elektros energija, kuria tarpusavyje prekiauja elektros energijos rinkos dalyviai ir kuri yra skirta galutiniam suvartojimui, patiekiant ją kaip prekę vartotojui (šaltinis: Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas).

 

Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas suprantamas kaip elektros energijos persiuntimo patikimumo lygio padidėjimas.

 

Elektros energijos persiuntimo patikimumo lygiui nustatyti naudojamas rodiklis SAIDI (angl. System average interruption duration index) – sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės trukmės rodiklis, kuris parodo, kiek vidutiniškai laiko per ataskaitinį laikotarpį elektros energijos skirstymas buvo nutrauktas vienam vartotojui (šaltinis: Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės  rodiklių aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“).

SAIDI rodiklis apskaičiuojamas įvertinant šias elektros energijos persiuntimo nutraukimo priežastis: nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, išorinio poveikio; priskiriamas operatoriaus atsakomybei; nenustatytas.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašą, patvirtintą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“.

Pirminiai šaltiniai: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metinė Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo ataskaita, kuri skelbiama interneto svetainėje

https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/%E2%80%8B%E2%80%8Blietuvos-elektros-energetikos-sistemos-patikimumo-ivertinimo-ataskaita-.aspx.

 

Antriniai šaltiniai: metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Valstybinė energetikos reguliavimo taryba metinėje Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimumo įvertinimo ataskaitoje oficialiai paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.“

 

1.2. Pakeičiu rodiklio R.S.386 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.386

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis“

Procentai

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Praktika – savarankiška darbo patirtis Lietuvos ar užsienio įmonėse ar kitose organizacijose, siekiant įgyti studijų programoje numatytų praktinių įgūdžių ir (arba) žinių.

 

Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.

(šaltinis: Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).

 

Organizacija – organizuotą struktūrą turintis žmonių ar visuomeninių grupių susivienijimas (pavyzdžiui, institucija, įstaiga, visuomeninė organizacija ar pan.).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Įvedamasis

Skaičiuojamas studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose, skaičių dalijant iš bendro studentų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

Pirminiai šaltiniai: projektų duomenys (apie produkto stebėsenos rodiklio P.S.386 „Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose“ pasiekimą), Lietuvos statistikos departamento duomenys (apie bendrą studentų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai: metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, remdamasi projektų duomenimis (apie produkto stebėsenos rodiklio P.S.386 „Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose“ pasiekimą) ir Lietuvos statistikos departamento duomenimis (apie bendrą studentų skaičių Lietuvoje), apskaičiuoja stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.“

 

1.3. Pakeičiu rodiklio R.S.394 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.394

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis“

Procentai

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas – Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

 

Skaičiuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios yra registruotos Valstybės tarnautojų registre.

 

Veiklos valdymo tobulinimo priemonės:

1) informacinės sistemos;

2) metodiniai dokumentai;

3) institucijų veiklos organizavimo (institucinės sąrangos, atsakomybės ir (ar) veiklos vykdymo tvarkos) nustatymo dokumentai;

4) vertinimo kriterijų sąrašai;

5) kokybės vadybos sistemos ir (ar) metodai;

6) veiklos ir gebėjimų vertinimo ir (ar) veiklos tobulinimo veiksmų planai.

 

Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, jeigu patvirtina, kad taiko bent vieną įgyvendinant projekto veiklas sukurtą ir (ar) įdiegtą veiklos valdymo tobulinimo priemonę.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B × 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, suvestinė.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

 

Registruojant pasiektą reikšmę ataskaitose po projekto finansavimo pabaigos papildomai nurodomas kiekvienos institucijos ar įstaigos juridinio asmens kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai praėjus vieniems metams po projekto finansavimo pabaigos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos patvirtina, kad naudoja įgyvendinant projekto veiklas įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

R.S.394-1

 

B – bazinis rodiklis (kintamasis): „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, registruotos Valstybės tarnautojų registre“

Skaičius

Sumuojamos Valstybės tarnautojų registre registruotos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos.

R.S.394-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis): „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones“

Skaičius

Sumuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones (institucijų ir įstaigų skaičius).

 

Ta pati valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, naudojanti kelias įgyvendinant to paties projekto veiklas sukurtas ir (ar) įdiegtas veiklos valdymo tobulinimo priemones, skaičiuojama tik vieną kartą.

 

1.4. Pakeičiu rodiklio R.S.396 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.396

„Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis“

Procentai

Asmuo – viešojo valdymo institucijos darbuotojas.

 

Viešojo valdymo institucijos darbuotojas – asmuo, kuris dirba viešojo valdymo institucijoje.

 

Viešojo valdymo institucija – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

Tarnybinė (profesinė) etika – visuma veiklos ir elgesio normų, kurių turi laikytis tam tikros tarnybos (profesijos) asmuo, įgyvendindamas savo teises, vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas ir didindamas visuomenės pasitikėjimą tos tarnybos (profesijos) asmeniu.

 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

 

ESF veikla, skirta kompetencijoms korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje stiprinti, – ESF lėšomis finansuojamo projekto veikla (mokymai, gerosios patirties perėmimui ir keitimuisi ja skirti renginiai, stažuotės, vizitai ir pan.), kurią vykdant įgyjamos žinios, gebėjimai ir (ar) vertybinės nuostatos, reikalingos atliekant korupcijos prevencijos veiksmus ar taikant tarnybinės (profesinės) etikos žinias.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Asmuo pripažįstamas darbe taikęs įgytas žinias ir gebėjimus, kai jis tyrimo (apklausos) metu deklaruoja, kad per 6 mėnesių laikotarpį po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos įgytas žinias ir gebėjimus bent kartą pritaikė darbinėje veikloje.

 

6 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmuo baigė dalyvauti ESF veiklose, skirtose kompetencijoms korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje stiprinti.

Įvedamasis

Skaičiuojamas VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai atliekant tyrimą (apklausą) pagal VšĮ Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus patvirtintą 2014–2020 m. ES fondų investicijų ESF ir JUI bendrųjų bei ESF specialiųjų rodiklių reikšmių apskaičiavimo metodiką, naudojant reprezentatyvią dalyvių imtį remiantis nacionalinio produkto stebėsenos rodiklio P.N.907 „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas, reikalingas vykdant korupcijos prevencijos valdymo ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo, atskleidimo ir (ar) valstybinio kaltinimo palaikymo veiksmus“ ir nacionalinio produkto stebėsenos rodiklio P.S.413 „Jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje“ duomenimis. 

Pirminiai šaltiniai:

tyrimo (apklausos) ataskaitos kopija.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma atliekant tyrimus (apklausas), kurių metu apklausiamas asmuo deklaruoja, kad praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose kompetencijoms korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje stiprinti, darbe taiko įgytas žinias, gebėjimus. Remiantis tyrimų (apklausų) rezultatais pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuojama 2021 metais už visą praėjusį laikotarpį (iki 2020 metų pabaigos) kaupiamuoju būdu, 2022, 2023, 2024 metais už praėjusius kalendorinius metus taip pat apskaičiuojama kaupiamuoju būdu per visą laikotarpį, kuriuo buvo atlikti tyrimai (apklausos), pasiekta reikšmė.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą (atliekant tyrimą (apklausą)) ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Europos socialinio fondo agentūra).“

 

1.5. Pakeičiu rodiklio R.S.397 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.397

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis“

Procentai

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas – Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

 

Skaičiuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios yra registruotos Valstybės tarnautojų registre.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė – visuma organizacinių, techninių, programinių ir (ar) žmogiškųjų išteklių kompetencijų valdymo priemonių, skirtų atskiriems paslaugų teikimo ir (ar) aptarnavimo aspektams (pavyzdžiui, paslaugos teikimo režimui, aptarnavimo tvarkai, paslaugos pasiekiamumui, kainai, paslaugos teikimo ir (arba) aptarnavimo greičiui, profesionalumui, informatyvumui, orientacijai į vartotoją, fizinę aplinką ir pan.) ar jų visumai pagerinti, paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės stebėsenai vykdyti, paslaugų teikimo administravimui pagerinti ir (arba) valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms paskatinti įgyvendinti paslaugų ir aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

 

Paslauga – viešoji ir (arba) administracinė paslauga, kuri suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

Aptarnavimas – paslaugos teikimas jos vartotojui.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė laikoma įgyvendinta:

1) kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga baigia įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtą priemonę (-es) (taikoma projektų vykdytojams ir partneriams), arba

2) kai projekto vykdytoju ar partneriu nesančios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės taikymo valstybės ar savivaldybės institucijoje tvarka.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B × 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, sąrašas ir (arba) suvestinė.

 

Dokumento, kuriame nustatyta (aprašyta) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės taikymo valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje tvarka, kopija.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai nurodomas kiekvienos institucijos ar įstaigos juridinio asmens kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje yra apskaičiuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis (procentais).

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

R.S.397-1

 

B – bazinis rodiklis (kintamasis): „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, registruotos Valstybės tarnautojų registre“

Skaičius

Sumuojamos Valstybės tarnautojų registre registruotos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (institucijų ir įstaigų skaičius).

R.S.397-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis): „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius“

Skaičius

Sumuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, ir kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kuriose vykdant projektą įgyvendinta (įdiegta ar patobulinta) bent viena paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė (institucijų ir įstaigų skaičius).

 

Ta pati valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kuri pagal tą patį projektą įgyvendino kelias paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičiuojama vieną kartą.

 

1.6.    Pakeičiu rodiklio R.S.400 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.400

„Teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, dalis“

Procentai

Teismas – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta institucija, kuri vykdo teisingumą.

 

Teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės – visuma teisinių, organizacinių, techninių, programinių, žmogiškųjų išteklių kompetencijų valdymo ir (ar) kitų priemonių (veiksmų), skirtų teisingumo sistemos kokybei, nepriklausomumui ir (ar) veiksmingumui padidinti.

 

Teisingumo sistema – teisės normų ir institucijų visuma, skirta pažeistų ar ginčijamų asmens, visuomenės ir (ar) valstybės teisių arba įstatymų saugomų interesų teisinei gynybai.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirta priemonė laikoma įgyvendinta teisme, kai projekto vykdytojui atliekant apklausą konkretus teismas patvirtina, kad taiko bent vieną įgyvendinant projekto veiklas įgyvendintą teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtą priemonę.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B × 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

projekto vykdytojo atliktos teismų apklausos rezultatų suvestinė.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą reikšmę ataskaitose po projekto užbaigimo papildomai nurodomas kiekvieno teismo juridinio asmens kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje apskaičiuojama teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, dalis (procentais).

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

R.S.400-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis): „Bendras teismų skaičius“

Skaičius

Sumuojami Lietuvoje veikiantys teismai, kurių veiklos teritorijų sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“.

R.S.400-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis): „Teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, skaičius“

Skaičius

Sumuojami teismai, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės (teismų skaičius).

 

Tas pats teismas, kuriame įgyvendinant tą patį projektą įgyvendintos kelios teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, skaičiuojamas vieną kartą.

 

1.7. Pakeičiu rodiklio R.S.401 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.401

„Aukštesniųjų vadovų, dalyvaujančių pagal veiksmų programą ESF lėšomis finansuotuose aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose, dalis“

Procentai

Aukštesnieji vadovai suprantami kaip valstybės įstaigų vadovai, t. y. Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijų ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, įstaigų prie ministerijų vadovai ir jų pavaduotojai (įskaitant centrinių statutinių įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus), įstaigų, kurios yra pavaldžios įstaigoms prie ministerijų, vadovai ir jų pavaduotojai (išskyrus statutines įstaigas), teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas ir jo pavaduotojai, valstybės kontrolierius.

 

Aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinklas – viešojo valdymo institucijų ir įstaigų neformalaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo forma, kada skirtingų viešojo valdymo institucijų aukštesnieji vadovai dalijasi žiniomis ir gerąja patirtimi, taip stiprindami savo vadybines ir lyderystės kompetencijas (toliau – bendradarbiavimo tinklas).

 

Asmuo pripažįstamas dalyvavusiu bendradarbiavimo tinkle, kai jis bent 2 kartus per projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpį dalyvauja projekto lėšomis finansuojamose bendradarbiavimo tinklui palaikyti skirtose priemonėse (pvz., renginiuose).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B × 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

1. Projekto vykdytojo parengta pažyma (ataskaita), kurioje pateikiama:

1) informacija apie aukštesniųjų vadovų, dalyvavusių bendradarbiavimo tinkluose, dalies apskaičiavimą;

2) aukštesniųjų vadovų, dalyvavusių bendradarbiavimo tinkluose per projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpį bent 2 kartus, sąrašas;

3) informacija apie bendradarbiavimo priemonių, kurias įgyvendinant dalyvavo aukštesnieji vadovai, skaičių ir pavadinimus.

2. Dokumentai, kuriais pagrindžiamas aukštesniojo vadovo dalyvavimo bendradarbiavimo tinklui palaikyti skirtose priemonėse, faktas (pvz., renginių dalyvių sąrašai).

 

Antriniai šaltiniai: galutinis mokėjimo prašymas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai baigus įgyvendinti projekto veiklas nustatoma aukštesniųjų vadovų, kurie projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpį dalyvavo bendradarbiavimo tinkluose, dalis (procentais).

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą yra atsakingas projekto vykdytojas.“

R.S.401-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis): „Bendras aukštesniųjų vadovų skaičius“

Skaičius

Sumuojami Valstybės tarnautojų registre registruoti aukštesnieji vadovai, kurie projekto veiklos įgyvendinimo užbaigimo dieną eina aukštesniojo vadovo pareigas ne trumpiau kaip 6 mėnesius (asmenų skaičius).

R.S.401-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

„Aukštesnieji vadovai, kurie dalyvavo aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose“

Skaičius

Sumuojami Valstybės tarnautojų registre registruoti aukštesnieji vadovai, projekto veiklos įgyvendinimo laikotarpį dalyvavo bendradarbiavimo tinklui palaikyti skirtose priemonėse.

 

1.8. Pakeičiu rodiklio R.S.402 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.402

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas, dalis“

Procentai

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas –

Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

 

Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas – sisteminio ir institucinio lygmens integruotų priemonių, skirtų žmogiškiesiems ištekliams valstybės tarnyboje valdyti (t. y. darbuotojams atrinkti, darbuotojų veiklos rezultatams vertinti, darbuotojų karjerai planuoti, darbuotojų mokymams organizuoti, darbuotojams motyvuoti), remiantis valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams būtinų turėti kompetencijų modeliu, visuma.

 

Valstybės tarnyba suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

 

Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje laikomas įdiegtu, kai yra sukurtos ir (ar) įdiegtos tokiam valdymui taikyti valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose reikalingos sisteminio lygmens priemonės (teisinės, organizacinės, techninės, programinės ir kt.).

 

Pripažįstama, kad valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga taiko pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemones, jeigu:

- ji apklausos metu nurodo, jog valdydama žmogiškuosius išteklius taiko bent vieną projekto veiklų įgyvendinimo metu sukurtą ar įdiegtą kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemonę, arba

- jos žmogiškieji ištekliai valdomi centralizuotai taikant bent vieną įgyvendinant projekto veiklas sukurtą ar įdiegtą kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemonę.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B × 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

1. Kai valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos apklausos metu nurodo, kad valdydamos žmogiškuosius išteklius taiko bent vieną projekto veiklų įgyvendinimo metu sukurtą ar įdiegtą kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemonę, – projekto vykdytojo atliktos apklausos ataskaita, kurioje pateikiamas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios taiko projekto veiklų įgyvendinimo metu įdiegtas kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemones, sąrašai ir (arba) suvestinė.

2. Kai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų žmogiškieji ištekliai valdomi centralizuotai taikant bent vieną įgyvendinant projekto veiklas sukurtą ar įdiegtą kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemonę, – teisės aktas, reglamentuojantis centralizuotą įgyvendinant projekto veiklas sukurtų ar įdiegtų žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymą.

 

Antriniai šaltiniai:

ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos.

 

Registruojant pasiektą reikšmę ataskaitose po projekto finansavimo pabaigos papildomai nurodomas kiekvienos institucijos ar įstaigos juridinio asmens kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai praėjus vieniems metams po projektų, kuriais siekiama sisteminiu lygmeniu diegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje, finansavimo pabaigos:

- projekto vykdytojas atlieka apklausą, kurios metu nustato pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, arba

- tuo atveju, kai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų žmogiškieji ištekliai valdomi centralizuotai taikant bent vieną įgyvendinant projekto veiklas sukurtą ar įdiegtą kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemonę, – patvirtinamas priemonių taikymą reglamentuojantis teisės aktas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

R.S.402-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis):

„Bendras valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų skaičius“

Skaičius

Sumuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios yra registruotos Valstybės tarnautojų registre (institucijų ir įstaigų skaičius).

R.S.402-2

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

„Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje“

Skaičius

Sumuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios taiko įgyvendinant projekto veiklas sukurtas ir (ar) įdiegtas sisteminio lygmens kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemones (institucijų ir įstaigų skaičius).

 

Ta pati valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, taikanti kelias įgyvendinant to paties projekto veiklas sukurtas ir (ar) įdiegtas kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemones, skaičiuojama tik vieną kartą.

 

1.9. Pakeičiu rodiklio R.S.403 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.403

„Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti strategines kompetencijas, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis“

Procentai

Asmuo – asmuo, kuris dirba viešojo valdymo institucijoje (viešojo valdymo institucijos darbuotojas).

 

Viešojo valdymo institucija –biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

 

Strateginės kompetencijos – kompetencijos, kurios nustatytos Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos patvirtinimo“, kaip vienos iš prioritetinių mokymų tikslų arba Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

 

 

ESF veikla – ESF lėšomis finansuojamo projekto veikla. 

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Įvedamasis

Skaičiuojamas VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai atliekant tyrimą (apklausą) pagal VšĮ Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus patvirtintą 2014–2020 m. ES fondų investicijų ESF ir JUI bendrųjų bei ESF specialiųjų rodiklių reikšmių apskaičiavimo metodiką, naudojant reprezentatyvią dalyvių imtį remiantis produkto stebėsenos rodiklio P.S.424 „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytuose mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti“ duomenimis.

Pirminiai šaltiniai:

tyrimo (apklausos) ataskaitos kopija.

 

Antriniai šaltiniai: metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, atliekant tyrimus (apklausas), kurių metu asmuo deklaruoja, kad praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose strateginėms kompetencijoms stiprinti, darbe taiko įgytas žinias, gebėjimus. Remiantis tyrimų (apklausų) rezultatais pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė apskaičiuojama 2021 metais už visą praėjusį laikotarpį (iki 2020 metų pabaigos) kaupiamuoju būdu, 2022, 2023, 2024 metais už praėjusius kalendorinius metus taip pat apskaičiuojama kaupiamuoju būdu per visą laikotarpį, kuriuo buvo atlikti tyrimai (apklausos), pasiekta reikšmė.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą atliekant tyrimą (apklausą) ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga įgyvendinančioji institucija (VšĮ Europos socialinio fondo agentūra).“

 

1.10. Pakeičiu rodiklio R.S.421 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„R.S.421

„Kultūros sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės dalis, palyginti su visa sukuriama verte“

Procentai

Kultūros sektorius – sektorius, pagal Europos kultūros statistikos sistemos tinklo (ESSnet-Culture) rekomendacijose „ESSnet-Culture Final Report, European Commission, 2012“ (http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf) pateiktą apibūdinimą apimantis su kultūra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją), kuriančias pridėtinę vertę.

 

Kultūros sektoriaus bendroji pridėtinė vertė – rinkos ir ne rinkos sektoriuose naujai sukurta vertė.

 

Apskaičiuota kultūros sektoriaus sukurta bendroji pridėtinė vertė palyginama su bendra šalies pridėtine verte.

Įvedamasis

Apskaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką ir skelbiamas Oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt/.

Pirminiai šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai pasibaigus einamiesiems kalendoriniams metams Lietuvos statistikos departamentas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.“

 

1.11. Papildau R.S.422–425 rodikliais:

„R.S.422

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis“

Procentai

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas – Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

Skaičiuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios registruotos Valstybės tarnautojų registre.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė – visuma organizacinių, techninių, programinių ir (ar) žmogiškųjų išteklių kompetencijų valdymo priemonių, skirtų atskiriems paslaugų teikimo ir (ar) aptarnavimo aspektams (pavyzdžiui, paslaugos teikimo režimui, aptarnavimo tvarkai, paslaugos pasiekiamumui, kainai, paslaugos teikimo ir (arba) aptarnavimo greičiui, profesionalumui, informatyvumui, orientacijai į vartotoją, fizinę aplinką ir pan.) ar jų visumai pagerinti, paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės stebėsenai vykdyti, paslaugų teikimo administravimui pagerinti ir (arba) valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms paskatinti įgyvendinti paslaugų ir aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

 

Paslauga – viešoji ir (arba) administracinė paslauga, kuri suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

Aptarnavimas – paslaugos teikimas jos vartotojui.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė laikoma įgyvendinta:

1) kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga baigia įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtą priemonę (-es) (taikoma projektų vykdytojams ir partneriams), arba

2) kai projekto vykdytoju ar partneriu nesančios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės taikymo valstybės ar savivaldybės institucijoje tvarka.

Įvedamasis

uždavinio lygmeniu

 

Skaičiuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones (bendra stebėsenos rodiklio R.S.397 pokyčio rodiklio R.S.397-2 pasiekimų reikšmė, pašalinus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kurios kartojasi uždavinio lygmeniu), dalis nuo visų Valstybės tarnautojų registre registruotų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų.

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio R.S.397 pokyčio rodiklio R.S.397-2 reikšmių pasiekimą ir Valstybės tarnautojų registro duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

 

Uždavinio lygmeniu pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų vasario 1 dienos VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, pašalindama valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kurios kartojasi, apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

R.S.423

„Teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės, dalis“

Procentai

Teismas – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta institucija, kuri vykdo teisingumą.

 

Teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės – visuma teisinių, organizacinių, techninių, programinių, žmogiškųjų išteklių kompetencijų valdymo ir (ar) kitų priemonių (veiksmų), skirtų teisingumo sistemos kokybei, nepriklausomumui ir (ar) veiksmingumui padidinti.

 

Teisingumo sistema – teisės normų ir institucijų visuma, skirta pažeistų ar ginčijamų asmens, visuomenės ir (ar) valstybės teisių arba įstatymų saugomų interesų teisinei gynybai.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirta priemonė laikoma įgyvendinta teisme, kai projekto vykdytojui atliekant apklausą konkretus teismas patvirtina, kad taiko bent vieną įgyvendinant projekto veiklas įgyvendintą teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtą priemonę.

Įvedamasis

uždavinio lygmeniu

 

Skaičiuojama teismų, kuriuose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintos teisingumo vykdymo efektyvumui didinti skirtos priemonės (bendra stebėsenos rodiklio R.S.400 pokyčio rodiklio R.S.400-2 pasiekimų reikšmė, pašalinus teismus, kurie kartojasi, uždavinio lygmeniu), dalis nuo Lietuvoje veikiančių teismų, kurių veiklos teritorijų sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“.

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio R.S.400 pokyčio rodiklio R.S.400-2 reikšmių pasiekimą ir Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“.

 

Antriniai šaltiniai: metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Uždavinio lygmeniu pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų vasario 1 dienos VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, pašalindama teismus, kurie kartojasi, apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

R.S.424

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas, dalis“

Procentai

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas – Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

 

Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas – sisteminio ir institucinio lygmens integruotų priemonių, skirtų žmogiškiesiems ištekliams valstybės tarnyboje valdyti (t. y. darbuotojams atrinkti, darbuotojų veiklos rezultatams vertinti, darbuotojų karjerai planuoti, darbuotojų mokymams organizuoti, darbuotojams motyvuoti), remiantis valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams būtinų turėti kompetencijų modeliu, visuma.

 

Valstybės tarnyba suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

 

Kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje laikomas įdiegtu, kai yra sukurtos ir (ar) įdiegtos tokiam valdymui taikyti valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose reikalingos sisteminio lygmens priemonės (teisinės, organizacinės, techninės, programinės ir kt.).

 

Pripažįstama, kad valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga taiko pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemones, jeigu:

- ji apklausos metu nurodo, kad valdydama žmogiškuosius išteklius taiko bent vieną projekto veiklų įgyvendinimo metu sukurtą ar įdiegtą kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemonę, arba

- jos žmogiškieji ištekliai valdomi centralizuotai taikant bent vieną įgyvendinant projekto veiklas sukurtą ar įdiegtą kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje priemonę.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Įvedamasis uždavinio lygmeniu

 

Skaičiuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas (bendra stebėsenos rodiklio R.S.402 pokyčio rodiklio R.S.402-2 pasiekimų reikšmė pašalinus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kurios kartojasi uždavinio lygmeniu), dalis nuo Valstybės tarnautojų registre registruotų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų.

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio R.S.402 pokyčio rodiklio R.S.402-2 reikšmių pasiekimą ir Valstybės tarnautojų registro duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Uždavinio lygmeniu pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų kovo 1 dienos VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, pašalindama valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kurios kartojasi, apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

R.S.425

„Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis“

Procentai

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas – Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, ir Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“.

 

Skaičiuojamos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios yra registruotos Valstybės tarnautojų registre.

 

Veiklos valdymo tobulinimo priemonės:

1) informacinės sistemos;

2) metodiniai dokumentai;

3) institucijų veiklos organizavimo (institucinės sąrangos, atsakomybės ir (ar) veiklos vykdymo tvarkos) nustatymo dokumentai;

4) vertinimo kriterijų sąrašai;

5) kokybės vadybos sistemos ir (ar) metodai;

6) veiklos ir gebėjimų vertinimo ir (ar) veiklos tobulinimo veiksmų planai.

 

Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, jeigu patvirtina, kad taiko bent vieną įgyvendinant projekto veiklas sukurtą ir (ar) įdiegtą veiklos valdymo tobulinimo priemonę.

Įvedamasis

uždavinio lygmeniu

Skaičiuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones (bendra stebėsenos rodiklio R.S.394 pokyčio rodiklio R.S.394-2 pasiekimų reikšmė, pašalinus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kurios kartojasi, uždavinio lygmeniu), dalis nuo visų Valstybės tarnautojų registre registruotų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų.

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio R.S.394 pokyčio rodiklio R.S.394-2 reikšmių pasiekimą ir Valstybės tarnautojų registro duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Uždavinio lygmeniu pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų kovo 1 dienos VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, pašalindama valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kurios kartojasi, apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.“

 

2. Pakeičiu IV skyrių „Specialieji produkto stebėsenos rodikliai“:

2.1. Pakeičiu rodiklio P.S.373 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.373

„Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas“

Skaičius

Socialinis verslas – veikla, kurios pirminė misija yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – opių socialinių problemų arba rinkos nepakankamumo mažinimas ir (ar) švelninimas, o ne akcininkų pelno maksimizavimas, todėl socialinį verslą vykdanti įmonė ir (arba) organizacija didžiąją dalį uždirbto pelno pirmiausia naudoja socialiniams tikslams įgyvendinti, t. y. reinvestuoja į savo veiklą ar plėtrą arba naudoja jį visuomeninei, labdaringai veiklai.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

ESF investicijos – bet kokios formos parama iš Europos socialinio fondo.

 

Socialinis verslas laikomas sukurtu, kai ESF investicijų gavusios įmonės ar organizacijos steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo aktuose, steigimo sutartyse, nuostatuose, statutuose ar kt.) ir (arba) projekto vykdytojo ir galutinio naudos gavėjo sutartyje dėl dalyvavimo projekte nustatoma socialinė misija ir parengiamas verslo planas, kuriame orientuojamasi į socialinį verslą ir šio verslo finansiškai tvarios ekonominės veiklos vykdymą.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant socialinius verslus, kurie buvo sukurti įgyvendinant projekto veiklas ESF investicijų gavusiose įmonėse ir (arba) organizacijose (verslų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: Registrų centro duomenys, įmonės ir (arba) organizacijos steigimo dokumentai, projekto vykdytojo ir galutinio naudos gavėjo sutartis dėl dalyvavimo projekte, verslo planas ir (arba) kiti dokumentai, kuriais patvirtinama pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu ESF investicijų gaunančioje įmonėje ir (arba) organizacijoje yra sukuriamas socialinis verslas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.2. Pakeičiu rodiklio P.S.378 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.378

„Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“

Skaičius

Profesinis mokymas – mokymas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas profesinio mokymo programas ar jų modulius. Mokomas asmuo įgyja kvalifikaciją (arba jos dalį), atitinkančią profesinį standartą, ar ją tobulina, keičia arba įgyja kompetenciją, reikalingą įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Profesinio mokymo įstaiga – mokykla ar kita įstaiga, kurios pagrindinė veikla – profesinis mokymas funkcijai (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Atnaujinimas – pastatų ar jų dalies rekonstrukcija, remontas, aprūpinimas ugdymo procesui reikalinga įranga ir (arba) baldais.

 

Profesinio mokymo įstaiga turi būti atnaujinta ne mažiau kaip už 289 tūkst. eurų.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant įgyvendinant projekto veiklas atnaujintas profesinio mokymo įstaigas (įstaigų skaičius).

 

Ta pati profesinio mokymo įstaiga, atnaujinta kelis kartus įgyvendinant tą patį projektą, skaičiuojama vieną kartą.

 

Uždavinio lygmeniu automatiškai pašalinamos profesinio mokymo įstaigos, kurios kartojasi.

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai, statybos užbaigimo aktai ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai nurodomas kiekvienos profesinio mokymo įstaigos juridinio asmens kodas.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra pasirašomi paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai, statybos užbaigimo aktai ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.3. Pakeičiu rodiklio P.S.386 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.386

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose“

Skaičius

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Studentų praktika – savarankiška darbo patirtis Lietuvos ar užsienio įmonėse ar kitose organizacijose, siekiant įgyti studijų programoje numatytų praktinių įgūdžių ir (arba) žinių.

 

Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (šaltinis: Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).

 

Organizacija – organizuotą struktūrą turintis žmonių ar visuomeninių grupių susivienijimas (pavyzdžiui, institucija, įstaiga, visuomeninė organizacija ar pan.).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant studentus, kurie įgyvendinant projekto veiklas atliko praktiką įmonėse ir (arba) organizacijose (asmenų skaičius).

 

 

Tas pats asmuo, kelis kartus atlikęs praktiką įmonėje ir (arba) organizacijoje, įgyvendinant tą patį projektą skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

studentų, kurie atliko praktiką įmonėse ir (arba) organizacijose, sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo pirmą kartą įtraukiamas į studentų, kurie atliko praktiką įmonėse ir (arba) organizacijose, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.4. Pakeičiu rodiklio P.S.409 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.409

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“

Skaičius

Viešojo valdymo institucija – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Veiklos valdymo tobulinimo priemonės:

1) informacinės sistemos;

2) metodiniai dokumentai;

3) institucijų veiklos organizavimo (institucinės sąrangos, atsakomybės ir (ar) veiklos vykdymo tvarkos) nustatymo dokumentai;

4) vertinimo kriterijų sąrašai;

5) kokybės vadybos sistemos ir (ar) metodai;

6) veiklos ir gebėjimų vertinimo ir (ar) veiklos tobulinimo veiksmų planai.

 

Veiklos valdymo tobulinimo priemonė laikoma įgyvendinta:

1) kai viešojo valdymo institucija baigia įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti veiklos valdymo tobulinimo priemones (taikoma projektų vykdytojams ir partneriams), arba

2) kai projekto vykdytoju ar partneriu nesančios viešojo valdymo institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos veiklos valdymo tobulinimo priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant viešojo valdymo institucijas, (projektų vykdytojus ir partnerius), įgyvendinusias projektus, kuriais siekiama įgyvendinti veiklos valdymo tobulinimo priemones (institucijų skaičius) ir kitas viešojo valdymo institucijas, kuriose vykdant projektą įgyvendinta bent viena veiklos valdymo tobulinimo priemonė.

 

Ta pati viešojo valdymo institucija skaičiuojama tik vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai: galutinis mokėjimo prašymas, viešojo valdymo institucijų įgyvendinusių veiklos valdymo tobulinimo priemones, suvestinė.

 

Dokumento, kuriame nustatyta (aprašyta) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos veiklos valdymo tobulinimo priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka, kopija.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai nurodomas kiekvienos institucijos ar įstaigos juridinio asmens kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai:

1) projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje viešojo valdymo institucija (projekto vykdytojas ir (arba) partneris) baigia įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti veiklos valdymo tobulinimo priemones, ir patvirtinamas šio projekto galutinis mokėjimo prašymas;

2) ir (arba) kai iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytoju ar partneriu nesančios viešojo valdymo institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos veiklos valdymo tobulinimo priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.5. Pakeičiu rodiklio P.S.411 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.411

„Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas“

Skaičius

Viešojo valdymo institucija – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Viešojo valdymo institucijos darbuotojas – asmuo, kuris dirba viešojo valdymo institucijoje.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Įrodymais grįsto valdymo priemonėms taikyti ar institucijų veiklos valdymui tobulinti reikalingos kompetencijos – žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visuma, reikalinga darbuotojams atliekant pavestas užduotis (vykdant veiksmus), susijusias su įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymu ir (ar) veiklos valdymo tobulinimo priemonių įgyvendinimu.

 

Įrodymais grįsto valdymo priemonė – veiksmas (įrankis), paremtas funkcijų peržiūra ir (arba) programų vertinimu, ir (arba) sprendimo poveikio vertinimu, kurį atliekant (taikant) renkama faktinė informacija (įrodymai) apie viešojo valdymo rezultatus, stebimi ir vertinami viešojo valdymo pokyčiai ir remiantis surinkta informacija (įrodymais) priimami nauji viešojo valdymo sprendimai.

 

Veiklos valdymo tobulinimas – teisinių, organizacinių, programinių ar kitų priemonių (įrankių) įgyvendinimas (taikymas), siekiant pagerinti institucijos veiklos (atliekamų bendrųjų ir (ar) specialiųjų funkcijų) valdymo procesus (planavimą, organizavimą, koordinavimą, įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą, kontrolę) ar bent vieną iš šių procesų.

 

Veikla, skirta stiprinti kompetencijoms, kurios yra reikalingos įrodymais grįsto valdymo priemonėms taikyti ar institucijų veiklos valdymui tobulinti, – mokymai, keitimuisi gerąja patirtimi skirtas renginys, stažuotė ir (arba) vizitas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant viešojo valdymo institucijų darbuotojus, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti kompetencijoms, kurios yra reikalingos įrodymais grįsto valdymo priemonėms taikyti ar institucijų veiklos valdymui tobulinti (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

dalyvių sąrašai ir (arba) dalyvių sąrašų suvestinės.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai įgyvendinant projekto veiklas asmuo pirmą kartą įtraukiamas į veiklų, skirtų stiprinti kompetencijoms, kurios yra reikalingos įrodymais grįsto valdymo priemonėms taikyti ar institucijų veiklos valdymui tobulinti, dalyvių sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.6. Pakeičiu rodiklio P.S.413 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.413

 

„Jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje“

Skaičius

Viešasis valdymas –visuma viešosios politikos nustatymo, formavimo ir (arba) dalyvavimo ją formuojant ir įgyvendinimo procesų, kuriuose dalyvaujant viešojo valdymo institucijoms ir visuomenei priimami ir įgyvendinami valdymo sprendimai ir teikiamos administracinės ir viešosios paslaugos.

 

Jautri korupcijai viešojo valdymo sritis – prioritetinė kovos su korupcija sritis, nurodyta Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos patvirtinimo“, arba sritis, patenkanti į viešojo ir privataus sektoriaus sričių, kuriose korupcijos paplitimo galimybė yra didžiausia, sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“.

 

Viešojo valdymo institucija –biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Viešojo valdymo institucijos darbuotojas – asmuo, kuris dirba viešojo valdymo institucijoje.

 

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

Tarnybinė (profesinė) etika – visuma veiklos ir elgesio normų, kurių turi laikytis tam tikros tarnybos (profesijos) asmuo, įgyvendindamas savo teises, atlikdamas teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas ir didindamas visuomenės pasitikėjimą tos tarnybos (profesijos) asmeniu.

 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

 

ESF veikla, skirta kompetencijoms korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje stiprinti, – ESF lėšomis finansuojamo projekto veikla (mokymai, gerosios patirties perėmimui ir keitimuisi ja skirti renginiai, stažuotės, vizitai ir pan.), kurią vykdant įgyjamos žinios, gebėjimai ir (ar) vertybinės nuostatos, reikalingos atliekant korupcijos prevencijos veiksmus ar taikant tarnybinės (profesinės) etikos žinias.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojus, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo veiklose, skirtose kompetencijoms korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje stiprinti (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

dalyvių sąrašai ir (arba) dalyvių sąrašų suvestinės.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai įgyvendinant projekto veiklas asmuo pirmą kartą įtraukiamas į veiklų, skirtų kompetencijoms korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje stiprinti, dalyvių sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.7. Pakeičiu rodiklio P.S.415 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.415

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“

Skaičius

Viešojo valdymo institucija – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė – visuma organizacinių, techninių, programinių ir (ar) žmogiškųjų išteklių kompetencijų valdymo priemonių, skirtų atskiriems paslaugų teikimo ir (ar) aptarnavimo aspektams (pavyzdžiui, paslaugos teikimo režimui, aptarnavimo tvarkai, paslaugos pasiekiamumui, kainai, paslaugos teikimo ir (arba) aptarnavimo greičiui, profesionalumui, informatyvumui, orientacijai į vartotoją, fizinę aplinką ir pan.) ar jų visumai pagerinti, paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės stebėsenai vykdyti, paslaugų teikimo administravimui pagerinti ir (arba) viešojo valdymo institucijoms paskatinti įgyvendinti paslaugų ir aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

 

Paslauga – viešoji ir (arba) administracinė paslauga, kurios suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

Aptarnavimas – paslaugos teikimas jos vartotojui.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė laikoma įgyvendinta:

1) kai viešojo valdymo institucija baigia įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtą priemonę (-es) (taikoma projektų vykdytojams ir partneriams), arba

2) kai projekto vykdytoju ar partneriu nesančios viešojo valdymo institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant viešojo valdymo institucijas (projekto vykdytojai ir (ar) partneriai), įgyvendinusias projektus, kuriais siekiama įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, ir kitas viešojo valdymo institucijas, kuriose vykdant projektą įgyvendinta (įdiegta ar patobulinta) bent viena paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė.

 

Ta pati viešojo valdymo institucija, įgyvendinusi kelias paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones pagal tą patį projektą, skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

galutinis mokėjimo prašymas ir viešojo valdymo institucijų, įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, suvestinė.

Dokumento, kuriame nustatyta (aprašyta) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka, kopija.

 

Antrinis šaltinis:

mokėjimo prašymai.

Registruojant pasiektą reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai nurodomas kiekvienos institucijos ar įstaigos juridinio asmens kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai:

1) projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje viešojo valdymo institucija (projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) baigia įgyvendinti visas projekto, kuriuo siekiama įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, veiklas ir patvirtinamas šio projekto mokėjimo prašymas ir (arba)

2) iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos projekto vykdytoju ar partneriu nesančios viešojo valdymo institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.8. Pakeičiu rodiklio P.S.418 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.418

„Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios institucijos, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės“

Skaičius

Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucija – viešojo administravimo subjektas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotas atlikti:

1) ūkio subjektų konsultavimą priežiūros institucijos kompetencijos klausimais ir kitus prevencinius veiksmus, skirtus užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams;

2) ūkio subjektų veiklos patikrinimus;

3) teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;

4) poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pažangios verslo priežiūros priemonės – teisinės, organizacinės, techninės ir (ar) programinės priemonės, skirtos užtikrinti, kad verslo priežiūra atitiktų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus ūkio subjektų veiklos priežiūros principus, o priežiūros institucijos taptų bendradarbiaujančios ir konsultuojančios verslą: rizikų vertinimas ir valdymas, vienodas ūkio subjektų konsultavimas, kontrolinių klausimynų taikymas atliekant patikrinimus, priežiūros institucijų veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir pan.

 

Pažangios verslo priežiūros priemonės įdiegimas – pažangios verslo priežiūros priemonės įgyvendinimas ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijoje, dėl ko pagerėja verslo priežiūra.

 

Pažangios verslo priežiūros priemonės patobulinimas (atnaujinimas) – turimos pažangios verslo priežiūros priemonės galimybių praplėtimas, funkcinių galimybių pagerinimas ir (arba) naujų funkcijų įdiegimas.

 

Pažangi verslo priežiūros priemonė laikoma įdiegta ar patobulinta ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioje institucijoje, kai ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kolegiali ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio subjekto institucija arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos (parengtos) ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės taikymo ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijoje tvarka.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančias institucijas, kuriose įdiegta ar patobulinta bent viena pažangi verslo priežiūros priemonė.

 

Ta pati ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdanti institucija, kurioje įdiegtos ar patobulintos kelios pažangios verslo priežiūros priemonės, įgyvendinanti tą patį projektą, skaičiuojama vieną kartą.

 

 

Pirminiai šaltiniai: dokumento, kuriame nustatyta (aprašyta) pažangios verslo priežiūros priemonės taikymo ūkio subjektų priežiūros institucijoje tvarka, kopija.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai nurodomas kiekvieno juridinio asmens kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai vykdant projekto veiklas ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kolegiali ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio subjekto institucija arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtinta dokumentą, kuriame nustatyta (aprašyta) pažangios verslo priežiūros priemonės, kuri įgyvendinta ar patobulinta vykdant projekto veiklas, taikymo ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijoje tvarka.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.9. Pakeičiu rodiklio P.S.424 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.424

„Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytuose mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti“

Skaičius

Viešojo valdymo institucijos darbuotojas – asmuo, kuris dirba viešojo valdymo institucijoje.

 

Viešojo valdymo institucija –biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Strateginės kompetencijos – kompetencijos, kurios nustatytos Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos patvirtinimo“, kaip vienos iš prioritetinių mokymo tikslų arba Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma.

 

ESF lėšomis vykdyti mokymai – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto veikla.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant viešojo valdymo institucijų darbuotojus, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. 

Pirminiai šaltiniai:

dalyvių sąrašai ir (arba) dalyvių sąrašų suvestinės.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai įgyvendinant projekto veiklas viešojo valdymo institucijos darbuotojas pirmą kartą pradeda dalyvauti mokymuose strateginėms kompetencijoms stiprinti.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.“

 

2.10. Pripažįstu netekusiu galios rodiklį P.S. 438.

2.11. Papildau P.S.455–459 rodikliais:

P.S.455

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“

Skaičius

Viešojo valdymo institucija – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Veiklos valdymo tobulinimo priemonės:

1) informacinės sistemos;

2) metodiniai dokumentai;

3) institucijų veiklos organizavimo (institucinės sąrangos, atsakomybės ir (ar) veiklos vykdymo tvarkos) nustatymo dokumentai;

4) vertinimo kriterijų sąrašai;

5) kokybės vadybos sistemos ir (ar) metodai;

6) veiklos ir gebėjimų vertinimo ir (ar) veiklos tobulinimo veiksmų planai.

 

Veiklos valdymo tobulinimo priemonė laikoma įgyvendinta:

1) kai viešojo valdymo institucija baigia įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti veiklos valdymo tobulinimo priemones (taikoma projektų vykdytojams ir partneriams), arba

2) kai projekto vykdytoju ar partneriu nesančios viešojo valdymo institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos veiklos valdymo tobulinimo priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka.

Įvedamasis uždavinio lygmeniu

Skaičiuojama sumuojant viešojo valdymo institucijas, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusias veiklos valdymo tobulinimo priemones, naudojant projektų lygmens stebėsenos rodiklio P.S.409 pasiekimų reikšmes.

 

Uždavinio lygmeniu pašalinamos viešojo valdymo institucijos, kurios kartojasi.

Pirminiai šaltiniai: projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio P.S.409 pasiekimą.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Uždavinio lygmeniu pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų vasario 1 dienos VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, pašalindama viešojo valdymo institucijas, kurios kartojasi, apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

P.S.456

„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“

Skaičius

Viešojo valdymo institucija – biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė – visuma organizacinių, techninių, programinių ir (ar) žmogiškųjų išteklių kompetencijų valdymo priemonių, skirtų atskiriems paslaugų teikimo ir (ar) aptarnavimo aspektams (pavyzdžiui, paslaugos teikimo režimui, aptarnavimo tvarkai, paslaugos pasiekiamumui, kainai, paslaugos teikimo ir (arba) aptarnavimo greičiui, profesionalumui, informatyvumui, orientacijai į vartotoją, fizinę aplinką ir pan.) ar jų visumai pagerinti, paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės stebėsenai vykdyti, paslaugų teikimo administravimui pagerinti ir (arba) viešojo valdymo institucijoms paskatinti įgyvendinti paslaugų ir aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

 

Paslauga – viešoji ir (arba) administracinė paslauga, kurios suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

Aptarnavimas – paslaugos teikimas jos vartotojui.

 

Paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirta priemonė laikoma įgyvendinta:

1) kai viešojo valdymo institucija baigia įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtą priemonę (-es) (taikoma projektų vykdytojams ir partneriams), arba

2) kai projekto vykdytoju ar partneriu nesančios viešojo valdymo institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtos priemonės taikymo viešojo valdymo institucijoje tvarka.

Įvedamasis

uždavinio lygmeniu

Skaičiuojama sumuojant viešojo valdymo institucijas, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusias paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, naudojant projektų lygmens stebėsenos rodiklio P.S.415 pasiekimų reikšmes.

 

Uždavinio lygmeniu pašalinamos viešojo valdymo institucijos, kurios kartojasi.

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio P.S.415 pasiekimą.

 

Antrinis šaltinis:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Uždavinio lygmeniu pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų vasario 1 dienos VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, pašalindama viešojo valdymo institucijas, kurios kartojasi, apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

P.S.457

„Ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios institucijos, kuriose pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtos ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės“

Skaičius

Ūkio subjektų veiklos priežiūros institucija – viešojo administravimo subjektas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotas atlikti:

1) ūkio subjektų konsultavimą priežiūros institucijos kompetencijos klausimais ir kitus prevencinius veiksmus, skirtus užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams;

2) ūkio subjektų veiklos patikrinimus;

3) teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;

4) poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pažangios verslo priežiūros priemonės – teisinės, organizacinės, techninės ir (ar) programinės priemonės, skirtos užtikrinti, kad verslo priežiūra atitiktų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus ūkio subjektų veiklos priežiūros principus, o priežiūros institucijos taptų bendradarbiaujančios ir konsultuojančios verslą: rizikų vertinimas ir valdymas, vienodas ūkio subjektų konsultavimas, kontrolinių klausimynų taikymas atliekant patikrinimus, priežiūros institucijų veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir pan.

 

Pažangios verslo priežiūros priemonės įdiegimas – pažangios verslo priežiūros priemonės įgyvendinimas ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijoje, dėl ko pagerėja verslo priežiūra.

 

Pažangios verslo priežiūros priemonės patobulinimas (atnaujinimas) – turimos pažangios verslo priežiūros priemonės galimybių praplėtimas, funkcinių galimybių pagerinimas ir (arba) naujų funkcijų įdiegimas.

 

Pažangi verslo priežiūros priemonė laikoma įdiegta ar patobulinta ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančioje institucijoje, kai ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kolegiali ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančio subjekto institucija arba aukštesnis pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektas patvirtina dokumentą, kuriame nustatoma (aprašoma) projekto veiklų vykdymo metu įgyvendintos (parengtos) ar patobulintos pažangios verslo priežiūros priemonės taikymo ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijoje tvarka.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Įvedamasis

uždavinio lygmeniu

Skaičiuojamas sumuojant ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančias institucijas, kuriose įdiegta ar patobulinta bent viena pažangi verslo priežiūros priemonė, naudojant projektų lygmens stebėsenos rodiklio P.S.418 pasiekimų reikšmes.

 

Uždavinio lygmeniu pašalinamos institucijos ir įstaigos, kurios kartojasi.

Pirminiai šaltiniai: projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio P.S.418 pasiekimą.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Uždavinio lygmeniu pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų vasario 1 dienos VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, pašalindama ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijas, kurios kartojasi, apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.

P.S.458

„Dalyviai, remiami kovojant su COVID-19 pandemijos poveikiu arba neutralizuojant jos poveikį“

Skaičius

Dalyviai, remiami kovojant su COVID-19 pandemijos poveikiu arba neutralizuojant jos poveikį, – dalyviai, pasinaudoję parama sutrumpinto darbo laiko schemoms.

 

Sutrumpinto darbo laiko schema – Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje  nustatyta tvarka teikiama valstybės parama darbo vietų išsaugojimui.

 

Parama taikoma užimtiesiems, kuriems dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino darbdavys paskelbia prastovą ir kreipiasi dėl dalies jų darbo užmokesčio kompensavimo.

 

Užimtasis – asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 

Užimtasis, kuriam paskelbta prastova, – asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu, kuriam

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju yra paskelbta prastova.

 

Prastova – situacija, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo.

 

Įdarbinimas subsidijuojant – aktyvi darbo rinkos politikos priemonė, kurios tikslas – sudaryti užimtiesiems, kuriems paskelbta prastova, specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje.

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės – priemonės, kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir derinti darbo pasiūlą ir paklausą (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas).

Įvedamasis

 

Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma pagal rodiklio P.S.454 Dalyviai, pasinaudoję parama sutrumpinto darbo laiko schemoms“ reikšmę.

Pirminiai šaltiniai: projektų duomenys apie stebėsenos rodiklio P.S.454 Dalyviai, pasinaudoję parama sutrumpinto darbo laiko schemoms“ reikšmę.

 

Antriniai šaltiniai: metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai remiantis pirminiais šaltiniais patvirtinama, kad asmuo yra užimtasis, kuriam paskelbta prastova, ir todėl yra įtrauktas į dalyvių sąrašą.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Duomenys apie rodiklio pasiekimą už praėjusius kalendorius metus į SFMIS2014 turi būti įvesti ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 dienos.

P.S.459

„ESF veiksmų, skirtų sumažinti COVID-19 pandemijos padarinius, vertė“

Eurai

ESF lėšomis finansuojamos iniciatyvos ar veiksmai – projekto veiklų įgyvendinimo metu suplanuotos priemonės, skirtos COVID-19 pandemijos neigiamam poveikiui sumažinti.

Rodiklis taikomas tik COVID-19 pandemijos neigiamam poveikiui sumažinti skirtoms lėšoms apskaičiuoti.

Nurodoma COVID-19 pandemijos neigiamam poveikiui sumažinti skirta lėšų suma.

Įvedamasis

 

Nurodoma bendra sprendimuose dėl projektų finansavimo COVID-19 pandemijos neigiamam poveikiui sumažinti skirta lėšų suma.

Pirminiai šaltiniai: įsakymas (-ai) dėl projekto (-ų) finansavimo skyrimo.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai įsigalioja ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, kuriame numatyti veiksmai COVID-19 pandemijos neigiamam poveikiui sumažinti, įgyvendinti.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Duomenys apie rodiklio pasiekimą už praėjusius kalendorius metus į SFMIS2014 turi būti įvesti ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 dienos.“

 

Finansų ministrė                                                                                                                                                                                             Gintarė Skaistė