lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrAS

 

Lietuvos respublikos aplinkos ministrAS

 

lietuvos respublikos vidaus reikalų ministrAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-1044/D1-673/1V-596 „DĖL TERŠIMO INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO JŪROS RAJONE DARBŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.  sausio 9 d. Nr. V-30/D1-10/1V-27

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-1044/D1-673/1V-596 „Dėl Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano patvirtinimo“ :

1. P a k e i č i a m e preambulę ir ją išdėstome taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,“.

2. P a k e i č i a m e  nurodytu įsakymu patvirtintą Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų planą:

2.1. Pakeičiame I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiame 4 punktą ir jį išdėstome taip:

4. Plane vartojamos sąvokos:

4.1. atsakomieji veiksmai – kokie nors veiksmai, kurių imamasi siekiant išvengti, sumažinti, stebėti, tirti, vertinti ar likviduoti taršą;

4.2. nacionalinės teršimo incidentų likvidavimo pajėgos – Lietuvos kariuomenės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, jūrų uostų administracijų, potencialių taršos objektų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir ūkio subjektų pajėgos ir priemonės, skirtos ir (arba) galinčios būti panaudotos teršimo incidentams likviduoti;

4.3. nacionalinis vadovas veiksmų vietoje – įgaliotasis pagalbą teikiančios valstybės pareigūnas, vadovaujantis pagalbą teikiančios valstybės reagavimo priemonėms operacijos vykdymo rajone;

4.4. operacijos vadovas – asmuo, paskirtas vadovauti bendriems operaciniams atsakomiesiems veiksmams jūros rajone;

4.5. operaciniai junginiai – vienetai, likviduojantys teršimo incidentus;

4.6. operacinis vadovavimas – bendras atsakomųjų veiksmų koordinavimas ir valdymas, reikalingų pajėgumų ir materialinių išteklių pasitelkimas;

4.7. potencialūs taršos objektai – jūros rajone ar sausumoje esantys uostai, įrenginiai, naftos ir cheminių medžiagų terminalai, laivai ir orlaiviai, galintys sukelti teršimo incidentą;

4.8. taktinis vadovavimas – tiesioginis vadovavimas konkretiems atsakomiesiems veiksmams įvykio vietoje;

4.9. vadovas veiksmų vietoje – asmuo, paskirtas taktiniam vadovavimui nacionaliniams ir tarptautiniams atsakomiesiems veiksmams operacijos rajone;

4.10. kitos Plane vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.“

2.3. Pakeičiame II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

II SKYRIUS

TERŠIMO INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO STRATEGIJA“.

2.4. Pakeičiame 12 punktą ir jį išdėstome taip:

12. Cheminės medžiagos gali būti naudojamos tik išimties atvejais, kiekvienu atskiru atveju gavus Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Klaipėdos RAAD) leidimą, kuris išduodamas vadovaujantis Leidimų likviduoti užterštumą ar leidimų mažinti užterštumą išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. D1-314 „Dėl Leidimų likviduoti užterštumą ar leidimų mažinti užterštumą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Leidimų likviduoti užterštumą tvarkos aprašas).“

2.5. Pakeičiame III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

III SKYRIUS

TERŠIMO INCIDENTŲ JŪROS RAJONE LIKVIDAVIMO PROCESE DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS“.

2.6. Pakeičiame IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

IV SKYRIUS

BENDROSIOS JGKC BUDINČIO PAREIGŪNO IR OV PAREIGOS“.

2.7. Pakeičiame 28.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

28.5. teikia informaciją Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Jungtinio situacijų skyriaus budėtojui;“.

2.8. Pakeičiame V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

V SKYRIUS

pirmo LYGIO TERŠIMO INCIDENTų likvidavimas“.

2.9. Pakeičiame VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VI SKYRIUS

antro LYGIO TERŠIMO INCIDENTų likvidavimas“.

2.10. Pakeičiame VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VII SKYRIUS

trečio LYGIO TERŠIMO INCIDENTų likvidavimas“.

2.11. Pakeičiame VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

VIII SKYRIUS

reikalavimai teršimo incidentų likvidavimo operacijos metu naudojamoms ryšio priemonėms“.

2.12. Pakeičiame IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

IX SKYRIUS

PAJĖGŲ TELKIMAS PAGALBAI UŽSIENIO ŠALIMS“.

2.13. Pakeičiame 67 punktą ir jį išdėstome taip:

67. JGKC organizuoja ir koordinuoja pagalbos teikimą 1992 metų Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos ir 1979 metų Tarptautinės jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencijos šalims.“

2.14. Pakeičiame X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

X SKYRIUS

TERŠIMO INCIDENTŲ LIKVIDAVIMO JŪROS RAJONE LOKALINIŲ PLANŲ RENGIMO GAIRĖS“.

2.15. Pakeičiame XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

XI SKYRIUS

baigiamosios nuostatos“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                 Raimundas Karoblis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Eimutis Misiūnas