https://www.e-tar.lt/rs/legalact/85ca7f30e3f611e7b3f0a470b0373cb2/content_files/image001.png

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL asmens REPUTACIJOS paTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. 2BE-69

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 41 straipsnio, 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, (OL 2008 L 97, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3), I priedo 1.2 punkto 4 dalies, 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2013 (OL 2013 L 77, p. 5), priedo J dalies 1 punkto, 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/111 (OL 2020 L 21, p. 1), nuostatas:

1. Tvirtinu Asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. 4R-24 „Dėl Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Genius Lukošius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos

administracijos direktoriaus

2020 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. 2BE-69

 

 

asmens REPUTACIJOS paTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens reputacijos patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie asmenis, kuriems taikomi 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/111 (OL 2020 L 21, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2015/1998), ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (toliau – Aviacijos įstatymas) 41 straipsnio 7 dalyje nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai (toliau – asmenys), rinkimo ir asmens reputacijos tikrinimo tvarką.

2. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos oro uostams, oro navigacijos paslaugas teikiančioms įmonėms, oro vežėjams ir subjektams, taikantiems aviacijos saugumo priemones ir veikiantiems Lietuvos Respublikos oro uosto teritorijoje ar už jos ribų, ir tiekiantiems prekes arba teikiantiems paslaugas Lietuvos Respublikos oro uostuose ar per juos (toliau – subjektas), Reglamente (ES) 2015/1998 ir Aviacijos įstatymo 41 straipsnyje nustatytais atvejais privalantiems užtikrinti asmenų atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimams.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aviacijos įstatyme, 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, (OL 2008 L 97, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3), ir Reglamente (ES) Nr. 2015/1998.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS, REIKALINGOS ASMENS REPUTACIJAI PATIKRINTI, RINKIMAS IR REPUTACIJOS NUSTATYMAS

 

4. Oro uostas, oro navigacijos paslaugas teikianti įmonė, oro vežėjas ir subjektas turi paskirti atsakingą darbuotoją, jį paskyrusio asmens vardu atsakingą už informacijos, reikalingos asmens reputacijai patikrinti, rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

5. Renkant informaciją, reikalingą asmens reputacijai patikrinti:

5.1. paklausimai dėl Aviacijos įstatymo 41 straipsnio 7 dalies 1, 2 ir 4 punktuose numatytų aplinkybių siunčiami Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išskyrus atvejus, kai šią informaciją pateikia pats asmuo ir šią informaciją patvirtinantys dokumentai yra išduoti ne vėliau nei prieš 90 kalendorinių dienų;

5.2. paklausimai dėl Aviacijos įstatymo 41 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatytų aplinkybių siunčiami Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA), išskyrus atvejus, kai šią informaciją pateikia pats asmuo ir šią informaciją patvirtinantys dokumentai yra išduoti ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų;

5.3. informacija apie pastarųjų penkerių metų pertraukas, ilgesnes kaip 28 kalendorinės dienos tarp darbo ar mokymosi, gali būti gaunama iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių atitinkamų institucijų, fizinių ir juridinių asmenų. Jeigu nepavyksta gauti reikiamos informacijos, ką asmuo veikė pertraukų metu, informacija gali būti gaunama iš asmens nurodytų asmenų, galinčių jį charakterizuoti ir patvirtinti paties asmens pateiktą informaciją.

6. Tais atvejais, jei asmuo ilgiau nei 6 mėnesius per paskutinius penkerius metus gyveno daugiau nei vienoje valstybėje, duomenis iš atitinkamos užsienio valstybės institucijos apie asmens teistumą (neteistumą) per pastaruosius penkerius metus oro uostui, oro vežėjui, oro navigacijos paslaugas teikiančiai įmonei arba subjektui pateikia pats asmuo.

7. Asmens reputacija netikrinama:

7.1. Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“, 35 ir 36 punktuose numatytais atvejais;

7.2. jeigu diplomatinės atstovybės vadovas raštu pateikia oro uosto valdytojui ar oro eismo paslaugų teikėjui duomenis (nurodo vardą, pavardę, pareigas ir funkcijas, kurias atliks oro uosto riboto patekimo zonoje) apie užsienio šalies asmenis, dirbančius diplomatinėje atstovybėje, kuriems reikia pažymėjimų, suteikiančių teisę nelydimiems patekti į oro uosto riboto patekimo zoną ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją zoną, ir patvirtina, kad šie asmenys atitinka visus nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Aviacijos įstatymo 41 straipsnio 7 dalyje (patvirtinimas galioja iki asmens akreditacijos pažymėjimo galiojimo pabaigos);

7.3. jeigu asmuo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis turi galiojantį  leidimą dirbti ar susipažinti su  įslaptinta informacija ar teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“,  (punktas galioja tik išduodant pažymėjimus asmenims, kurie gali nelydimi patekti į oro uosto riboto patekimo zoną ar oro eismo paslaugas teikiančios įmonės kontroliuojamąją zoną (toliau  – pažymėjimas).

8. Aprašo 7.3 papunktyje numatytu atveju išduodamo pažymėjimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei terminas, iki kurio buvo išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

9. Jei asmuo nesutinka būti tikrinamas ir (arba) atsisako pildyti ar pateikti reikiamus dokumentus ir (arba) nesutinka, kad būtų renkama reputacijai tikrinti būtina informacija, toks asmuo negali atlikti funkcijų, kurių vykdymui reikalinga atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Su gauta informacija iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir LTSA turi teisę susipažinti asmenų pateiktus dokumentus ir medžiagą nagrinėjantys ir sprendimą priimantys atitinkamų įmonių ar viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros darbuotojai.

11. Duomenys, reikalingi asmens reputacijai patikrinti, renkami, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą.

 

________________________________