HERB21

 

valstybinės SAUGOMŲ TERITORIJŲ tarnybos
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-140

„DĖL SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. kovo 19 d. Nr. V-35

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-140 „Dėl Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu saugomų teritorijų direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainius, patvirtintus įsakymo 1 punktu, ir išdėstau 1–8 priedus nauja redakcija (pridedama);

1.2. pakeičiu nuolaidas saugomų teritorijų direkcijų teikiamoms mokamoms paslaugoms, patvirtintas įsakymo 2 punktu, ir išdėstau 9 priedą nauja redakcija (pridedama);

1.3. pakeičiu įsakymo 2.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

2.1. vienam mokytojui ar grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 10 asmenų, dviem mokytojams ar grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 10 asmenų grupę paslaugos (išskyrus laikino apgyvendinimo paslaugą) teikiamos nemokamai;“. 

2. N u s t a t a u, kad sutartys dėl mokamų paslaugų, kurias saugomų teritorijų direkcijos sudarė iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, vykdomos pagal ankstesniuoju įsakymu patvirtintus įkainius iki sutarčių galiojimo pabaigos.

 

 

 

Direktorė                                                                                            Agnė Jasinavičiūtė