LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KONSULTACIJŲ BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-585

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau Nutarimas) 2.2.9.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti mokyklų, įgyvendinančių vidurinio ugdymo programas, vadovus organizuojant konsultacijas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams (toliau – konsultacijos) laikytis šių reikalavimų:

1.1. Užtikrinti, kad:

1.1.1. visi vyresni nei 6 metų asmenys konsultacijų organizavimo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

1.1.2. konsultacijose dalyvautų ne daugiau kaip 5 mokiniai;

1.1.3. tarp konsultacijose dalyvaujančių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas;

1.1.4. konsultacijos būtų organizuojamos taip, kad būtų išvengta skirtingose konsultacijų grupėse esančių mokinių kontakto;

1.1.5. mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina konsultacijų organizavimas, ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.2. Konsultacijose dalyvaujantiems mokiniams turi būti pateikta informacija apie:

1.2.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.2.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.2.3. draudimą konsultacijose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.3. Mokinių, darbuotojų, dalyvaujančių konsultacijose, sveikata turi būti stebima:

1.3.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą;

1.3.2. mokiniai, darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti konsultacijų organizavimo vietą, jiems turi būti rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.3.3. jeigu švietimo įstaigos administracija iš paties mokinio, darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.3.4. draudžiama į konsultacijų organizavimo vietą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.4. Konsultacijų organizavimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė konsultacijose dalyvaujančių mokinių ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.5. Patalpos, kuriose organizuojamos konsultacijose turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas konsultacijų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

1.6. Jei konsultacijoms naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis konsultacijų organizavimo vietose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys