LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir siekdamas sudaryti sąlygas įgyvendinti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolas Nr. 14) suplanuotas ekonomikos skatinimo priemones – 1 tikslo „Užtikrinti išteklius, kurių reikia sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemoms efektyviai veikti“ 1 priemonę, 2 tikslo „Padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas“ 1 priemonę ir 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ 1 ir 2 priemones toliau kartu – ekonomikos skatinimo priemonės), sveikatos, užimtumo ir verslo srityse:

1.    Papildau Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), VIII skyriumi:

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS, PASKELBUS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)

 

496. Jeigu dėl valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti nustatyto karantino režimo ir panašių apribojimų (toliau kartu – režimas) Taisyklių 25 punkte nurodyti informaciniai susitikimai ir (ar) galimų pareiškėjų mokymai negali būti rengiami įprastiniu būdu, ši veikla gali būti vykdoma nuotoliniu būdu.

497. Taisyklių 671 punkto nuostatos netaikomos projektams, kuriais įgyvendinama Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolas Nr. 14) (toliau – Ekonomikos skatinimo planas) suplanuota 1 tikslo „Užtikrinti išteklius, kurių reikia sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemoms efektyviai veikti“ 1 priemonė „Užtikrinti asmens saugos priemonių, reagentų, medicininės ir kitos įrangos įsigijimą“ (toliau – 1 priemonė).

Kai papildomas finansavimas Taisyklių 671 punkte nurodytiems projektams skiriamas siekiant įgyvendinti Ekonomikos skatinimo plane suplanuotą 1 priemonę, šių projektų investicijų projektai gali būti netikslinami. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama prašymų skirti papildomą finansavimą Taisyklių 671 punkte nurodytiems projektams vertinimą, patikrina, ar tenkinamos projektų finansavimo sąlygos pagal su projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtintos projekto tinkamumo vertinti lentelės 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4–7.8 papunkčiuose nurodytus vertinimo aspektus.

498. Jei projekto vykdytojas dėl režimo negalėdamas vykdyti veiklos įprastiniu būdu ją vykdo nuotoliniu ar kitu racionaliu būdu, tokiu būdu vykdoma veikla laikoma tinkama finansuoti nekeičiant projekto sutarties. Apie veiklos vykdymo būdą projekto vykdytojas informuoja įgyvendinančiąją instituciją, o įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nurodo projekto vykdytojui, kokie dokumentai turi būti pateikti veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti.

499. Keičiant projekto sutarties duomenis pagal Taisyklių 179 punktą gali būti įtraukiamas arba padidinamas prašomas avansas.

500. Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai gali teikti avanso mokėjimo prašymą (-us), net jei tai nenumatyta projekto sutartyje.

501. Projekto vykdytojo prašymu projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti atidedamas ir (ar) pratęsiamas, nepažeidžiant Taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

502. Taisyklių 214.2 papunktyje nurodytu išlaidų apmokėjimo būdu apmokamas gautas lėšas projekto vykdytojas arba partneris per 3 (tris) darbo dienas išmoka (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (arba jų nurodytam asmeniui, jei dėl tokių mokėjimų sudaryta sutartis).

503. Visais atvejais projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 50 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos. Projekto vykdytojui gali būti išmokama didesnė, nei numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, avanso suma, tačiau ji neturi viršyti šiame punkte nurodytos didžiausios projektui galimos skirti avanso sumos.

504. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą, kaip nurodyta Taisyklių 224 punkte, netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės valdomoms įmonėms, valstybės ar savivaldybės įmonėms, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis Taisyklių 220.3 papunkčiu. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti sprendimą dėl projekto finansavimo priėmusi institucija, o draudėjas – projekto vykdytojas.

505. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos gali būti netaikomas privatiems juridiniams asmenims, nors toks reikalavimas ir numatytas projekto sutartyje ar projektų finansavimo sąlygų apraše, jeigu avanso suma neviršija 10 000 eurų (dešimt tūkstančių eurų).

506. Įgyvendinančioji institucija per DMS, kaip nustatyta Taisyklių 235 punkte, paprašo projekto vykdytojo per 2 darbo dienas (jeigu įgyvendinančioji institucija ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip) patikslinti mokėjimo prašymą ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus, jeigu nustato, kad pateiktas klaidingai arba nevisiškai užpildytas mokėjimo prašymas ir (arba) su mokėjimo prašymu pateikti ne visi įgyvendinančiosios institucijos paprašyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai.

507. Taisyklių 237 punkte nurodytas mokėjimo prašymo tvirtinimo terminas trumpinamas iki 8 darbo dienų (kai pateiktas avanso mokėjimo prašymas, – iki 3 darbo dienų).

508. Taisyklių 239 punkte nurodytas paraiškos asignavimų valdytojui duomenų rengimo, tvirtinimo ir perdavimo į VBAMS terminas trumpinamas iki 35 dienų.

509. Taisyklių 240 punkte nurodytas paraiškos asignavimų valdytojui duomenų rengimo, tvirtinimo ir perdavimo į VBAMS terminas trumpinamas iki 3 darbo dienų.

510. Tais atvejais, kai patikra vietoje negali būti atliekama dėl režimo, siekiant įvertinti projekto veiklų ir (ar) jų rezultatų pažangą ar pasiekimą, ši patikra gali būti atliekama nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, o tikrinant dokumentus, vaizdo, garso įrašus ir (ar) kitus įrodymus. Atšaukus režimą įgyvendinančioji institucija turi atlikti pakartotinę patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba po projekto finansavimo pabaigos.

511. Įgyvendinančioji institucija gali atmesti galutinį mokėjimo prašymą, kai dėl režimo negali būti atliekama patikra vietoje, kaip nustatyta Taisyklių 280 punkte. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija nurodo projekto vykdytojui pateikti tarpinį mokėjimo prašymą, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas atidedamas, iki bus atšauktas režimas.

512. Jeigu rangovas, prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas yra biudžetinė įstaiga, taip pat viešoji įstaiga, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės valdoma įmonė, valstybės ar savivaldybės įmonė arba labdaros ir paramos fondas, kurio vienintelė dalininkė yra valstybė, reikalavimas projekto vykdytojui pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, kaip nustatyta Taisyklių 405.2 papunktyje, netaikomas.

Jeigu rangovas, prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas yra privatus juridinis asmuo, reikalavimas projekto vykdytojui pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją netaikomas, jei bendra visų išlaidų, skirtų iš anksto sumokėti rangovui, prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jeigu joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo sumos dydis ir išmokėjimo terminai), suma neviršija 10 000 eurų (dešimt tūkstančių eurų).“

2.    R e k o m e n d u o j u:

2.1. ministerijoms ir Regionų plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – RPD) siekiant įgyvendinti ekonomikos skatinimo priemones sveikatos, užimtumo ir verslo srityse įvertinti galimybes skirti papildomą finansavimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 197 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantiems projektams;

2.2. ministerijoms didinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos verslo ir energetikos priemonių projektų, kuriuos įgyvendinant teikiama valstybės pagalba, finansavimo intensyvumą, jei yra nepanaudotų ir neperskirstytų lėšų;

2.3. ministerijoms ir RPD įvertinti galimybę finansuoti į Taisyklių 34 ir 155 punktuose nurodytus rezervinių projektų sąrašus įtrauktus projektus, jei yra nepanaudotų ir neperskirstytų lėšų;

2.4. ministerijoms, atsižvelgiant į ekonomikos skatinimo priemones, spartinti lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams ir užtikrinti, kad programų sąmatose numatytų asignavimų sumų pakaktų mokėjimo prašymuose nurodytoms išlaidoms apmokėti;

2.5. įgyvendinančiosioms institucijoms sudaryti galimybę projekto vykdytojams teikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) projekto finansavimo sutartyje;

2.6. įgyvendinančiosioms institucijoms per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę informuoti projektų vykdytojus apie galimybę pateikti tarpinius mokėjimo prašymus, kai galutiniuose mokėjimo prašymuose nurodytos išlaidos negali būti apmokamos dėl valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti nustatyto karantino režimo ir panašių apribojimų, kai nėra galimybių atlikti patikros projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje;

2.7. įgyvendinančiosioms institucijoms atliekant Taisyklių 463 punkte nustatytą išankstinę pirkimo dokumentų patikrą nustatyti prievolę projekto vykdytojams ir (ar) partneriams atsiskaityti su rangovais, paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais (arba jų nurodytais asmenimis, jei dėl tokių mokėjimų sudaryta civilinė, pavyzdžiui, faktoringo, sutartis) per ne ilgesnį nei 15 dienų terminą.

3.    N u r o d a u:

3.1. Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui parengti įstaigų lėšų užsakymo ir tiesioginio išlaidų apmokėjimo paraiškas, kai tai susiję su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų išmokėjimu, ir pateikti šias paraiškas Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui per 1 darbo dieną nuo šioms paraiškoms parengti reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo dienos;

3.2. ministerijoms pratęsti 14 dienų visuose 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonėms įgyvendinti paskelbtuose ir įsakymo įsigaliojimo dieną galiojančiuose kvietimuose teikti paraiškas finansuoti projektus, atrenkamus projektų konkurso būdu, nurodytus paraiškų pateikimo terminus.

N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja, iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka