LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 189 „DĖL PRAŠYMŲ GRĄŽINTI UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS JŲ SUMOKĖTĄ PVM PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI PVM GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. 1K-174

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir papildau 3 punktu:

3. N u s t a t a u, kad, neatsižvelgiant į Prašymų grąžinti už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių 2 punkte nustatytą prašymų pateikimo terminą, už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūręs apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti per 2019 metus Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM, turi kreiptis ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 30 dienos.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2020 m. rugsėjo 30 dienos.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka