HERBAS2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJĄ STUDIJUOTI PAGAL UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ, KARINIO RENGIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS SĄLYGŲ IR KARIŪNŲ SIUNTIMO STUDIJUOTI KITOSE LIETUVOS IR UŽSIENIO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE ATRANKOS SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 20  d. Nr. V-968

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 20 straipsnio 7, 8 ir 11 dalimis, 49 straipsnio 1 dalimi ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo“, 67 punktu:

1.  T v i r t i n u Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašą.

2.  N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintos Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašas taikomi asmenims, stojantiesiems į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2022 ir vėlesniais metais.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Arvydas Anušauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-968

 

 

PRIĖMIMO Į GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJĄ STUDIJUOTI PAGAL UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ, KARINIO RENGIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS SĄLYGOS IR KARIŪNŲ SIUNTIMO STUDIJUOTI KITOSE LIETUVOS IR UŽSIENIO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE ATRANKOS SĄLYGOS IR TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygos ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose atrankos sąlygos ir tvarkos aprašas (toliau – Priėmimo sąlygos) nustato reikalavimus ir sąlygas asmenims, norintiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (toliau – Akademija arba LKA) studijuoti pagal Akademijos vykdomas universitetinių studijų programas, mokytis pagal karinio rengimo ar kitas neformaliojo švietimo programas, taip pat nustato tvarką ir sąlygas, kuriomis LKA kariūnai siunčiami studijuoti kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

2.    Priėmimas į universitetinių studijų programas organizuojamas Akademijos viršininko nustatyta tvarka.

3.    Priėmimo sąlygose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

Į AKADEMIJĄ PRIIMAMŲ ASMENŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS

 

4.    Atitinkamais mokslo metais į Akademiją priimamų asmenų skaičius pagal universitetinių studijų programas, pakopas ir finansavimo pobūdį, taip pat į konkrečias Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas siunčiamų kariūnų skaičius skelbiamas Priėmimo sąlygų 1 priede.

5.    Priimtųjų į pirmosios pakopos studijas minimalus studijų vietų skaičius – 8.

6.    Priimtųjų į antrosios pakopos studijas minimalus studijų vietų skaičius – 5.

7.    Priimtųjų į trečiosios pakopos studijas minimalus studijų vietų skaičius – 1.

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS NUOLATINĖS STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8.    Priėmimą į Akademijos vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).

9.    Priėmimas vykdomas vadovaujantis šiomis Priėmimo sąlygomis, kasmet Akademijos viršininko tvirtinamomis Priėmimo į Akademijos nuolatines studijas taisyklėmis (toliau – Priėmimo į nuolatinės studijas taisyklės) ir LAMA BPO tvirtinama bendrojo priėmimo tvarka. Atitinkamų metų Priėmimo į nuolatines studijas taisyklės skelbiamos Akademijos interneto svetainėje adresu www.lka.lt, Bendrojo priėmimo tvarkos aprašas, priėmimo procedūros ir terminai skelbiami LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

10Priėmimas į pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas LKA vykdomas LAMA BPO organizuojamo bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinio priėmimo metu.

11Esant poreikiui po pagrindinio priėmimo priėmimas vykdomas LAMA BPO organizuojamo bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas papildomo priėmimo metu ir / arba per institucinį priėmimą.

12Į LKA vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas konkurso tvarka priimami asmenys tik kariūnais (toliau – kandidatai).

13Reikalavimai kandidatams skelbiami Priėmimo sąlygų 2 priede.

14Į Akademijos vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas nepriimami asmenys:

14.1atlikę laisvės atėmimo bausmę ir teisti asmenys, kol neišnykęs teistumas ar nepasibaigęs bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis;

14.2kurių veiksnumas apribotas teismo;

14.3kurie pagal įstatymus negali būti priimti į valstybės tarnautojo pareigas;

14.4kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms atlikti įslaptinta informacija ir ja naudotis;

14.5kurie per paskutinius 5 metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, buvo pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš tikrosios karo tarnybos ar valstybės tarnybos arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos;

14.6nepasitikrinę sveikatos Lietuvos kariuomenės karinės medicinos ekspertizės komisijoje (toliau – KMEK) arba gavę KMEK ekspertinį nutarimą, kuriuo laikomi netinkamais kariūno tarnybai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MOTYVACINIS POKALBIS

 

15Motyvacinį pokalbį organizuoja Akademija.

16Motyvaciniame pokalbyje gali dalyvauti paskutiniais vidurinio ugdymo programos metais besimokantys arba vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvos Respublikos piliečiai iki 30 metų.

17Asmenys, pageidaujantys dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, Akademijai pateikia:

17.1galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė, pasas);

17.2pasižadėjimą dėl motyvacinio pokalbio turinio neviešinimo ir neįrašymo vaizdo bei garso priemonėmis.

18Motyvacinis pokalbis vykdomas pagal Akademijos viršininko patvirtintą stojančiųjų į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas motyvacijos įvertinimo tvarkos aprašą.

19Motyvacinio pokalbio sandara pateikiama Priėmimo sąlygų 3 priede.

20Kandidatų, dalyvavusių motyvaciniame pokalbyje ir surinkusių ne mažiau nei 6,00 balus iš 10 galimų, rezultatai galioja dvejus metus nuo įvertinimo dienos.

21Kandidatai, nedalyvavę motyvaciniame pokalbyje arba dalyvavę ir surinkę mažiau nei 6,00 balus, į Akademiją nepriimami.

22Motyvaciniame pokalbyje galima dalyvauti vieną kartą per mokslo metus.

23Kandidatams, kurių iki 2020 metų organizuojamo profesinio tinkamumo testo rezultatai galioja, motyvaciniame pokalbyje dalyvauti nereikia (jiems įskaitomi profesinio tinkamumo testo rezultatai).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS PATIKRINIMAS

 

24Motyvaciniame pokalbyje dalyvavusius ir ne mažiau nei minimalų balų skaičių surinkusius kandidatus Akademija, vadovaudamasi Karinės medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, siunčia pasitikrinti sveikatą KMEK .

25Kandidatas, turintis galiojančią KMEK ekspertinį nutarimą, pakartotinai tikrintis sveikatos nėra siunčiamas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TEISĖS DIRBTI IR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA SUTEIKIMAS

 

26.       Motyvaciniame pokalbyje dalyvavę ir ne mažiau nei minimalų balų skaičių surinkę pilnamečiai kandidatai, ketinantys dalyvauti konkurse į nuolatines Akademijos studijas, turi pateikti Akademijai prašymą suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

27Iki priėmimo į LKA kandidatai turi įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

28.       Patikrinimo išvada dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“ pateikiama Priėmimo komisijai.

29Kariūnais priimti asmenys iki pirmųjų studijų metų pabaigos turi įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“.

30Kandidatai ir kariūnai, neįgiję ar praradę teisę dirbti ar susipažinti su atitinkamomis slaptumo žymomis žymima įslaptinta informacija, į Akademiją nepriimami arba šalinami.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI

 

31Į kiekvieną studijų programą kandidatai priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Kandidatai konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje.

32.  Konkursinis balas apskaičiuojamas susumuojant konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir metinius perskaičiuotus pažymius, padaugintus iš svertinių koeficientų, ir papildomus balus.

33Konkursinio balo sandara skelbiama Priėmimo sąlygų 4 priede.

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRIĖMIMAS

 

34Įvertinusi kandidatų atitiktį nustatytiems reikalavimams, galutinius sprendimus dėl pakviestųjų studijuoti pagal pirmosios pakopos nuolatinės formos studijų programas sąrašų tvirtinimo ir visais šiose Priėmimo sąlygose nenumatytais atvejais priima Akademijos viršininko sudaryta Priėmimo komisija.

35Studijuoti į Akademijos vykdomas pirmosios pakopos nuolatinės studijų formos studijas kviečiami asmenys pasirašo nustatytos formos Kariūno tarnybos sutartį. Asmenys, atsisakę pasirašyti sutartį, į Akademiją nepriimami.

 

IV SKYRIUS

KARIŪNŲ ATRANKA IR SIUNTIMAS STUDIJUOTI KITOSE LIETUVOS IR UŽSIENIO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

36.     Kariūnų siuntimą studijuoti kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose organizuoja ir vykdo Akademija.

37.     Kariūnai studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas gali būti siunčiami, jeigu:

37.1studijuoja Akademijoje pagal Gynybos technologijų vadybos studijų programą pirmaisiais metais;

37.2sėkmingai, be skolų, išlaikę Akademijos Gynybos technologijų vadybos studijų programos pirmojo semestro egzaminus ir jų studijų rezultatų vidurkis, apskaičiuotas įvykdžius Akademijos Gynybos technologijų vadybos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus, yra ne mažesnis kaip 7,5 balo, jei pretenduoja į Orlaivių pilotavimo (sraigtasparnio lakūnas) arba Orlaivių pilotavimo (transporto lėktuvo lakūnas), ir – 6,5 balo, jei pretenduoja į kitas studijų programas;

37.3sėkmingai įvykdė Bazinio karininkų kurso mokymo programos pirmojo semestro reikalavimus;

37.4nėra išleisti Akademijoje akademinių atostogų;

37.5yra išlaikę aukštosios mokyklos, į kurią bus siunčiami studijuoti, organizuojamus testus, stojamuosius egzaminus ir (ar) pateikę nustatytos klasės sveikatos pažymėjimą, jei tokie reikalavimai nustatyti;

37.6motyvacinio pokalbio metu, stojant į Akademiją, surinkę ne mažiau kaip 8 balus, jei pretenduoja į Orlaivių pilotavimo (sraigtasparnio lakūnas) arba Orlaivių pilotavimo (transporto lėktuvo lakūnas) studijų programas.

38Kariūnai studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas gali būti siunčiami, jeigu:

38.1studijuoja Akademijoje pirmaisiais metais;

38.2sėkmingai, be skolų, išlaikę studijuojamos studijų programos pirmojo arba pirmojo ir antrojo semestro (priklausomai nuo išsiuntimo į užsienio mokyklą datos) egzaminus ir jų studijų vidurkis yra ne mažesnis kaip 7,5 balo;

38.3sėkmingai įvykdę Bazinio karininkų kurso mokymo programos pirmojo arba pirmojo ir antrojo semestro (priklausomai nuo išsiuntimo į užsienio mokyklą datos) reikalavimus;

38.4nėra išleisti Akademijoje akademinių atostogų;

38.5atitinka užsienio aukštosios mokyklos keliamus reikalavimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ATRANKOS IR SIUNTIMO STUDIJUOTI KITOSE LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE TVARKA

 

39.     Priimti į LKA studijuoti pagal Gynybos technologijų vadybos studijų programą pirmojo kurso kariūnai, pageidaujantys įgyti krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, LKA viršininko nustatytu terminu ir tvarka pateikia prašymą siųsti juos studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, jame prioriteto mažėjimo tvarka nurodydami pageidaujamas studijų kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose programas iš Priėmimo sąlygų 1 priede nurodyto sąrašo (toliau – Prašymas).

40Kariūnų konkursinė eilė (toliau – Konkursinė eilė) kiekvienai Priėmimo sąlygų 1 priede nurodytai programai sudaroma atsižvelgiant į kariūnų nurodytus prioritetus, jų stojamąjį konkursinį balą ir 37.6 papunktyje nurodytą reikalavimą.

41Kariūnus, pretenduojančius studijuoti pagal studijų programas, į kurias stojant reikalaujama išlaikyti profesinio tinkamumo testą ir (ar) egzaminą, jų laikyti siunčia LKA (suderinus laiką, kariūnas registruojamas laikyti profesinio tinkamumo testą ir (ar) egzaminą ir informuojamas apie jo laikymo datą ir vietą).

42Kariūnus, pretenduojančius studijuoti pagal studijų programas, į kurias stojant privaloma turėti nustatytos klasės sveikatos pažymėjimą, sėkmingai išlaikius profesinio tinkamumo testą ir (ar) egzaminą, LKA siunčia į Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybą (atlikti siunčiamųjų į kitas aukštąsias mokyklas sveikatos patikrinimą).

43Pasibaigus pirmajam LKA Gynybos technologijų vadybos studijų programos semestrui, Konkursinės eilės patikslinamos, iš jų išbraukiant kariūnus, nusprendusius nepretenduoti į studijas pagal atitinkamas Prašyme nurodytas programas ir (ar) neatitinkančius Priėmimo sąlygų 37 punkte nustatytų reikalavimų. Neatitinkantys reikalavimų kariūnai, pašalinami iš Konkursinės eilės ir apie tai informuojami, paaiškinant šio sprendimo priežastis.

44Jeigu konkursiniai balai yra lygūs, pirmumo teisė Konkursinėje eilėje mažėjimo tvarka teikiama kariūnui, kurio:

44.1studijų rezultatų vidurkis, apskaičiuotas įvykdžius Akademijos Gynybos technologijų vadybos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus, yra aukštesnis;

44.2valstybinio matematikos brandos egzamino įvertinimas aukštesnis.

45.     Kariūnai, kurie pagal vietą aukštesniu prioritetu Prašyme nurodytos programos Konkursinėje eilėje patenka į siunčiamų studijuoti pagal tą programą kariūnų skaičių, nurodytą Priėmimo sąlygų 1 priede, į programos, nurodytos Prašyme žemesniu prioritetu, Konkursinę eilę nėra įtraukiami.

46Išreiškę pageidavimą studijuoti pagal Priėmimo sąlygų 1 priede nurodytas programas kariūnai supažindinami su jų vieta atitinkamos programos Konkursinėje eilėje.

47Sprendimą dėl kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos mokymo įstaigose priima Akademijos viršininkas.

48Siunčiami studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose kariūnai pasirašo su Akademija ir su ta Lietuvos aukštąja mokykla, į kurią siunčiami studijuoti, sutartį, ir vadovaujasi Akademijos ir tos Lietuvos aukštosios mokyklos, į kurią siunčiami studijuoti, veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATRANKOS IR SIUNTIMO STUDIJUOTI UŽSIENIO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE TVARKA

 

49Priimti į LKA studijuoti pagal nuolatinę studijų programą pirmojo kurso kariūnai, pageidaujantys įgyti krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją užsienio aukštosiose mokyklose, LKA viršininko nustatytu terminu ir tvarka pateikia prašymą siųsti juos studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje, nurodydami studijas pageidaujamoje užsienio mokykloje iš Priėmimo sąlygų 1 priede nurodyto sąrašo.

50Kariūnai, išreiškę norą studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose ir atitinkantys Priėmimo sąlygų 38 punkte nurodytus reikalavimus, atrenkami pagal studijų rezultatų vidurkį, apskaičiuotą įvykdžius Akademijoje studijuojamos studijų programos pirmojo ar pirmojo ir antrojo semestrų reikalavimus (priklausomai nuo išsiuntimo į užsienio mokyklą datos).

51Sprendimą dėl kariūnų siuntimo studijuoti užsienio mokymo įstaigose priima krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

52Siunčiami studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose kariūnai pasirašo su Akademija karių mokymosi (stažuotės) sutartį ir siunčiami studijuoti.

 

V SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

53.  Priėmimas vykdomas vadovaujantis šiomis Priėmimo sąlygomis, kasmet Akademijos viršininko tvirtinamomis Priėmimo į Akademijos ištęstines studijas taisyklėmis (toliau – Priėmimo į ištęstines studijas taisyklės). Priėmimo į ištęstines studijas taisyklės skelbiamos Akademijos interneto svetainėje adresu www.lka.lt,

54Į Akademijos vykdomas pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas konkurso tvarka priimami profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės institucijomis Akademijos statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai atitinkantys kandidatams Priėmimo sąlygų 2 priede skelbiamus reikalavimus.

55 Kariai savanoriai konkurse dalyvauja tik į likusias laisvas vietas, jei po konkurso į pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas lieka laisvų studijų vietų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LEIDIMO STOTI Į AKADEMIJĄ STUDIJUOTI PAGAL PIRMOSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS GAVIMAS

 

56Profesinės karo tarnybos kariams leidimo stoti į Akademiją tikslingumą svarsto ir siūlymus Lietuvos kariuomenės vadui teikia Lietuvos kariuomenės vado patariamosios komisijos.

57Sprendimus dėl leidimo kariams savanoriams, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į Akademiją studijuoti pagal pirmosios pakopos studijų programas priima krašto apsaugos ministro įgaliotas Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento direktorius.

58Lietuvos kariuomenės vado sprendimas dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams stoti į LKA, krašto apsaugos ministro įgalioto Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo direktoriaus sprendimas dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į Akademiją studijuoti pagal pirmosios pakopos studijas priimamas iki einamųjų metų balandžio 30 d.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI

 

59Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę.

60.  Konkursinis balas apskaičiuojamas susumuojant konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir metinius perskaičiuotus pažymius, padaugintus iš svertinių koeficientų.

61Konkursinio balo sandara ir konkursinės eilės sudarymo principai skelbiami Priėmimo sąlygų 4 priede.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIĖMIMAS

 

62Įvertinusi stojančiųjų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir atsižvelgusi į sudarytą stojančiųjų konkursinę eilę, sprendimus dėl pakviestųjų studijuoti pagal pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijų programas sąrašų tvirtinimo ir visais šiose Priėmimo sąlygose nenumatytais atvejais priima Akademijos viršininko sudaryta Priėmimo komisija.

63Studijuoti į Akademijos vykdomas pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas kviečiami asmenys pasirašo nustatytos formos Ištęstinių studijų sutartį. Asmenys, atsisakę pasirašyti sutartį, į Akademiją nepriimami.

 

VI SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į ANTROSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

64.  Priėmimas vykdomas vadovaujantis šiomis Priėmimo sąlygomis, kasmet Akademijos viršininko tvirtinamomis Priėmimo į Akademijos ištęstines studijas taisyklėmis (toliau – Priėmimo į ištęstines studijas taisyklės). Priėmimo į ištęstines studijas taisyklės skelbiamos Akademijos interneto svetainėje adresu www.lka.lt.

65Į Akademijos vykdomas antrosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas konkurso tvarka priimami profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės institucijomis Akademijos statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai atitinkantys kandidatams Priėmimo sąlygų 2 priede skelbiamus reikalavimus.

66Kariai savanoriai konkurse dalyvauja tik į likusias laisvas vietas, jei po konkurso į antrosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas lieka laisvų studijų vietų.

67Laikyti papildomųjų studijų dalykų egzaminus Akademijoje leidžiama tik asmenims, gavusiems Lietuvos kariuomenės vado, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimą dėl leidimo stoti į Akademiją.

68Neturintys ir nelaikę trūkstamų papildomų dalykų egzaminų Priėmimo komisijos sprendimu gali būti priimti į likusias laisvas po konkurso vietas, sudarant jiems galimybę išlaikyti trūkstamus dalykus iki įvadinės sesijos pradžios.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LEIDIMO STOTI Į AKADEMIJĄ STUDIJUOTI PAGAL ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS GAVIMAS

 

69Profesinės karo tarnybos kariams leidimo stoti į Akademiją tikslingumą svarsto ir siūlymus Lietuvos kariuomenės vadui teikia Lietuvos kariuomenės vado patariamosios komisijos.

70Sprendimus dėl leidimo kariams savanoriams, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į Akademiją studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas priima krašto apsaugo ministro įgaliotas Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento direktorius.

71Lietuvos kariuomenės vado sprendimas dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams stoti į Akademiją, krašto apsaugos ministro įgalioto Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento direktoriaus sprendimas dėl leidimo kariams savanoriams, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į Akademiją studijuoti pagal antrosios pakopos studijas priimamas iki einamųjų metų kovo 15 d.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI

 

72Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje.

73Konkursinio balo sandara ir konkursinės eilės sudarymo principai skelbiami Priėmimo sąlygų 4 priede.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIĖMIMAS

 

74Įvertinusi stojančiųjų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir atsižvelgusi į sudarytą stojančiųjų konkursinę eilę, sprendimus dėl pakviestųjų studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas sąrašų tvirtinimo ir visais šiose Priėmimo sąlygose nenumatytais atvejais priima Akademijos viršininko sudaryta Priėmimo komisija.

75Studijuoti į Akademijos vykdomas antrosios pakopos studijas kviečiami asmenys pasirašo nustatytos formos studijų sutartį. Asmenys, atsisakę pasirašyti sutartį, į Akademiją nepriimami.

 

VII SKYRIUS

PRIĖMIMAS Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

76.     Priėmimas į politikos mokslų krypties nuolatinės formos doktorantūros studijas Akademijoje vykdomas vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Kauno technologijos universitetu ir Klaipėdos universitetu politikos mokslų krypties, Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Kauno technologijos universitetu sociologijos mokslų krypties mokslo doktorantūros reglamentu. Priėmimą organizuoja administruojančio Vytauto Didžiojo universiteto Doktorantūros mokykla – jį vykdo universitetų sudarytas politikos mokslų krypties doktorantūros komitetas, vadovaudamasis kasmet tvirtinama atviro konkurso į politikos mokslų krypties doktorantūros studijas atitinkamais metais sąlygomis ir tvarka.

77.     Į politikos mokslų krypties doktorantūros studijas Akademijoje atviro konkurso tvarka priimami profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

77.1baigę antrosios pakopos studijas ir įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį;

77.2gavę Akademijos doktorantūros komiteto išvadą dėl tyrimo pasiūlymo atitikimo doktorantūros programos tikslams;

77.3.  turintys Lietuvos kariuomenės vado (profesinės karo tarnybos kariai) ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens (krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis) sprendimą leisti stoti į Akademiją.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LEIDIMO STOTI Į LKA STUDIJUOTI PAGAL POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJAS GAVIMAS

 

78Profesinės karo tarnybos kariams, turintiems Akademijos pritarimą dėl pageidaujamos rengti disertacijos tematikos, leidimo stoti į Akademiją studijuoti pagal politikos mokslų krypties doktorantūros studijas tikslingumą svarsto ir siūlymus Lietuvos kariuomenės vadui teikia Lietuvos kariuomenės vado patariamosios komisijos.

79Sprendimus dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, turintiems Akademijos doktorantūros komiteto išvadą dėl tyrimo pasiūlymo atitikimo doktorantūros programos tikslams, stoti į Akademiją studijuoti pagal politikos mokslų krypties doktorantūros studijas priima krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

80Lietuvos kariuomenės vado sprendimas dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams ir krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į Akademiją studijuoti pagal politikos mokslų krypties doktorantūros studijas priimamas iki einamųjų metų birželio 30 d.

81Studijuoti į Akademijos vykdomas nuolatinės formos doktorantūros studijas kviečiami asmenys pasirašo nustatytos formos studijų sutartį. Asmenys, atsisakę pasirašyti sutartį, į Akademiją nepriimami.

 

VIII SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL KARINIO RENGIMO IR KITAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS

 

82Asmenys, priimti kariūnais, lygiagrečiai priimami mokytis pagal karinio rengimo programas.

83Kiti asmenys studijuoti ar kelti kvalifikacijos pagal karinio rengimo ir kitas neformaliojo švietimo programas Akademijoje siunčiami krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimu.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

84Asmenys (Lietuvos Respublikos piliečiai), išsilavinimą įgiję užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, studijuoti Akademijoje pagal universitetinių studijų programas priimami įvertinus jų užsienyje įgytas vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________