LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. rugsėjo 22 d. įsakymO Nr. V-812 DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-V-704 PRIEMONĖS „ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. V-491

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.1 papunkčiu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, ir papildau 81 punktu:

81. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punktą, pagal Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti Aprašo 8 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki 1 781 304,53 Eur (vieno milijono septynių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio trijų šimtų keturių eurų 53 ct) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų

valdymo agentūros

2019 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 2019/2-2482