RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio       d. Nr. A-       

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 29 dalimi, 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir 29 straipsnio 1 ir 4 punktais, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15.1 ir 15.2 punktais,

tvirtinu Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                               Jolanta Margaitienė