LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 681, 3571 STRAIPSNIAIS IR 29, 33, 59, 65, 71, 73, 74, 168, 182, 183, 184, 191, 209, 243, 247, 254, 264, 269, 274, 309, 334, 372, 373, 377, 378, 380, 381, 422, 423, 424, 427, 589, 603, 608, 610, 615, 620, 621, 622, 634, 640, 642, 644, 649, 651, 652, 659, 662, 668, 673, 675 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. kovo 17 d. Nr. XII-2254

Vilnius

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už šio kodekso 47 straipsnyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65, 122, 125, 127, 142, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 211 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7 dalyse, 215 straipsnio 3, 4 dalyse, 218, 240, 245, 272, 273, 274 straipsniuose, 290 straipsnio 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalyse, 291 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 293 straipsnio 3 dalyje, 299 straipsnio 2, 4 dalyse, 346 straipsnyje, 423 straipsnio 3 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427, 464, 465, 466, 467, 468, 470 straipsniuose, 473 straipsnio 4 dalyje, 474 straipsnio 4 dalyje, 475, 524 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų padarymą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytas turtas, jeigu:

1) perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti;

2) turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį;

3) turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui;

4) turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai;

5) įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

33 straipsnis. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės – specialiosios teisės atėmimo skyrimas surašant administracinį nurodymą

1. Šio kodekso 610 straipsnyje nustatytais pagrindais surašant administracinį nurodymą:

1) asmeniui nustatomas baudos dydis lygus pusei minimalios baudos, už asmens padarytą administracinį nusižengimą nustatytos šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje;

2) viešieji darbai asmeniui nesiūlomi;

3) asmeniui nustatomas specialiosios teisės atėmimo terminas lygus minimaliam specialiosios teisės atėmimo terminui, nustatytam už asmens padarytą administracinį nusižengimą, jei straipsnyje už šį nusižengimą numatytas privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Surašant administracinį nurodymą už administracinius nusižengimus, už kuriuos pagal šio kodekso specialiąją dalį gali būti skiriamas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, ši administracinio poveikio priemonė nesiūloma;

4) kai administracinio nusižengimo byloje iš asmens paimtas turtas, kuris išimtas iš civilinės apyvartos, asmeniui nustatyta tvarka įvykdžius administracinį nurodymą, pareigūnas, surašęs administracinį nurodymą, ar kitas šios institucijos įgaliotas pareigūnas priima nutarimą konfiskuoti turtą;

5) įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) nesiūlomas;

6) draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nesiūlomas.

2. Šio kodekso 612 straipsnyje numatytais atvejais administraciniu nurodymu siūlomos baudos dydis lygus pusei didžiausios minimalios baudos, nustatytos šio kodekso straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika. Jeigu šio kodekso straipsniuose, pagal kuriuos kvalifikuojama asmens veika, numatyta administracinio poveikio priemonė – privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas, specialiosios teisės atėmimo trukmė lygi ilgiausiam šiuose straipsniuose nustatytam minimaliam skiriamo specialiosios teisės atėmimo terminui.

3. Jeigu nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų ir atsakomybę už asmens padarytą administracinį nusižengimą nustatančiame šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje kaip viena iš administracinių nuobaudų numatytas įspėjimas, baigus administracinio nusižengimo tyrimą, asmeniui skiriamas tik įspėjimas.

 

3 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 59 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

59 straipsnis. Medicinos priemonių (prietaisų) saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų ir medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

1. Medicinos priemonių (prietaisų) saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų ir medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

4 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 65 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusi veikla neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai šie dokumentai reikalingi,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.“

 

5 straipsnis. Kodekso papildymas 681 straipsniu

Papildyti Kodeksą 681 straipsniu:

681 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuolatinės komisijos, nagrinėjančios paraiškas ir dokumentus ir teikiančios siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl ligų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių įrašymo ar neįrašymo atitinkamai į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, ir Apeliacinės komisijos, nagrinėjančios skundus dėl nuolatinės komisijos priimtų sprendimų, nariams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki septynių šimtų eurų.“

 

6 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba už administracinių nusižengimų (išskyrus šio kodekso 227 straipsnio 3 dalyje, 379 straipsnio 2 dalyje, 401 straipsnio 4, 14 dalyse, 406 straipsnio 5 dalyje, 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 3, 6, 7 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 427 straipsnio 1 dalyje, 428 straipsnio 5, 8 dalyse numatytus nusižengimus) padarymą sulaikytų ir apsvaigimu nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų įtariamų asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.“

 

7 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti atitinkamose alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).“

 

8 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 74 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).“

 

9 straipsnis. 168 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 168 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

168 straipsnis. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas“.

2. Pakeisti 168 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose dirbančių darbuotojų padarytas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.“

 

 

10 straipsnis. 182 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 182 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

182 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto, vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, platinimo, sunaikinimo, apskaitos tvarkos pažeidimas“.

2. Pakeisti 182 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto, vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, platinimo, sunaikinimo, apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.“

 

 

11 straipsnis. 183 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 183 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

183 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas“.

2. Pakeisti 183 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas nesilaikant nustatytų apribojimų

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.“

3. Pakeisti 183 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra uždraustas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

12 straipsnis. 184 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 184 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą perkančiųjų organizacijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki septynių šimtų keturiasdešimt eurų.“

 

13 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

191 straipsnis. Pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos ir vardinių sąrašų pateikimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytų asmenų vardinių sąrašų nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai ar pavėluotas pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

 

14 straipsnis. 209 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 209 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

209 straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką

1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija dviejų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija du, bet neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

5. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija dešimt, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

7. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija penkiasdešimt, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

9. Įstatymuose nustatytos turgavietes administruojančių fizinių asmenų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovų, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovų arba jų įgaliotų asmenų pareigos vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių) siekiant, kad jų administruojamose turgavietėse nebūtų prekiaujama tabako gaminiais ir (ar) alkoholiniais gėrimais ir (ar) jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) alkoholiniais gėrimais, ir (arba) nedelsiant pranešti policijai apie jų administruojamose turgavietėse vykdomą galimai neteisėtą prekybą akcizais apmokestinamomis prekėmis arba šių prekių gabenimą, laikymą nevykdymas

užtraukia baudą turgavietes administruojantiems fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovams, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

10. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių konfiskavimą. Už šio straipsnio 5, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas. Už šio straipsnio 6, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.

11. Šiame straipsnyje nurodytų prekių vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.“

 

15 straipsnis. 243 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 243 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

243 straipsnis. Europos Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Informacijos apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančio įrenginio veiklos ir pajėgumų pokyčius nepateikimas laiku kompetentingai institucijai

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

2. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos ir (ar) nepriklausomo vertintojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio patikros ataskaitos nepateikimas laiku kompetentingai institucijai

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Veiklos vykdymas neatidarius sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre, kai pagal teisės aktus veiklos vykdytojas privalo šią sąskaitą atidaryti,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Veiklos vykdymas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo išmesti į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kai pagal teisės aktus šis leidimas reikalingas,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

5. Prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.“

 

 

16 straipsnis. 247 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 247 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 247 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

3. Pakeisti 247 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

4. Pakeisti 247 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

5. Pakeisti 247 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.“

6. Pakeisti 247 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Šio straipsnio 11 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.“

7. Pakeisti 247 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Šio straipsnio 13 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.“

8. Pakeisti 247 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Šio straipsnio 15 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

9. Pakeisti 247 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Šio straipsnio 17 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.“

10. Pakeisti 247 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Šio straipsnio 19 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.“

11. Pakeisti 247 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip:

22. Šio straipsnio 21 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.“

12. Pakeisti 247 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

24. Šio straipsnio 23 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.“

13. Pakeisti 247 straipsnio 26 dalį ir ją išdėstyti taip:

26. Šio straipsnio 25 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių keturių šimtų eurų.“

14. Pakeisti 247 straipsnio 28 dalį ir ją išdėstyti taip:

28. Šio straipsnio 27 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, kurortų apsaugos zonose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir požeminių vandens telkinių plotuose, oro uostų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių vamzdynų bei jų įrenginių, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos intensyvaus karsto zonoje, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelių ir valstybinės reikšmės automobilių kelių pakelių juostose ir apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

17 straipsnis. 254 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 254 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

254 straipsnis. Didelių pramoninių avarijų prevencijos ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas

1. Pranešimo apie pavojingąjį objektą, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano, pavojingojo objekto saugos ataskaitos, visuomenei privalomos pateikti informacijos nepateikimas

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo septyniasdešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Neteisingos informacijos pateikimas pavojingojo objekto saugos ataskaitoje žinant, kad ji neteisinga,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

3. Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano nepatvirtinimas, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plane, pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių neįgyvendinimas, nepranešimas apie įvykusią didelę pramoninę avariją nustatyta tvarka

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

4. Pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių nesiėmimas susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

5. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

 

18 straipsnis. 264 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 264 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.“

 

19 straipsnis. 269 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 269 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

269 straipsnis. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

1. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytų tvenkinio darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.“

 

20 straipsnis. 274 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 274 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai ištraukiama ar išvežama daugiau kaip vienas šimtas, bet ne daugiau kaip trys šimtai kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

21 straipsnis. 309 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 309 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

309 straipsnis. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

1. Reikalavimų rinkti, kaupti ir saugoti duomenis apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčioje įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių kiekį ir rūšį, šios įrangos montavimo, techninės priežiūros, aptarnavimo ir įrangos šalinimo metu papildytą ar surinktą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių kiekį, pakartotinai panaudotą arba regeneruotą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių kiekį ir (arba) informaciją apie šios įrangos montavimą, aptarnavimą, techninę priežiūrą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą atlikusį fizinį ar juridinį asmenį, apie šios įrangos tikrinimo dėl galimo nuotėkio, nuotėkio aptikimo sistemų tikrinimo datas ir rezultatus, informaciją apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių surinkimo ir šalinimo priemones ir reikalavimų sukurti atitinkamos informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įsigyjančius asmenis įrašus ir tvarkyti šiuos įrašus bent penkerius metus pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių išleidimas į atmosferą, kai tai techniškai nebūtina naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius pagal paskirtį,

užtraukia baudą nuo šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, naudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas, suardomas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius, eksploatuojamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų.

4. Reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą dėl galimo nuotėkio ir nuotėkio aptikimo sistemas tikrintų, fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius iš šios įrangos ir gaminių surinktų, šią įrangą montuotų, aptarnautų, remontuotų, jos techninę priežiūrą ar eksploatacijos nutraukimą atliktų asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka išduotą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo darbus, pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių pardavimas, šių dujų ir jų mišinių turinčios įrangos pirkimas montavimo, aptarnavimo, priežiūros ar remonto tikslais pažeidžiant reikalavimus ir nehermetiškos įrangos, kuri pripildyta fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, pardavimas galutiniam naudotojui pažeidžiant reikalavimus

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

6. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčių gaminių ir įrangos tiekimas rinkai ir (arba) importas pažeidžiant ženklinimo reikalavimus

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų.

7. Reikalavimų aptikus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių nuotėkį iš įrangos suremontuoti šią įrangą be nederamo delsimo, tikrinti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą dėl galimo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių nuotėkio, įrengti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių nuotėkio aptikimo sistemas ir tikrinti šias sistemas pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

8. Reikalavimų surinkti iš fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčios įrangos ir gaminių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

9. Apribojimų dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių naudojimo būdų ar leidžiamo naudoti kiekio pažeidimas ir (arba) uždraustų tiekti rinkai ar importuoti gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų mišinių, tiekimas rinkai ir (arba) importas, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar jų mišinių, gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų mišinių, tiekimas Europos Sąjungos rinkai neturint tiekimo rinkai kvotos

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

10. Už šio straipsnio 9 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti gaminių ir įrangos konfiskavimą.

 

22 straipsnis. 334 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 334 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

334 straipsnis. Geodezijos ir kartografijos darbų atlikimą, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą ir keitimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Geodezijos ir kartografijos darbų atlikimą ar kadastrinių matavimų metu nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą ir keitimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą geodezijos ir kartografijos darbus ar kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

23 straipsnis. Kodekso papildymas 3571 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3571 straipsniu:

3571 straipsnis. Statinių ir daiktinių teisių į statinius registravimo ir statinių kadastro duomenų tikslinimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytos statinių ir daiktinių teisių į statinius registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

24 straipsnis. 372 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 372 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

372 straipsnis. Tachografų techninės priežiūros atlikimo reikalavimų, draudimo gaminti, platinti, reklamuoti prietaisus, sukonstruotus ir (arba) skirtus manipuliuoti tachografo duomenimis, ar prekiauti šiais prietaisais nesilaikymas“.

2. Papildyti 372 straipsnį 6 dalimi:

6. Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyto draudimo gaminti, platinti, reklamuoti prietaisus, sukonstruotus ir (arba) skirtus manipuliuoti tachografo duomenimis, ar prekiauti šiais prietaisais nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.“

3. Papildyti 372 straipsnį 7 dalimi:

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.“

 

25 straipsnis. 373 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 373 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šiukšlių ir kitų daiktų išmetimas iš geležinkelių riedmenų, taip pat teisės būti pavojingojoje geležinkelio zonoje neturinčių asmenų vaikščiojimas, važinėjimas geležinkelio keliais ar buvimas pavojingojoje geležinkelio zonoje tam nenustatytose vietose

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

 

26 straipsnis. 377 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 377 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

377 straipsnis. Mokymo pajėgumų teikimo reikalavimų pažeidimas

Mokymo pajėgumų teikimą geležinkelių infrastruktūros valdytojams, traukinio mašinistų mokymo ar egzaminavimo veiklą vykdantiems asmenims, geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir kitoms įmonėms, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

 

27 straipsnis. 378 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 378 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

378 straipsnis. Geležinkelių posistemių naudojimas neturint leidimo

Geležinkelių posistemių naudojimas neturint leidimo

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

28 straipsnis. 380 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 380 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotų geležinkelių riedmenų naudojimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

 

29 straipsnis. 381 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 381 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

381 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimų nesilaikymas

Techniškai netvarkingos geležinkelių infrastruktūros naudojimas arba geležinkelių infrastruktūros naudojimas neatlikus jos techninės priežiūros, arba Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre neįregistruotos geležinkelių infrastruktūros naudojimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

 

30 straipsnis. 422 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 422 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 422 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.“

3. Papildyti 422 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.“

4. Buvusias 422 straipsnio 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.

5. Pakeisti 422 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienuolikos mėnesių iki vienų metų vieno mėnesio. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių. Už šio straipsnio 6 ir 7 dalyse numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki ketverių metų.“

 

31 straipsnis. 423 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 423 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Neblaivių (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą),

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“

 

32 straipsnis. 424 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 424 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

2. Papildyti 424 straipsnį 5 dalimi:

5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.“

 

33 straipsnis. 427 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 427 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę,

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

34 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai

Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo šių institucijų pareigūnai:

1) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

2) Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

3) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 81, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

4) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

5) Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas šios komisijos narys – dėl šio kodekso 93 straipsnyje, 224 straipsnio 2 dalyje, 544, 545 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

6) prokurorai – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 200, 201, 202, 203, 224, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

8) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 5, 6 dalyse, 124 straipsnyje, 146, 477, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

9) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos – dėl šio kodekso 144 straipsnio 2, 3 dalyse, 199, 224, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

10) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos – dėl šio kodekso 508 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

11) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės – dėl šio kodekso 186, 505, 507, 510 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

12) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento – dėl šio kodekso 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 509, 553, 554, 555 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

13) Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

14) Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos – dėl šio kodekso 326 straipsnio 2 dalyje, 328 straipsnio 1, 3 dalyse, 329, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

15) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai ar jos įgalioti tarnautojai – dėl šio kodekso 126 straipsnyje, 224 straipsnio 2 dalyje, 505, 507, 533 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

16) žurnalistų etikos inspektorius – dėl šio kodekso 79 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

17) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 196 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

18) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 135, 136 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

19) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 359, 360, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

20) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 681, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

21) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 80, 505, 507, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

22) Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

23) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 121, 178, 179, 181, 312, 313, 335, 336, 348, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

24) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 3, 4 dalyse, 147 straipsnyje, 224 straipsnio 1 dalyje, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4, 6 dalyse, 480 straipsnio 4, 5 dalyse, 496 straipsnio 3 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

25) Lietuvos statistikos departamento – dėl šio kodekso 221, 222, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

26) Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų – dėl šio kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

27) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento – dėl šio kodekso 65, 70, 127, 132, 137, 138, 145, 152, 168, 170 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

28) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 242, 245, 320, 322, 359, 360, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

29) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – dėl šio kodekso 82, 83 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 479 straipsnio 2, 6 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

30) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 69, 70, 78 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139 straipsnyje, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 181 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224, 312, 343, 344, 346, 347, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų, kitų institucijų, kurių pareigūnams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka suteikti įgaliojimai atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 110, 111, 114, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 3 dalyje, 295, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 346, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

32) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 95, 127, 143, 150, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 193, 198, 205 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

33) Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 478, 505, 507, 552 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

34) Karo policijos – dėl šio kodekso 385 straipsnio 4, 5 dalyse, 506 straipsnio 3, 4 dalyse, 508, 556, 557, 562 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

35) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 177, 224, 314, 351, 352, 353, 354, 355, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

36) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 459 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 460, 461, 462, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

37) Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 111, 239, 253, 262, 263 straipsniuose, 265 straipsnio 5 dalyje, 311, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

38) Lietuvos metrologijos inspekcijos – dėl šio kodekso 140, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

39) Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 230, 234, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 308 straipsnio 3, 6 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 10, 11 dalyse, 312 straipsnio 1, 2 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 3, 4 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 436, 437, 450 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

41) Lietuvos saugios laivybos administracijos – dėl šio kodekso 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411 straipsniuose, 413 straipsnio 1 dalyje, 434 straipsnio 3 dalyje, 438, 444, 445, 458, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

42) Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 134, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

43) Valstybinės miškų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos ir miškų urėdijų, kitų miškų ūkio valstybinio valdymo, valstybinės miškų kontrolės įstaigų valstybiniai miškų pareigūnai – dėl šio kodekso 110, 112, 114 straipsniuose, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 256, 261, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283 straipsniuose, 284 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 286, 290, 305, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

44) Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 516, 517 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

45) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 110, 112, 113, 257, 258, 261, 333, 334, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

46) Nacionalinio kibernetinio saugumo centro – 479 straipsnio 1, 6 dalyse, 480, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

47) Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

48) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 52, 53 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

49) policijos – dėl šio kodekso 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 5, 6 dalyse, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 507, 508, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 546, 553 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

50) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 254, 279, 286, 288, 493, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 507, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

51) Radiacinės saugos centro – dėl šio kodekso 47, 53 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139, 240, 242, 245, 358, 359, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

52) Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 107, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

53) Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 514 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

54) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos – dėl šio kodekso 507, 531 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

55) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 65 straipsnio 3 dalyje, 208 straipsnyje, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224, 408 straipsniuose, 415 straipsnio 1 dalyje, 417 straipsnio 7 dalyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 536, 537, 538, 539, 543 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

56) Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 54, 55, 59, 61, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

57) Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 139, 156, 224, 312, 337, 338, 341, 342, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 11, 17, 20, 21, 22, 23 dalyse, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;

59) Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 550, 551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

60) Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos – dėl šio kodekso 323, 324, 325 straipsniuose, 326 straipsnio 1 dalyje, 327 straipsnyje, 328 straipsnio 2 dalyje, 330, 331, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

61) Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 straipsniuose, 413 straipsnio 1 dalyje, 434 straipsnio 1 dalyje, 435, 437, 442, 458, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

62) Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 345, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

63) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 150, 306, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 372 straipsniuose, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 434 straipsnio 2 dalyje, 435, 436, 439, 440, 441, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7, 8 dalyse, 463, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

64) Valstybinės kalbos inspekcijos – dėl šio kodekso 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

65) Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų – dėl šio kodekso 56, 57, 58, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 449, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

67) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 3571, 358, 361, 362, 363, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

68) Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 3 dalyje, 62, 63, 66, 67, 68 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

69) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 50, 70, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 308 straipsnio 1, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23 dalyse, 309 straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

70) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – dėl šio kodekso 187 straipsnio 4 dalyje, 193, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

71) Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 128, 129, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

72) Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 506 straipsnio 4 dalyje, 508 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

73) Viešųjų pirkimų tarnybos – dėl šio kodekso 175, 184, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

74) Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

75) biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, atsakingų už Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimą ir pateikimą laiku, – dėl šio kodekso 185 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

76) Lietuvos kariuomenės struktūrinio padalinio, administruojančio karo prievolę, – dėl šio kodekso 558, 559, 560, 561 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

77) Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 123, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

78) saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos – dėl šio kodekso 359, 360, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

79) savivaldybių administracijų – dėl šio kodekso 46, 48, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 114 straipsniuose, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 178, 179, 180, 223, 224 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 281, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 332 straipsniuose, 333 straipsnio 7 dalyje, 335, 336, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 359, 360, 365, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 371, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2 dalyje, 418, 419, 431 straipsniuose, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446, 447 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 449, 457, 459, 484, 485, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 507, 516, 518, 519, 526, 529, 530, 546, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

80) savivaldybių vykdomųjų institucijų įgaliotų įstaigų ar įmonių – dėl šio kodekso 224, 319 straipsniuose, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

81) statinių naudojimo priežiūros viešojo administravimo subjektų – dėl šio kodekso 359, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

82) teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų – dėl šio kodekso 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

83) Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų – dėl šio kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

84) valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai – dėl šio kodekso 224, 279, 286, 288, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

85) valstybinę kelių transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų ar jų įgaliotų valstybės ar savivaldybių įstaigų ir įmonių – dėl šio kodekso 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

86) valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų ir saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 256, 266, 278, 283 straipsniuose, 284 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dalyse, 285, 287, 304, 305, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

87) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo – dėl šio kodekso 148, 149, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

88) Civilinės aviacijos administracijos – dėl šio kodekso 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 straipsniuose, 413 straipsnio 2 dalyje, 443, 505, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

89) jūrų uostų kapitonai – dėl šio kodekso 399, 400 straipsniuose, 434 straipsnio 3 dalyje, 458, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

90) valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų – dėl šio kodekso 142, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

91) valstybės įmonės Registrų centro – dėl šio kodekso 223, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

92) viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos – dėl šio kodekso 197 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

93) antstoliai – dėl 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų.“

 

35 straipsnis. 603 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 603 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

603 straipsnis. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas

Padarius šio kodekso 417 straipsnio 2 dalyje (sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ar stovėti, sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų), 420 straipsnyje, 422 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalyse, 423 straipsnyje, 424 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, kai tai trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises, taip pat padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, policijos pareigūnai turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka priverstinai nuvežti transporto priemonę. Nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti pašalinus grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, trukdymą saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kitų asmenų teisių pažeidimą. Padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, transporto priemonė grąžinama (išskyrus atvejus, kai ji konfiskuojama) tik po to, kai išnagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Apie transporto priemonės grąžinimą pažymima nutarime. Kai transporto priemonė nuosavybės teise priklauso ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, ji grąžinama jos savininkui (valdytojui) institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, jeigu tai nepakenks administracinio nusižengimo teisenai. Šiuo atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad transporto priemonė nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo termino pabaigos (apskundus nutarimą – iki galutinio teismo nutarimo (nutarties) įsiteisėjimo), o įsiteisėjus nutarimui konfiskuoti transporto priemonę – iki nutarimo vykdymo, taip pat užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo nutarimo konfiskuoti transporto priemonę įsiteisėjimo dienos.“

 

36 straipsnis. 608 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 608 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jį atlikęs pareigūnas surašo administracinio nusižengimo protokolą. Protokolas surašomas dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Dėl šio kodekso 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų, taip pat šio kodekso 611 straipsnyje numatytais atvejais administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant. Administracinio nusižengimo protokolas taip pat gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant ir tuo atveju, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ne mažiau kaip du kartus šaukiamas neatvyko ir nedalyvavo surašant protokolą. Šiuo atveju protokolas siunčiamas asmeniui šio kodekso 573 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

37 straipsnis. 610 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 610 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, taip pat per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai (sutikti su specialiosios teisės atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui), kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas specialiosios teisės atėmimas.“

 

38 straipsnis. 615 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 615 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, o už asmens padarytą administracinį nusižengimą šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje kaip viena iš administracinių nuobaudų numatytas įspėjimas, administracinio nusižengimo tyrimą atlikęs pareigūnas, nerašydamas administracinio nusižengimo protokolo, priima nutarimą paskirti administracinę nuobaudą – įspėjimą. Nutarimo turinys turi atitikti šio kodekso 618 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Šis nutarimas gali būti skundžiamas šio kodekso nustatyta tvarka kaip ne teismo tvarka priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje.“

 

39 straipsnis. 620 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 620 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopija (nuorašas) per tris darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos registruotu paštu išsiunčiamas ar išduodamas asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas, nukentėjusiajam, o šio kodekso 615 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais – ir institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. Šio kodekso 573 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais nutarimas siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis.“

 

40 straipsnis. 621 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 621 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

621 straipsnis. Teisė apskųsti nutarimą administracinio nusižengimo byloje

Šio kodekso 615 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų nutarimus administracinių nusižengimų bylose apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, nukentėjusysis (ar jų atstovai).“

 

41 straipsnis. 622 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 622 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją. Šiai institucijai turi būti pateikta tiek skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijų (nuorašų), kad po vieną būtų galima įteikti kitiems šio kodekso 621 straipsnyje nurodytiems asmenims ir nutarimą ne teismo tvarka priėmusiai institucijai, išskyrus atvejus, kai pagal šio kodekso 573 straipsnio 4 dalį šiems asmenims procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis. Institucija per penkias darbo dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitas terminas, skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla persiunčia atitinkamam apylinkės teismui.“

 

42 straipsnis. 634 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 634 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Dėl teismo nutarties skirti baudą gali būti duodamas atskirasis skundas. Atskirasis skundas gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo teismo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo.“

 

43 straipsnis. 640 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 640 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) išsiunčia šio kodekso 621 straipsnyje nurodytiems asmenims ir nutarimą ne teismo tvarka priėmusiai institucijai skundo, prireikus ir jo priedų, kopijas (nuorašus), nustato terminą, per kurį nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas) privalo pateikti teismui savo atsiliepimą į skundą. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija privalo pateikti atsiliepimą į skundą tokios formos, kokios pageidauja skundą padavęs asmuo, o jeigu jis pageidavimo dėl procesinių dokumentų formos nepareiškė, – tokios formos, kokios buvo paduotas skundas;“.

 

44 straipsnis. 642 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 642 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtį teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra nukentėjusiojo skundas. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma skunde.“

 

45 straipsnis. 644 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 644 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

644 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo nutarimo (nutarties) apskundimas apeliacine tvarka

Apylinkių teismų nutarimus ir nutartis, priimtus išnagrinėjus administracinių nusižengimų bylas pirmosios instancijos teisme, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija ar institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, taip pat nukentėjusysis (ar jų atstovai) gali apskųsti apeliacine tvarka apygardos teismui.“

 

46 straipsnis. 649 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 649 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priėmęs apeliacinį skundą, apylinkės teismas per tris darbo dienas išsiunčia jo kopijas (nuorašus) šio kodekso 644 straipsnyje nurodytiems asmenims, išskyrus apeliacinį skundą padavusį asmenį. Šie asmenys turi teisę, o valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo per keturiolika kalendorinių dienų nuo apeliacinio skundo kopijų (nuorašų) išsiuntimo dienos pateikti apygardos teismui atsiliepimus į apeliacinį skundą ir išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto apeliacinio skundo. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija ar institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, privalo pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą tokios formos, kokios pageidauja skundą padavęs asmuo, o jei jis pageidavimo dėl procesinių dokumentų formos nepareiškė, – tokios formos, kokios buvo paduotas apeliacinis skundas. Atsiliepimai į apeliacinį skundą paduodami per apylinkės teismą, o pasibaigus apeliacinių skundų padavimo terminui – tiesiogiai apygardos teismui.“

 

47 straipsnis. 651 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 651 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis, nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija ar institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą dėl apeliacinio skundo žodinio proceso tvarka. Šis prašymas gali būti pateiktas tik tuo atveju, kai apeliaciniame skunde ginčijamos pažeidimo faktinės aplinkybės ar asmens kaltė. Prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas. Šį klausimą teismas išsprendžia nutartimi. Ši nutartis yra neskundžiama.“

 

48 straipsnis. 652 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 652 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtį apygardos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusios institucijos ar institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, skundas arba nukentėjusiojo skundas. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.“

 

49 straipsnis. 659 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 659 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais – nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija, institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nukentėjusysis, jų atstovai;“.

2. Pakeisti 659 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais – nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija, institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nukentėjusysis, neįtrauktas į administracinio nusižengimo teiseną asmuo, kurio teises ar teisėtus interesus pažeidžia įsiteisėję nutarimas ar nutartis, jų atstovai;“.

 

50 straipsnis. 662 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 662 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Atnaujinta administracinio nusižengimo byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme paprastai nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Tokiais atvejais teisėjas pranešėjas praneša pareiškėjui, nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusiai institucijai ar institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, kitiems asmenims, su kurių teisėtais interesais susijęs prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, kad byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nurodo bylą nagrinėsiančios teisėjų kolegijos sudėtį, pasiūlo pateikti atsiliepimus į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą (išskyrus siūlymą pareiškėjui) ir išaiškina teisę raštu pareikšti nušalinimus ir prašymus. Atsiliepimai į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, pareiškimai dėl nušalinimo ir prašymai turi būti pateikti per trisdešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka išsiuntimo dienos. Institucija privalo pateikti atsiliepimą į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą (išskyrus savo pačios prašymą). Kitų asmenų atsiliepimų į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą nepateikimas netrukdo nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka.“

 

51 straipsnis. 668 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 668 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Nutarimas skirti iš civilinės apyvartos išimto turto konfiskavimą, priimtas šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta tvarka, vykdomas nuo jo priėmimo momento.“

2. Pakeisti 668 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Nutarimą skirti administracinę nuobaudą nukreipia vykdyti nutarimą ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, – institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą.“

 

52 straipsnis. 673 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 673 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

673 straipsnis. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolė ir su šių nutarimų vykdymu susijusių klausimų sprendimas

1. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo kontrolę atlieka ir su šio nutarimo vykdymu susijusius klausimus sprendžia nutarimą ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, – institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą.

2. Nutarimo skirti baudą vykdymo, išskyrus kiek tai susiję su šio kodekso 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje nurodytais veiksmais, kontrolė pavedama Valstybinei mokesčių inspekcijai. Su nutarimo skirti baudą vykdymu susijusius klausimus, išskyrus numatytuosius šio kodekso 671 straipsnyje ir 675 straipsnio 4 dalyje, sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija.

3. Skundus dėl nutarimus skirti administracines nuobaudas vykdančių institucijų ir dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų veiksmų nagrinėja apylinkės teismai, laikydamiesi šio kodekso XXXIV ir XXXVI skyriuose nustatytų reikalavimų. Skundai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmų nagrinėjami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.“

 

53 straipsnis. 675 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 675 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.“

 

54 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Pakeisti Kodekso priedo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2015/1814 (OL 2015 L 264, p. 1).“

2. Papildyti Kodekso priedą nauju 62 punktu:

„62. 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 1).“

3. Papildyti Kodekso priedą nauju 63 punktu:

63. 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 30).“

4. Buvusius Kodekso priedo 62, 63, 64, 65, 66 punktus laikyti atitinkamai 64, 65, 66, 67, 68 punktais.

5. Papildyti Kodekso priedą nauju 69 punktu:

69. 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL 2013 L 122, p. 1).“

6. Papildyti Kodekso priedą 70 punktu:

70. 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (OL 2013 L 178, p. 27).“

7. Buvusius Kodekso priedo 67, 68 punktus laikyti atitinkamai 71, 72 punktais.

8. Papildyti Kodekso priedą 73 punktu:

73. 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).“

9. Buvusį Kodekso priedo 69 punktą laikyti 74 punktu.

 

55 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė