LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1, 6, 20, 37, 109 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. XIII-2803

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) teršimas – medžiagų, mišinių, organizmų ir mikroorganizmų ar jų junginių (toliau – teršalų) išmetimas (išleidimas, paskleidimas) į aplinką kaip žmonių veiklos rezultatas;“.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 5 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) nustato cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, atliekų tvarkymo ir genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo reikalavimus;“.

 

3 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymas

Juridiniai ir fiziniai asmenys (įskaitant užsienio valstybių juridinius asmenis ir kitas organizacijas, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinius) privalo laikytis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo reikalavimų.“

 

4 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Papildyti 37 straipsnio 2 dalį 9 punktu:

9) valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų įgalioti pareigūnai – dėl šio įstatymo 109 straipsnio 23 dalyje numatytų pažeidimų.“

 

5 straipsnis. 109 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 109 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

109 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo reikalavimų pažeidimą

Cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus, sukėlęs žalą aplinkai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Reikalavimo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatyta tvarka, kad jos būtų įtrauktos į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių po rašytinio įspėjimo, nevykdymas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Gaminamų, tiekiamų rinkai, importuojamų, eksportuojamų, platinamų, naudojamų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos reikalavimų pažeidimas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Šio straipsnio 4 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, platinamas, naudojamas chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų savybes ir poveikį nepateikimas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio sveikatai arba dėl fizinio poveikio klasifikuojamų kaip pavojingų cheminių mišinių cheminę sudėtį po rašytinio įspėjimo nevykdymas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Šio straipsnio 6 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, taip pat jų turinčių gaminių importas ir (arba) eksportas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 649/2012 nustatytus reikalavimus užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Reikalavimų teikti papildomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai ir (arba) Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pagal šių institucijų prašymą ir reikalavimų teikti Europos cheminių medžiagų agentūrai informaciją apie pavojingąsias chemines medžiagas gaminiuose Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka ir informaciją apie atskiras ir esančias cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose chemines medžiagas, kurioms Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais taikomos registracijos išimtys, nesilaikymas ir (arba) registracijos išimčių atvejais nustatytų sąlygų nesilaikymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Duomenų, gautų atliekant bandymus cheminės medžiagos registracijos tikslais, ir (arba) dokumentų, pagrindžiančių tyrimo išlaidas, po rašytinio įspėjimo nepateikimas kitiems potencialiems registruotojams užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Reikalavimų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka perduoti tiekimo grandinės dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, ir apie cheminius mišinius nesilaikymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų nesilaikymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Saugos duomenų lapuose ir jų prieduose nurodytų sąlygų ir reikalavimų pažeidimas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, jų turinčių gaminių naudojimo reklamos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, registravimas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytus reikalavimus ir (arba) reikalavimo šioje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka atnaujinti cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, registraciją nevykdymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka neregistruotų ar neautorizuotų cheminių medžiagų ir pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, kurių gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba ribojamas, pašalinimo ir (ar) susigrąžinimo iš rinkos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.

Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, taip pat cheminių mišinių, sprogiųjų cheminių medžiagų ar cheminių mišinių turinčių gaminių klasifikavimo, pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, sprogmenų klasei priskiriamų gaminių pakavimo ir (arba) ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Draudimo tiekti rinkai pavojingąją cheminę medžiagą ir (ar) cheminį mišinį ar sprogmenų klasei priskiriamą gaminį, jeigu jie nustatyta tvarka nėra suklasifikuoti, paženklinti ir (arba) supakuoti, pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Tolesnio naudotojo pareigų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais dėl cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimo, dėl rizikos mažinimo priemonių nustatymo ir jų taikymo ir (arba) informacijos pateikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Reikalavimų gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui arba platintojui kaupti ir nustatytą laiką saugoti informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai ar naudotas chemines medžiagas, kuri reikalinga jų pareigoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 vykdyti, taip pat cheminės medžiagos ar cheminio mišinio tiekėjo rinkai pareigos kaupti ir saugoti informaciją, kurią jis naudojo klasifikuodamas ir ženklindamas cheminę medžiagą ar cheminį mišinį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ir (arba) reikalavimų leisti su šia informacija susipažinti Europos cheminių medžiagų agentūrai, Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai ir (arba) cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir (ar) valstybės įmonėms nesilaikymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, kai jos nustatyta tvarka neįregistruotos, pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, naudojimas nesilaikant autorizacijos sąlygų užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, jų turinčių gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingąsias chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, jeigu šių cheminių medžiagų naudojimo būdas ar jų įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka neautorizuotas, pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.

Uždraustų naudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių sudėtyje ar gaminiuose, cheminių mišinių ir jų turinčių gaminių gamyba, tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas užtraukia baudą nuo aštuonių tūkstančių iki septyniolikos tūkstančių eurų.

 

6 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 12 punktu:

12. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (OL 2019 L 169, p. 45).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda