LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 90 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3144

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 90 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 90 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinės aukštosios mokyklos neturi teisės investuoti į neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ir jų steigti. Ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis valstybinės aukštosios mokyklos gali steigti ir į juos investuoti nuosavybės teise valdomą turtą, vadovaudamosi valstybinių aukštųjų mokyklų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principais, įtvirtintais šio įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje. Sprendimus investuoti valstybinės aukštosios mokyklos nuosavybės teise valdomą turtą priima valstybinės aukštosios mokyklos taryba jos nustatyta tvarka, jeigu tenkinami šie investavimo kriterijai:

1) investuojama į juridinius asmenis, kurie vykdys su valstybinės aukštosios mokyklos vykdoma studijų ar mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentine plėtra susijusias veiklas;

2) valstybinės aukštosios mokyklos taryba, atsižvelgdama į valstybinės aukštosios mokyklos paskutinių kalendorinių metų finansinę būklę, veiklos rezultatus, užtikrindama kitų metų valstybinės aukštosios mokyklos vykdomą studijų ir mokslinių tyrimų veiklą ir (ar) eksperimentinę plėtrą, lėšas, reikalingas investuoti į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį, yra patvirtinusi atitinkamų metų valstybinės aukštosios mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatoje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda