Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMO NR. T1-199 „DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 24 d. Nr. T1-128

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, 60 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, įgyvendindama Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264 redakcija)“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-26 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), ir jį išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt;

2.2. sprendimas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre;

2.3. šiuo sprendimu patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo III skyriuje nustatyti reikalavimai taikomi rengiant naujų laikotarpių strateginius plėtros planus nuo 2024 m. sausio 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas


 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T1-128

redakcija)

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo (savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo, įgyvendinimo stebėsenos, numatytų pasiekti rezultatų vertinimo, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimo ir svarstymo, savivaldybės gyventojų įtraukimo į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą, viešinimo ir kt.) tvarką nustato Pasvalio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu.

2. Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu ir Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264 redakcija) (toliau – Metodika).

3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

3.2. Pasvalio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas (SPP) – 4–10 metų trukmės programavimo lygmens strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje planuoti ir rengiamas atsižvelgiant į kitus strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentus. Šis planas turi derėti su Pasvalio rajono savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais ir regionų plėtros planais. 

3.3. Pasvalio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas (SVP) – 3 metų trukmės planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, kitus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus planavimo dokumentus, detalizuojamas Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimas ir sudaromas, atsižvelgiant į planuojamus Pasvalio rajono savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

3.4. Metinis veiklos planas (MVP) – atitinkamų vienerių biudžetinių metų veiklos lygmens planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį;

3.5. Panevėžio regiono plėtros planas (toliau – RPPl) – 4–10 metų trukmės programavimo lygmens planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, pateikiama išsami regiono situacijos analizė, įvertinamas numatomas nacionalinių plėtros programų įgyvendinimo poveikis regiono lygiu, prireikus detalizuojamos regionui Regionų plėtros programoje nustatytos išankstinės sąlygos, kurias Panevėžio regiono plėtros taryba ir šio regiono savivaldybės turi įgyvendinti ir užtikrinti jų laikymąsi, siekdamos veiksmingo ir rezultatyvaus pažangos uždavinių įgyvendinimo, nurodomi regiono plėtros tikslai ir regiono plėtros uždaviniai, suplanuojami regiono plėtros tikslus ir regiono plėtros uždavinius įgyvendinančios priemonės ir (arba) projektai, nurodomos preliminarios kiekvienai pažangos priemonei ir (arba) projektui įgyvendinti reikalingos pažangos lėšos, nustatomi rezultato rodikliai.

3.6. Suinteresuotoji šalis – bet kuris viešasis juridinis asmuo arba bet kuri kita juridinio asmens statuso neturinti institucija, suinteresuoti jų veiklos tikslams įtaką darančiais planavimo dokumentais.

3.7. Programa – esminė Pasvalio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano dalis, skirta strateginiam tikslui įgyvendinti, kurioje nustatyti šios programos tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai ir asignavimai.

3.8. Uždavinys – per nustatytą laikotarpį planuojama veikla, užtikrinanti planavimo dokumente nustatyto tikslo įgyvendinimą.

3.9. Veiklos prioritetai – Pasvalio rajono savivaldybės veiklos rezultatams poveikį darantys siekiai, susiję su Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano tikslais ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos daugumos veiklos programos nuostatomis. Veiklos prioritetai yra planuojami metams arba Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, susiejant juos su Pasvalio rajono savivaldybės tarybos daugumos veiklos programa, ir parodo pokyčius tobulinamose veiklos srityse bei poveikį Savivaldybės bendruomenės gyvenimui.

3.10. Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie tikslo, uždavinio ir priemonės įgyvendinimą.

3.11. Strateginio planavimo grupė (SPG) – Pasvalio rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kurią sudaro Pasvalio rajono savivaldybės mero paskirti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir suinteresuotosios šalys, kuriai vadovauja darbo grupės vadovas. Ji sudaroma strateginių planų rengimui organizuoti ir koordinuoti, įgyvendinimui prižiūrėti, biudžetiniais metais pasiektiems rezultatams įvertinti, iškilusioms problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams suformuoti.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymuose, Metodikoje.

 

II SKYRIUS

STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA

 

4. Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginio planavimo sistemą sudaro programavimo ir veiklos lygmens strateginio planavimo dokumentai (toliau – planavimo dokumentai), strateginio planavimo sistemos dalyviai, atsakingi už planavimo dokumentų parengimą, tvirtinimą ir įgyvendinimą, vertinimą, keitimą ir atsiskaitymą už šių dokumentų įgyvendinimo pasiektus rezultatus ir jų viešinimą. Savivaldybės planavimo dokumentų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą ir ataskaitų rengimą organizuoja Savivaldybės meras. Savivaldybė gali pasitelkti išorės ekspertus Savivaldybės planavimo dokumentams rengti.

5. Savivaldybės strateginio planavimo sistemos dalyviai yra:

5.1. Panevėžio regiono plėtros taryba;

5.2. Savivaldybės taryba;

5.3. Savivaldybės administracija;

5.4. Savivaldybės biudžetinės įstaigos;

5.5. Savivaldybės viešosios įstaigos, akcinės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

5.6. juridiniai asmenys ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, jų padaliniai ir fiziniai asmenys, vykdantys pažangos priemonėms įgyvendinti skirtus projektus ir (arba) tęstinės veiklos priemones.

6. Strateginio planavimo dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme apibrėžtais šiais strateginio valdymo sistemos principais: darnumo ir integralumo, veiksmingumo ir orientavimosi į rezultatus; įrodymais grindžiamo valdymo; efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo; bendradarbiavimo; atvirumo ir įtraukimo; lyčių lygybės ir nediskriminavimo; ateities vertinimo.

7. Savivaldybės planavimo dokumentų sistemą sudaro:

7.1. SPP, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

7.2. SVP, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

7.3. Savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir jo sprendiniai;

7.4. kiti planavimo dokumentai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra įgaliota tvirtinti Savivaldybės taryba ar Savivaldybės administracijos direktorius. Šių dokumentų laikotarpis yra toks, koks apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

7.5. finansų planavimo dokumentai – Savivaldybės biudžetas, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

7.6. Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) metiniai veiklos planai, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius;

7.7. Savivaldybės biudžetinių įstaigų metiniai veiklos planai, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka rengia, derina ir tvirtina biudžetinių įstaigų vadovai.

8. Planavimo dokumentai yra tarpusavyje susiję – ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus. Finansų planavimo dokumentuose turi būti nustatytas finansavimas planavimo dokumentuose atitinkamais metais numatytų veiklų įgyvendinimui. Vienų planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų planavimo dokumentų nuostatoms.

 

III SKYRIUS

SPP RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

 

9. SPP yra 4–10 metų trukmės programavimo lygmens, kuris yra Savivaldybės bendruomenės, socialinių partnerių ir politinių partijų susitarimas dėl rajono ilgalaikės vizijos, plėtros tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimo krypčių ir siekiamos pažangos rodiklių, rengiamas atsižvelgiant į RPPl. Kiti Savivaldybėje rengiami planavimo dokumentai turi būti suderinti su SPP nuostatomis. SPP įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą ir ataskaitų rengimą organizuoja Savivaldybės meras.

10. SPP pateikiama informacija:

10.1. bendroji informacija – nurodomas SPP planavimo laikotarpis, planavimo dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant šį planą, kas dalyvavo jį rengiant, taip pat pateikiama kita svarbi informacija;

10.2. Savivaldybės esamos situacijos analizė:

10.2.1. pateikiama Savivaldybės pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizė, jos pagrindu nustatomos pagrindinės Savivaldybės problemos ir esminės jų priežastys;

10.2.2. nurodomos Savivaldybės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės ir įvertinami jų tarpusavio ryšiai;

10.2.3. aprašoma ir pagrindžiama Savivaldybės nustatyta (-os) pagrindinė (-s) problema (-os), kurią (-ias) tikslinga spręsti bendrais Savivaldybės veiksmais;

10.3. Savivaldybės plėtros vizija – nurodomas Savivaldybės socialinės, ekonominės ir aplinkos plėtros ateities pokytis, kurio bus siekiama įgyvendinant SPP. Vizijos formuluotė turėtų atskleisti savivaldybės išskirtinumą;

10.4. Savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai – nurodomi savivaldybės plėtros tikslai ir jų poveikio rodikliai, plėtros uždaviniai ir jų rezultato rodikliai;

10.5.  priemonių planas – nurodomos plėtros tikslus ir uždavinius įgyvendinančios priemonės, atsakingi vykdytojai, įgyvendinimo laikotarpis ir stebėsenos rodikliai;

10.6. finansavimo planas – nurodomas preliminarus plėtros uždaviniams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai;

10.7. svarbiausi Savivaldybės investiciniai projektai – nurodomi Savivaldybės įgyvendinami ir (arba) planuojami į gyvendinti investiciniai projektai, pateikiant informaciją apie jų sąsajas su RPPl pažangos priemonėmis, projektų vykdytojus, įgyvendinimo terminus ir projektams įgyvendinti planuojamas ir  (arba) skirtas pažangos lėšas, taip pat nurodant, ar šie projektai įgyvendinami ir (arba) planuojami įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;

10.8.  SPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos;

11. SPP turi būti iš esmės atnaujintas iki SPP galiojimo pabaigos: atliekama išsami aplinkos analizė, peržiūrima vizija, strateginiai tikslai ir kitos plano dalys, organizuojamas viešas dokumento svarstymas.

12. SPP uždaviniai ir priemonės, esant poreikiui, gali būti peržiūrimi ir keičiami. Pasiūlymai dėl SPP pateikiami raštu Savivaldybės merui. SPP pakeitimai ar papildymai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

13. Rengdama SPP, Savivaldybės administracija turi siekti kuo aktyvesnio visų suinteresuotų strateginio valdymo sistemos dalyvių dalyvavimo, pagrįsto bendradarbiavimu ir partneryste su socialiniais ir ekonominiais partneriais, suinteresuotosiomis šalimis.

14. Jei Savivaldybė, dalyvauja rengiant RPPl, įvertina, kiek SPP nustatyti strateginiai plėtros tikslai ir plėtros uždaviniai atitinka RPPl, ir prireikus patikslina SPP.

15. Parengtas SPP projektas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje viešosioms konsultacijoms, remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis. Per nustatytą laiką galima teikti pastabas bei pasiūlymus. Pasibaigus viešųjų konsultacijų terminui, atsižvelgus į gautas pastabas, esant poreikiui SPP projektas yra tikslinamas ir teikiamas svarstyti SPG ir, gavus jos pritarimą, teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

16. Kasmet rengiama ir teikiama Savivaldybės tarybai išklausyti bei patvirtinti SPP įgyvendinimo metinė ataskaita.

 

IV SKYRIUS

SVP RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS

 

17. SVP – veiklos lygmens planavimo dokumentas, kuris yra rengiamas kasmet, numatant Savivaldybės veiklą ateinantiems trejiems metams, siekiant suplanuoti Savivaldybės asignavimus, skirtus RPPl nustatytoms pažangos priemonėms ir (arba) SPP nustatytoms Savivaldybės plėtros tikslus ir uždavinius įgyvendinančioms priemonėms ir (arba) projektams įgyvendinti, taip pat ateinančių trejų metų asignavimus Savivaldybės tęstinei veiklai vykdyti.

18. SVP projekto rengimą, svarstymą Savivaldybės taryboje, viešinimą ir įgyvendinimą organizuoja Savivaldybės meras.

19. SVP rengiamas vadovaujantis SPP, kitais planavimo dokumentais, asignavimų valdytojų, biudžetinių įstaigų, įstaigų ir bendrovių veiklos planais, Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų finansavimo šaltinių prognoze trejiems metams bei Vyriausybės patvirtintomis rekomendacijomis, Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatais, Savivaldybės veiklos prioritetais.

20. Savivaldybės veiklos prioritetai gali būti planuojami metams arba Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, susiejant juos su Savivaldybės tarybos veiklos programa. Kiekvienais metais rengiant SVP veiklos prioritetai ir siekiami rezultatai peržiūrimi, patikslinami ir suplanuojami svarbiausi darbai.

21. SVP pateikiama informacija:

21.1. Savivaldybės misija ir veiklos prioritetai (šioje dalyje suformuluojamas glaustas Savivaldybės pagrindinis funkcionavimo tikslas, apibūdinantis jos pagrindines veiklos kryptis, ypatumus, išreiškiantis jos santykius su vidaus ir išorės interesų grupėmis);

21.2. SPP nurodyti Savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai;

21.3. planuojami 3 metų asignavimai, skirti Savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonėms ir (ar) projektams įgyvendinti – Savivaldybė į SVP perkelia SPP nustatytas pažangos ir tęstinės veiklos priemones, RPPl suplanuotus įgyvendinti projektus. Jei Savivaldybė nedalyvauja įgyvendinant RPPl pažangos priemones ir (arba) projektus, ji SVP nustato tęstinės veiklos uždavinius ir savo savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus.

21.4. planuojami pasiekti rezultatai;

21.5. savivaldybės programos – SVP programa apima pažangos ir tęstinę veiklą;

21.6. Savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai;

21.7. kita svarbi informacija.

22. Savivaldybė SVP suformuluoja nuolatinių funkcijų ir teikiamų paslaugų tęstinės veiklos uždavinius ir veiklos efektyvumo rodiklius.

23. Parengtas SVP projektas teikiamas svarstyti SPG ir skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt. Gali būti organizuojamas viešas SVP projekto aptarimas. SPG išnagrinėja SVP projektą ir, esant reikalui ir atsižvelgus į bendruomenės gautas pastabas ir pasiūlymus, suformuoja pasiūlymus jį koreguoti ar pildyti. SVP projektą koreguoja ir pildo Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. SVP projektas SPG gali būti nagrinėjamas atskiromis dalimis.

24. SPG pritarus SVP projektui, jis perduodamas Savivaldybės administracijos Finansų skyriui maksimalių asignavimų programoms planui parengti.

25. SVP projektas tikslinamas pagal maksimalių asignavimų programoms planą. Asignavimų valdytojai tikslina SVP projekto dalis ir teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius patikslina SVP projektą ir teikia svarstyti SPG.

26. SPG pritarus SVP projektui, jis teikiamas Savivaldybės tarybos komitetams (toliau – komitetams) ir Savivaldybės tarybai svarstyti tokia tvarka:

26.1. SVP projektas svarstomas komitete, atsakingame už strateginį planavimą. Komitetas teikia pastabas dėl SVP projekto koregavimo ar papildymo;

26.2. SVP projektas pristatomas komitetuose, daugiausia dėmesio skiriant SVP programų projektų pagal jų kuruojamas sritis svarstymui. Komitetų posėdžiuose, kuriuose pristatomas SVP projektas, turi dalyvauti su komitetų veiklos sritimi susijusių Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, o komiteto nariams pageidavus – kitų padalinių ar įstaigų vadovai. Komitetai teikia pastabas ir pasiūlymus dėl SVP projekto koregavimo ar papildymo;

26.3. esant poreikiui, SVP patikslinamas pagal gautas pastabas ir pakartotinai svarstomas SPG;

26.4. SVP projektas teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

27. SVP projektas yra Savivaldybės biudžeto projekto planavimo pagrindas. Parengtas SVP projektas turi atitikti Savivaldybės finansines galimybes. Savivaldybės biudžeto projekte numatyti asignavimai turi atitikti SVP programoms įgyvendinti numatytus asignavimus.

 

V SKYRIUS

SVP ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

 

28. Savivaldybės tarybai patvirtinus SVP ir Savivaldybės biudžetą, pradedamas SVP įgyvendinimas ir yra rengiami MVP.

29. MVP rengia Savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos), Savivaldybės biudžetinės įstaigos. MVP detalizuojami SVP planuojamų programų pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai ir priemonės. MVP nustatomais rodikliais turi būti siekiama SVP nustatytų veiklos tikslų ir pažangos ir tęstinės veiklos uždavinių įgyvendinimo.

30. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius SVP pagrindu parengia Savivaldybės administracijos MVP, kuriame detalizuoja SVP priskirtas vykdyti priemones. Savivaldybės administracijos metinį veiklos planą ir jo pakeitimus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

31. Biudžetinių įstaigų vadovai parengia ir teisės aktų nustatyta tvarka suderina bei tvirtina SVP pagrindu parengtus MVP.

32. Pradėjus įgyvendinti SVP, prasideda nuolatinė SVP įgyvendinimo rezultatų stebėsena (toliau – stebėsena). Stebėsenos tikslas – nuolat stebėti SVP įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus, siekiant pagerinti Savivaldybės veiklą ir rezultatus.

33. Stebėsenos procesas vykdomas šiais etapais:

33.1. SVP programų priemonių įgyvendinimo stebėsena. Esant poreikiui, Savivaldybės meras nustatytais terminais Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai pateikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui duomenis apie jiems priskirtų vykdyti SVP programų priemonių įgyvendinimo lygį. Išanalizavęs gautus duomenis, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius parengia SVP įgyvendinimo tarpines ataskaitas ir teikia jas susipažinti Savivaldybės merui. Atsižvelgiant į tarpinių ataskaitų išvadas, gali būti formuojami pasiūlymai dėl SVP koregavimo;

33.2. SVP įgyvendinimo rezultatų stebėsena. Pasibaigus kalendoriniams metams, Savivaldybės biudžetinės įstaigos pateikia jų veiklą kuruojantiems asignavimų valdytojams informaciją apie priskirtų vykdyti SVP dalių įgyvendinimo rezultatus. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui pateikiami apibendrinti padalinių duomenys apie Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams priskirtų vykdyti SVP dalių įgyvendinimo rezultatus. Išanalizavęs gautus duomenis, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius parengia SVP įgyvendinimo galutinę ataskaitą ir teikia ją svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai. SVP įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama informacija apie: veiklos prioritetų įgyvendinimą, svarbiausių darbų atlikimą ir pasiektą pažangą; tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą; problemas ir priežastis, dėl kurių nepasiekti tikslai ar neįgyvendinti uždaviniai; asignavimų naudojimą programos tikslams pasiekti; pasiūlymus ir rekomendacijas dėl veiklos prioritetų tęstinumo, tikslų ir uždavinių peržiūros, veiklos valdymo tobulinimo ir kt.

 

VI SKYRIUS

SVP KEITIMAS

 

34. Pasiūlymus dėl SVP keitimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai, kiti suinteresuoti asmenys.

35. SVP keitimą organizuoja Savivaldybės meras. SVP keitimo dokumentų projektus rengia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. SVP keitimo procesas vyksta tokia tvarka:

35.1. Savivaldybės merui pateikiami raštiški pasiūlymai dėl SVP keitimo;

35.2. pasiūlymai svarstomi SPG;

35.3. pritarus SPG, rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl SVP keitimo teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybos komitetui, kuruojančiam tą Savivaldybės veiklos sritį, su kuria yra susijęs siūlomas keitimas, bei komitete, atsakingame už strateginį planavimą, ir teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

36. SVP tikslinamas vadovaujantis Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos ir Savivaldybės biudžeto vykdymo duomenimis, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekta nustatytų tikslų ir įgyvendinti numatyti uždaviniai. SVP tikslinimas atliekamas ne dažniau kaip kartą per ketvirtį.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Tvarkos aprašas, kiti Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai ir jų ataskaitos yra vieši ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

38. Teritorijų planavimas Savivaldybėje atliekamas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

39. Tai, kas nereglamentuota Tvarkos apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

40. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

________________

part_e8b942fae34e49dabc03d480c6a127a8_end