LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO „PREZIDENTO ROLANDO PAKSO JUDĖJIMAS“ 2019 M. GEGUŽĖS 26 D. RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ POLITINĖS KAMPANIJOS IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMO

 

2019 m. spalio 17 d. Nr. Sp-393

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 3, 8 ir 11 dalimis, 3 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, 12 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 23 straipsnio 1 dalies 2, 5, 6 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, 10 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. spalio 16 d. pažymą Nr. 3-130(1.2) „Dėl visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando  Pakso judėjimas“ 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos išlaidų pripažinimo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad lauko reklamos kampanija nuo 2018 m. spalio 23 d. iki 2018 m. lapkričio 26 d. „Ar pritari lito sugrąžinimui?“ (reklama užsakyta UAB „LT ADVERT“, UAB „Prodenta“) yra visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ politinė reklama.

2. Pripažinti, kad straipsniai „R. Paksas. Be savo pinigų valstybė pasmerkta tarnauti pasaulio galingiesiems“ yra reklamos kampanijos „Ar pritari lito sugrąžinimui?“ dalis ir yra visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ politinė reklama.

3. Pripažinti visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos išlaidomis reklamos kampanijos „Ar pritari lito sugrąžinimui?“ išlaidas (20 240,09 Eur).

4. Pripažinti asociacijos Rolando Pakso pilietinis judėjimas „Šaukiu aš tautą“ užsakytos reklamos kampaniją „Ar pritari lito sugrąžinimui?“ nepinigine auka (20 240,09 Eur) visuomeniniam rinkimų komitetui „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“.

5. Pripažinti, kad visuomeninis rinkimų komitetas „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ šiurkščiai pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, kadangi visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą politinė kampanija finansuota nepriimtina auka, tai yra juridinio asmens (asociacijos Rolando Pakso pilietinis judėjimas „Šaukiu aš tautą“) auka.

6. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, nurodant 3 punkte nurodytas politinės kampanijos išlaidas ir (ar) nepiniginę auką.

7. Perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surinktą medžiagą dėl asociacijos gautos paramos panaudojimo politinei kampanijai.

8. Pripažinti, kad Rolandas Paksas pažeidė Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 54 straipsnio 1 dalį apmokėdamas politinės reklamos skleidimo išlaidas Europos Parlamento lėšomis.

9. Pripažinti, kad buvo pažeista Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6 dalis, 8 straipsnio 3 dalis, 12 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 17 straipsnio 7 dalis.

10. Įpareigoti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrių nustatyti 2 punkte minimų straipsnių paskelbimo kainą politinės reklamos įkainiais ir šias išlaidas nurodyti visuomeninio rinkimų komiteto „Prezidento Rolando Pakso judėjimas“ politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje ir finansavimo apskaitos žiniaraštyje.

 

Sprendimą dėl politinės kampanijos dalyvio padaryto šiurkštaus įstatymo pažeidimo politinės kampanijos dalyvis per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kitos sprendimo dalys gali būti skundžiamos Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                            Laura Matjošaitytė