KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL leidimų Įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje REGISTRAVIMO, išdavimo, ATSISAKYMO JUOS IŠDUOTI, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO, paraiškų ir leidimo formŲ patvirtinimo

 

2020 m. balandžio 29 d. Nr. AD1-576

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2  punktu ir 30 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktais, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670, 20.3, 21.1 papunkčiais, 28 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-333 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“:

1Tvirtinu pridedamus:

1.1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą;

1.2. Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje formą;

1.3. Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje turimo leidimo pagrindu formą;

1.4. Leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje formą.

2Pripažįstu netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. AD1-172 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, paraiškų ir leidimo formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                    Gintaras Neniškis

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. AD1-576

 

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE REGISTRAVIMO, IŠDAVIMO, ATSISAKYMO JUOS IŠDUOTI, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja leidimų išorinei reklamai įrengti bendruosius reikalavimus Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išorinę reklamą draudžiama įrengti be leidimo.

3. Leidimai įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registruojami, išduodami, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ir galiojimas panaikinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4‑670 (toliau – Taisyklės), Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-300, Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiuoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-267, ir šiuo Tvarkos aprašu.

4. Reklaminės veiklos subjektas (toliau – Pareiškėjas), norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) atsakingam darbuotojui elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai pateikia užpildytą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą paraiškos formą, adresuotą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Paraiška pateikiama kartu su privalomais dokumentais, nurodytais paraiškoje, ir atitinkančiais Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano bei šio Tvarkos aprašo reikalavimus.

5. Skyriaus atsakingas darbuotojas patikrina, ar teisingai užpildyta paraiška ir pateikti visi privalomi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, ir kompiuterinė laikmena (jei pareiškėjas ją turi), užregistruoja paraišką informacinėje sistemoje „Darbų valdymo sistema“ (toliau – IS „DVS“).

Pranešimas Pareiškėjui apie prašymo priėmimą ir užregistravimą automatiškai išsiunčiamas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Skyriaus atsakingas darbuotojas prašymą užregistruoja.

Apie leidimo išdavimą pranešimas Pareiškėjui automatiškai išsiunčiamas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas), kai Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas užduotį įvykdo.

6. Jei paraiška nevisiškai, neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba dokumentų kopijos netinkamai patvirtintos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir dokumentų gavimo Skyriaus atsakingas darbuotojas elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai praneša apie tai Pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

7. Skyriaus atsakingas darbuotojas sutikrina Nekilnojamojo turto registre Pareiškėjo duomenis, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teisę ar valdymą kitais teisėtais pagrindais. Taip pat Juridinių asmenų registre sutikrina Pareiškėjo (juridinio asmens) įregistruotus duomenis apie įmonę ir vadovą.

8. Skyriaus atsakingas darbuotojas perduoda užregistruotą paraišką kartu su gautais dokumentais nagrinėti Urbanistikos ir architektūros, Viešosios tvarkos, Miesto tvarkymo, Paveldosaugos bei Licencijų ir leidimų skyriams.

9. Urbanistikos ir architektūros bei Viešosios tvarkos skyrių atsakingi darbuotojai, kai Pareiškėjas pateikė paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, Miesto tvarkymo skyriaus atsakingi darbuotojai, kai Pareiškėjas pateikė paraišką išduoti leidimą įrengti reklaminį įrenginį, ir Paveldosaugos skyriaus atsakingi darbuotojai, kai pareiškėjas pateikė paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą SN1 ir SN2 zonose (zonos nustatytos Klaipėdos miesto vizualinės informacijos bei išorinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-267), ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patikrina gautus dokumentus, pagal kompetenciją įvertina, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus, ir su išvadomis grąžina dokumentus Skyriaus atsakingam darbuotojui, kuris, jeigu projektiniam pasiūlymui pritarta, elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai informuoja Pareiškėją dėl vietinės rinkliavos įmokos sumokėjimo, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų pateiktų dokumentų ir vietinės rinkliavos sumokėjimo fakto gavimo dienos.

Nustatyto dydžio vietinę rinkliavą Pareiškėjas sumoka į nurodytą Savivaldybės administracijos surenkamąją pajamų sąskaitą ir apie tai informuoja Skyriaus atsakingą darbuotoją (pateikiama tiesiogiai ar informuojama telefonu arba kitomis elektroninėmis informavimo priemonėmis).

Nesumokėjus vietinės rinkliavos, išskyrus atvejus, nustatytus Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, kada Pareiškėjas atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos, leidimas neišduodamas.

10. Jeigu projektiniam pasiūlymui nepritarta, Pareiškėjui apie atsisakymą išduoti leidimą ir tokio sprendimo priėmimo pagrindą automatiškai išsiunčiamas pranešimas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas). Pranešime taip pat nurodomos Pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti,  jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų.

11. Jei Urbanistikos ir architektūros skyriaus atsakingam darbuotojui išvadai priimti reikalingas Vizualinės estetikos ir reklamos formavimo komisijos (toliau – Komisija) sprendimas, Skyriaus atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai apie Komisijos sprendimo būtinumą gauna informaciją, elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai informuoja apie tai Pareiškėją, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, t. y. nuo Komisijos sprendimo priėmimo ir nustatyto dydžio vietinės rinkliavos sumokėjimo dienos.

Jei Komisija priima neigiamą sprendimą dėl išorinės reklamos ir pateiktos vizualinės informacijos atitikimo nustatytiems reikalavimams, Komisijos sekretorius, vadovaudamasis Komisijos reglamentu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Komisijos posėdžio protokolą su išvada pateikia Skyriaus atsakingam darbuotojui, kuris šį prideda prie privalomų pateikti dokumentų.

Apie neigiamą Komisijos išvadą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Komisijos posėdžio protokolo su išvada gavimo Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas per IS „DVS“, elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai informuoja Pareiškėją.

Komisijai priėmus neigiamą sprendimą dėl išorinės reklamos ir pateiktos vizualinės informacijos atitikimo nustatytiems reikalavimams, prašymas atmetamas ir Pareiškėjas dėl leidimo išdavimo turi iš naujo atlikti visas procedūras Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

12. Projektų rengimo ir sprendinių pagrindiniai vertinimo kriterijai:

12.1. išorinės reklamos projektus gali rengti tik turintys atitinkamą aukštąjį profesinį išsilavinimą dizaineriai, architektai ir konstruktoriai. Projektai turi būti patvirtinti projektuotojų parašais;

12.2. išorinė reklama negali keisti statinių ir pastatų kompozicijos, jų vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių, turi atitikti pastatų, statinių ir patalpų esminius reikalavimus, nurodytą nuosavybės dokumentuose paskirtį;

12.3. jei viename pastate yra grupė ūkio subjektų, projektuojama laikantis bendro iškabų įrengimo principo, bendrų formų, konstrukcijų, medžiagų modulių, gabaritų įrengimo sistemos;

12.4. išorinė reklama vizualiai turi nepažeisti architektūrinių fasadų, nekeisti, neskaidyti jų apdailos, neuždengti architektūrinių elementų ir detalių, neužklijuoti ir neuždengti durų, langų bei vitrinų (patalpos vitrinose ar languose išorinė reklama galima iki 20 procentų jų gabaritų), atsižvelgiant į gretimybes ir šalia esančių pastatų išklotinę;

12.5. išorinė reklama neturi pažeisti trečiųjų asmenų interesų: dengti jų sienų, skleisti šviesą, užstoti praėjimo takus, šaligatvius ir pravažiavimo kelius, vizualiai ir technologiškai neturi gadinti pastatų fasadų;

12.6. išduodant pastatų, gyvenamųjų namų kvartalų projektavimui ar patalpų paskirties keitimui architektūrinius reikalavimus techninio projekto rengimui, rengiama išorinės reklamos arba vizualinės informacijos sprendinių dalis;

12.7. išorinę reklamą draudžiama projektuoti ir įrengti ant miesto infrastruktūros objektų, ant savavališkai pastatytų ar įrengtų reklaminių įrenginių, ant gatvių, aikščių dangos, apšvietimo atramų, virš gatvių (išskyrus šventinę puošybą ir miesto šventinę reklamą), kelio ženklų, medžių, skulptūrų, paminklų, mažųjų architektūros formų, Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiajame plane draudžiamose vietose ir kitose Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais draudžiamose vietose ir draudžiamais būdais;

12.8. senamiesčio SN1 ir SN2 zonose projektuojant ir įrengiant iškabas, išsaugoti paveldo objektų ir teritorijų savitumą, projektiniuose sprendiniuose ieškoti analogų istorinėse formose, dekoro elementuose, naudoti senamiesčiui būdingas medžiagas;

12.9. jeigu projektuose pateiktiems sprendiniams, kuriems buvo priimtas sprendimas neišduoti leidimo, neatliktos korektūros pagal pateiktas pastabas, paraiška išduoti leidimą pakartotinai nesvarstoma. Urbanistikos ir architektūros skyriaus atsakingas darbuotojas grąžina paraišką su dokumentais Skyriaus atsakingam darbuotojui, kuris apie atsisakymą išduoti leidimą ir atsisakymo priežastį informuoja Pareiškėją elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Pranešime taip pat nurodomos Pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti,  jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų.

13. Projektai derinami, priklausomai nuo išorinės reklamos paskirties, pagal kompetenciją su:

13.1. Savivaldybės administracijos vyriausiuoju kalbos tvarkytoju (pateikti užrašai turi atitikti bendrinės lietuvių kalbos normas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų reikalavimus);

13.2. Savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyriaus atstovu (SN1 ir SN2 zonose, jeigu pastatai arba teritorija yra saugomi valstybės ar Savivaldybės);

13.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio atstovu (SN1 ir SN2 zonose, jeigu pastatai yra saugomi valstybės arba Savivaldybės ir yra saugomoje teritorijoje);

13.4. Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi;

13.5. Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus atstovu. Urbanistikos ir architektūros skyriaus atstovas taip pat teikia išvadą, ar išorinė reklama yra kultūrinė, šviečiamoji ar vizualinė informacija;

13.6. inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis (jeigu reklaminis įrenginys yra su pamatais arba prijungtas prie inžinerinių komunikacijų);

13.7. eismo priežiūros tarnybos atstovu, kai to reikalauja teisės aktai.

14. Skyriaus atsakingas darbuotojas paraišką, suderintą pagal Tvarkos aprašo 13 punktą, visus Pareiškėjo pateiktus dokumentus, iš atitinkamų registrų gautus dokumentus kartu su dokumentu ar atžyma, patvirtinančia, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimo išdavimą, perduoda Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjui, o šis – atsakingam Licencijų ir leidimų skyriaus darbuotojui nagrinėti.

15. Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs įregistruotus dokumentus ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta vietinė rinkliava, pagal kompetenciją patikrina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pateikia išvadas Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjui.

16. Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į pateiktas išvadas, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, priima sprendimą dėl leidimo išdavimo.

17. Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs sprendimą dėl leidimo išdavimo, pagal pateiktus ir patikrintus dokumentus parengia leidimą, pasirašo, antspauduoja Licencijų ir leidimų skyriaus antspaudu, įregistruoja registravimo žurnale kompiuterinėse laikmenose ir perduoda Skyriaus atsakingam darbuotojui, kuris leidimą perduoda Pareiškėjui. Jei Pareiškėjas paraiškoje nurodė kitą pageidaujamą būdą gauti leidimą (paštu, elektroninėmis priemonėmis ir pan.), tai leidimą nurodytu būdu Pareiškėjui pateikia Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas.

18. Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo visų teisingai įformintų dokumentų leidimui išduoti ir vietinės rinkliavos sumokėjimo fakto gavimo dienos. Jeigu yra pateikti ne visi arba neteisingai įforminti dokumentai, nesumokėta vietinė rinkliava, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Jeigu Pareiškėjas nesumoka nustatytos vietinės rinkliavos, leidimas neišduodamas. Leidimas įrengti išorinę reklamą neišduodamas ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1, 2 ir 12 dalyse bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų (patikslintų) dokumentų pateikimo dienos leidimas neišduodamas ir Pareiškėjui nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

19. Leidimo įrengti išorinę reklamą ant ne Savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijos galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į Pareiškėjo paraiškoje nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį, bet negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

20. Leidimo įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijos galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į Pareiškėjo paraiškoje nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį, bet negali būti ilgesnis nei iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

21. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Skyriaus atsakingam darbuotojui elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai turi pateikti paraišką išduoti leidimą turimo leidimo pagrindu (forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu), kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data. Prie prašymo pridedami anksčiau suderintas, kurio pagrindu buvo išduotas leidimas, ir naujas projektiniai sprendiniai, taip pat kompiuterinė laikmena (jei pareiškėjas ją turi).

Skyriaus atsakingas darbuotojas perduoda užregistruotą paraišką išduoti leidimą turimo leidimo pagrindu kartu su gautais dokumentais nagrinėti Urbanistikos ir architektūros bei Viešosios tvarkos skyriams. Šių skyrių specialistai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos įvertina išorinės reklamos spalvinio ir grafinio vaizdo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir išvadą pateikia Skyriaus atsakingam darbuotojui. Skyriaus atsakingas darbuotojas, ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų gavimo, raštu ar elektroninėmis priemonėmis informuoja leidimo turėtoją apie spalvinio ar grafinio vaizdo keitimo suderinimą ir informuoja leidimo turėtoją dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo (jeigu priimamas sprendimas, kad pagal naują projektinį pasiūlymą reikalingas naujas leidimas), taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų pateiktų dokumentų ir vietinės rinkliavos sumokėjimo fakto gavimo dienos.

Skyriaus atsakingas darbuotojas suderintą paraišką kartu su dokumentais ir specialistų išvada bei dokumentu ar atžyma, patvirtinančia, kad sumokėta vietinė rinkliava už leidimo išdavimą, perduoda Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjui, o šis – atsakingam Licencijų ir leidimų skyriaus darbuotojui nagrinėti.

Jei Urbanistikos ir architektūros skyrius ar Viešosios tvarkos skyrius nesuderina projektinio sprendinio spalvinio ar grafinio vaizdo keitimo, Pareiškėjui apie atsisakymą suderinti spalvinio ar grafinio vaizdo keitimą ar išduoti naują leidimą ir tokio sprendimo priėmimo pagrindą automatiškai išsiunčiamas pranešimas per IS „DVS“ SMS žinute ir el. paštu (jeigu juos nurodė pareiškėjas). Pranešime taip pat nurodomos Pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų.

22. Jeigu baigiantis leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą ir jei nepasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys, ir (ar) informacija, jis Skyriaus atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos elektroninėmis priemonėmis, paštu, per kurjerį arba tiesiogiai pateikia paraišką leidimui gauti turimo leidimo pagrindu. Jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys, ir (ar) informacija, tai Pareiškėjas naujam leidimui gauti turi pateikti paraišką, kaip tai nurodyta Tvarkos aprašo 4 punkte, ir kompiuterinę laikmeną (jei pareiškėjas ją turi).

Leidimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas Tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais.

23. Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas registruoja išduotus leidimus, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

24. Registravimo žurnale apie išduotus leidimus, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą įrašomi šie duomenys: leidimo numeris, leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, išorinės reklamos adresas, plotas, leidimo išdavimo ir galiojimo datos, sumokėta vietinė rinkliava, leidimo galiojimo sustabdymo, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ar leidimo galiojimo panaikinimo data. Žurnalas pildomas tik kompiuterinėse laikmenose.

25. Per 3 darbo dienas nuo leidimo išdavimo, leidimo galiojimo sustabdymo, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ar leidimo galiojimo panaikinimo Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas skelbia informaciją apie leidimų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą Licencijų informacinėje sistemoje (LIS). Informacijoje nurodomi šie duomenys: leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, leidimo numeris ir leidimo išdavimo, leidimo galiojimo sustabdymo, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ar leidimo galiojimo panaikinimo data.

26. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

26.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;

26.2. išorinė reklama įrengta nesilaikant leidime nurodyto išorinės reklamos įrengimo projekto.

27. Apie sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą Licencijų ir leidimų skyrius per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (elektroninėmis priemonėmis ar laišku) praneša leidimo turėtojui, nurodo trūkumus, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas, ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti.

28. Leidimo turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, turi ištaisyti nurodytus trūkumus, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas, per 5 darbo dienas (terminas skaičiuojamas nuo pranešimo apie leidimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos).

Ištaisęs trūkumus, leidimo turėtojas turi apie tai raštu (elektroninėmis priemonėmis ar laišku) pranešti Licencijų ir leidimų skyriui.

29. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu reklaminės veiklos subjektas įvykdo leidimus išduodančios institucijos reikalavimus per 5 darbo dienas ištaisyti nurodytus trūkumus.

30. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

30.1. reklaminės veiklos subjektas pateikia paraišką panaikinti leidimo galiojimą;

30.2. reklaminės veiklos subjektas (juridinis asmuo) yra likviduojamas;

30.3. reklaminės veiklos subjektas (fizinis asmuo) miršta;

30.4. reklaminės veiklos subjektas, sustabdžius jo leidimo galiojimą, neįvykdo leidimus išduodančios institucijos reikalavimų per 5 darbo dienas ištaisyti nurodytus trūkumus;

30.5. pasibaigia žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengta išorinė reklama, savininko sutikimo galiojimo terminas.

31. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą Licencijų ir leidimų skyrius per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu (elektroninėmis priemonėmis ar laišku) praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

32. Leidimo galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, leidimo galiojimas panaikinamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymų projektus ruošia ir teikia derinti Licencijų ir leidimų skyriaus atsakingas darbuotojas.

33. Išorinės reklamos Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje nustatytų įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo Viešosios tvarkos skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Saugomų teritorijų direkcija arba Regiono aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

34. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, Pareiškėjas savo lėšomis privalo per 10 dienų išardyti reklaminį įrenginį, nukabinti reklamą, sutvarkyti aplinką ir (ar) pastato fasadą.

________________________