PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl paKRUOJO rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo

 

2022 m.                    d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 straipsniu, Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos nuostatais,  patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-272 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos steigimo ir Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

1Tvirtinu Pakruojo rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) teikiamų administracinių paslaugų aprašymai (toliau – paslaugų aprašymai) skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje.

3. Įpareigoju Administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovus, į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus nuolat teisės aktų nustatyta tvarka peržiūrėti, prireikus atnaujinti Administracijos struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų teikiamų paslaugų aprašymus ir, esant pakeitimams, informuoti Administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Gitaną Udrytę-Šichovcovą apie paslaugų aprašymuose nurodytų teisės aktų, paslaugos teikimo procesų, asmenų, teikiančių paslaugas, kontaktų ir kitus pakeitimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. AV-31 „Dėl administracinių paslaugų, teikiamų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijose, aprašų tvirtinimo“;

4.2. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. AV-71 „Dėl administracinių paslaugų, teikiamų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, aprašų tvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                              Ilona Gelažnikienė