LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-291 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. D1-476

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. D1-291 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2Pavedu Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos vidaus rinkai baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvą, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), tuščias ir (ar) pripildytas pakuotes tiekiantys ūkio subjektai laikosi Taisyklių reikalavimų.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles:

2.1. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Sąvado subjektui pateikus Taisyklių 16 punkte nurodytą prašymą, apie pateiktą prašymą GPAIS išsiunčiamas pranešimas Agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD).“;

2.2. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 17 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos AAD elektroniniu paštu informuoja Agentūrą, ar pagal turimą informaciją (Sąvado subjekto veiklos patikrinimų duomenimis ir Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos (IKS) duomenimis) Taisyklių 16 punkte nurodytą prašymą pateikęs Sąvado subjektas yra įvykdęs gaminių gamintojams ir importuotojams Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas.“;

2.3. pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. nenustačiusi trūkumų pateiktame prašyme ir gavusi Taisyklių 18 punkte nurodytą AAD pranešimą, kad prašymą pateikęs Sąvado subjektas yra įvykdęs gaminių gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, patvirtina Sąvado subjekto prašymą, apie Sąvado subjekto išregistravimą GPAIS išsiunčiamas pranešimas išregistruotam Sąvado subjektui ir AAD;“;

2.4. pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.2. nustačiusi trūkumus pateiktame prašyme ir (ar) gavusi Taisyklių 18 punkte nurodytą AAD pranešimą, kad prašymą pateikęs Sąvado subjektas neįvykdė gaminių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų, atmeta prašymą išregistruoti iš Sąvado, apie prašymo atmetimą ir atmetimo priežastis GPAIS išsiunčiamas pranešimas prašymą pateikusiam Sąvado subjektui.“;

2.5. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Jei Sąvado subjekto pateikto prašymo išregistruoti jį iš Sąvado nėra, paaiškėjus Taisyklių 15.3 ar 15.4 papunkčiuose nurodytoms aplinkybėms arba gavus Taisyklių 15.1 ar 15.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, Agentūra per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo ar šios informacijos gavimo naudodamasi GPAIS išregistruoja Sąvado subjektą iš Sąvado, apie išregistravimą GPAIS išsiunčiamas pranešimas išregistruotam Sąvado subjektui ir AAD.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas