LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1737 53 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-98

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 53 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudimo ar perdraudimo įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi audituoti audito įmonė, kuri turi draudimo įmonių, perdraudimo įmonių arba finansų įstaigų audito patirties.“

2. Pakeisti 53 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Draudimo ar perdraudimo įmonė per 10 dienų nuo audito įmonės pasirinkimo privalo pranešti priežiūros institucijai apie pasirinktą audito įmonę ir jos paskirtus auditorius. Jeigu audito įmonės auditoriai neturi draudimo įmonių, perdraudimo įmonių arba finansų įstaigų audito patirties ar yra pagrindas abejoti audito įmonės ar jos paskirto auditoriaus nepriklausomumu nuo audituojamos draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės, priežiūros institucijos reikalavimu draudimo ar perdraudimo įmonė privalo pakeisti audito įmonę ar jos paskirtus auditorius.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė