ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. T-88

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20232025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu, 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas