LIETUVOS RESPUBLIKOS

AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 11 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. rugsėjo 16 d. Nr. XIV-525

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Civilinės aviacijos objektų nuosavybė

Skrydžių valdymo sistemos įrenginiai, skirti oro navigacijos paslaugoms teikti, ir tarptautinių oro uostų infrastruktūra, išskyrus žemę, nuosavybės teise gali priklausyti valstybei, uždarajai akcinei bendrovei ar akcinei bendrovei, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei (toliau – valstybės valdoma bendrovė), arba uždarajai akcinei bendrovei ar akcinei bendrovei, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybės valdomai bendrovei.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tarptautinį oro uostą valdanti įmonė, valstybės institucija ar įstaiga oro uosto žemę valdo, naudoja ir disponuoja ja turto patikėjimo teise, vadovaudamasi šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymu. Tarptautinio oro uosto teritorijos ribas ir plotą tvirtina Vyriausybė. Tarptautinį oro uostą valdančiai įmonei, valstybės institucijai ar įstaigai žemės sklypai perduodami patikėjimo teise Vyriausybei nutarus patvirtinti tarptautinio oro uosto teritorijos ribas ir plotą. Tarptautinį oro uostą valdanti įmonė, valstybės institucija ar įstaiga šių žemės sklypų negali perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jų įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į juos, jais garantuoti, laiduoti ar kitu būdu jais užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą.“

2. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tarptautinį oro uostą valdanti įmonė, valstybės institucija ar įstaiga turi teisę išnuomoti tarptautinio oro uosto žemės sklypus (jų dalis) su šio oro uosto veikla susijusioms reikmėms, taip pat juridiniams ar fiziniams asmenims, kurių veikla nesusijusi su šio oro uosto veikla, šiems asmenims nuosavybės teise priklausantiems ar jų nuomojamiems statiniams ar įrenginiams, esantiems tarptautinio oro uosto teritorijoje, eksploatuoti. Kontroliuojamojoje zonoje esanti tarptautinio oro uosto žemė gali būti išnuomojama ir subnuomojama tik su šio oro uosto veikla susijusioms reikmėms. Tarptautinį oro uostą valdančios įmonės, valstybės institucijos ar įstaigos išnuomotas žemės sklypas (jo dalis), nepažeidžiant žemės nuomos sutarties sąlygų, subnuomojamas tik gavus rašytinį žemės nuomotojo sutikimą, ne aukciono būdu Vyriausybės nustatyta tvarka. Žemės subnuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis už nuomos sutarties terminą.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimant sprendimą dėl akcinės bendrovės Lietuvos oro uostų įstatinio kapitalo formavimo, valstybei nuosavybės teise priklausantis ir valstybės įmonės Lietuvos oro uostų patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis, nematerialusis, trumpalaikis materialusis ir finansinis turtas (išskyrus žemę) Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka investuojamas sudarant akcinės bendrovės Lietuvos oro uostų įstatinį kapitalą.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimant sprendimą dėl akcinės bendrovės „Oro navigacija“ kapitalo formavimo, valstybei nuosavybės teise priklausantis ir valstybės įmonės „Oro navigacija“ patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis, nematerialusis, trumpalaikis materialusis ir finansinis turtas (išskyrus žemę) Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka investuojamas sudarant akcinės bendrovės „Oro navigacija“ įstatinį kapitalą.

4. Tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų užimamos valstybinės žemės patikėtinės teises ir pareigas po valstybės įmonės Lietuvos oro uostų pertvarkymo perima akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo valstybės įmonės Lietuvos oro uostų pertvarkymo pakeičia valstybinės žemės sklypų registro duomenis ir valstybinės žemės sklypų registro įraše įrašo patikėtinę – akcinę bendrovę Lietuvos oro uostus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda