LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 60 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 4 d. Nr. XIII-3022

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 60 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Mokykloje veikia ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda