isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. AV-384 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės  d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 8 punktais, atsižvelgdama į Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 m. gegužės 2 d. prašymą Nr. SD-126 „Įtraukti į bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašą“,

p a k e i č i u  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-384 „Dėl Asmenų, pretenduojančių teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo sudarymo“ sudarytą Asmenų, pretenduojančių teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

Administracijos direktorė                                                                                         Ilona Gelažnikienė