herbas2

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL Molėtų rajono savivaldybės INVESTICIJŲ SKATINIMO TAIKANT MOKESTINES LENGVATAS tvarkos aprašo patvirtinimo

2022 m. spalio 27 d. Nr. B1-202

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“ 1.8. papunkčiu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. B1-35 „Dėl investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika

 


PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. spalio 27 d. sprendimu

Nr. B1-202

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ SKATINIMO TAIKANT MOKESTINES LENGVATAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Molėtų rajono savivaldybės investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokestinių lengvatų nekilnojamojo turto mokesčiui, žemės mokesčiui ir valstybinės žemės nuomos mokesčiui (toliau – Mokestinės lengvatos) investuotojams suteikimo sąlygas ir tvarką.

2.    Savivaldybės suteikiamų Mokestinių lengvatų tikslas – skatinti investicijų pritraukimą į Savivaldybę.

3.    Pagal šį Aprašą Mokestinės lengvatos suteikiamos investuotojui, kuris savo veiklai investavo arba planuoja investuoti Savivaldybės teritorijoje.

4.    Aprašas netaikomas, kai tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ir investuotojo sudaroma investicijų sutartis dėl stambaus projekto įgyvendinimo, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 25 straipsnyje.

5.    Aprašas taikomas, kai investuotojas investuoja/planuoja investuoti Savivaldybės teritorijoje iki 1 448 100 Eur.

6.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu Lietuvos Respublikos investicijų  įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“.

 

II SKYRIUS

APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

7.    Pareiškėjasinvestuotojas, teikiantis paraišką Mokestinių lengvatų suteikimui pagal šį Aprašą.

8.    Priemonės koordinatorius – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas/-ai, kuris/-ie atsakingas/-i už pareiškėjų konsultavimą, paraiškų priėmimą ir registravimą, sutarčių su atrinktais pareiškėjais pasirašymo organizavimą.

9.    Vertinimo komisija – Savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri vertina pateiktas paraiškas vadovaudamasi šiuo Aprašu ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl Mokestinių lengvatų suteikimo.

10Projekto vykdytojas – investuotojas, su kuriuo sudaryta sutartis dėl Mokestinių lengvatų suteikimo.

11.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

12.  Tinkamu pareiškėju yra laikomas investuotojas, kuris atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

12.1. per praėjusius 1 kalendorinius metus į savo veiklą Savivaldybės teritorijoje yra investavęs ne mažiau kaip 100 000 Eur ir sukūręs naujų nuolatinių darbo vietų;

12.2. per ateinančius 2 kalendorinius metus į savo veiklą Savivaldybės teritorijoje planuoja investuoti nemažiau kaip 100 000 Eur ir sukurti naujų nuolatinių darbo vietų.

13.  Pareiškėjas Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turi turėti žemės ir kito nekilnojamojo turto arba nuomoti valstybinę žemę.

14.  Teikdamas paraišką (priedas) dėl Mokestinių lengvatų suteikimo pareiškėjas turi būti visiškai atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu, Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės bei savivaldybės biudžetais arba turi susitarimą su šiomis institucijomis dėl įsiskolinimų atidėjimo, jei susitarimas buvo sudarytas.

15.  Parama neteikiama:

15.1.  valstybės ir savivaldybės įmonėms;

15.2.  įmonėms, kuriose valstybei, savivaldybei priklauso visas ar dalis įstatinio kapitalo;

15.3.  pareiškėjams, turintiems įsiskolinimų valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (daugiau nei 10 Eur);

15.4.  bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems verslo subjektams;

15.5.  pareiškėjams, kurie anksčiau naudojosi pagal Aprašą gauta Mokestine lengvata ir neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų.

 

 

IV SKYRIUS

MOKESTINIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

16.     Mokestinės lengvatos gali būti suteikiamos tik žemei ir/ar kitam nekilnojamajam turtui, kurį Pareiškėjas tiesiogiai naudoja savo veikloje.

17.     Mokestinės lengvatos taikomos tokia tvarka:

17.1.  Laikotarpis, kuriam taikoma Mokestinė lengvata 100 proc. mokamų mokesčių, apskaičiuojamas pagal formulę: atliktos investicijos/100 000 = mokestinės lengvatos laikotarpis metais.

17.2.  Apskaičiuotas laikotarpis apvalinamas iki sveikųjų skaičių.

17.3.  Kiekvienam investuotam 100 000 Eur investuotojas turi sukurti po 1 naują darbo vietą, ją išlaikyti visą Mokestinės lengvatos taikymo laikotarpį ir visu Mokestinės lengvatos taikymo laikotarpiu kiekvienais metais mokėti vidutinį bruto darbo užmokestį (taikoma kiekvienam asmeniui atskirai) ne mažesnį kaip 80 procentų Lietuvos statistikos departamento skelbiamo Savivaldybės vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įskaitant individualias įmones).

17.4.  Maksimali Savivaldybės suteikiamų mokesčių lengvatų suma per einamuosius metus negali būti didesnė negu 20 000 Eur.

18.     Neremiamos veiklos:

18.1.  medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veikla;

18.2.  tabako gaminių gamyba;

18.3.  nekilnojamojo turto operacijos;

18.4.  lombardų veikla.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

 

19.     Informacija apie galimybę pasinaudoti Mokestinėmis lengvatomis, šis Aprašas ir paraiškos forma skelbiama Molėtų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.moletai.lt. Paraiškos priimamos visus kalendorinius metus.

20.     Paraiškas priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Priemonės koordinatorius, paraiškas vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Vertinimo komisija. Vertinimo komisijos darbo tvarką reglamentuoja komisijos darbo reglamentas, kurį įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Vertinimo komisija per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos įvertina paraišką, pateikia informaciją Priemonės koordinatoriui, kuris parengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Mokestinių lengvatų suteikimo sprendimo projektą. Taryba priima sprendimą per 30 darbo dienų nuo paraiškos įvertinimo.

21.     Su pareiškėju, dėl kurio paraiškos priimtas sprendimas suteikti Mokestines lengvatas, raštu sudaroma dvišalė projekto sutartis. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

22.     Pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

22.1.  nustatytos formos paraišką. Kokybiška paraiška laikoma užpildyta kompiuteriu, tinkamai užpildytos visos paraiškos dalys, pagal patvirtintą paraiškos formą, pridėti visi reikiami dokumentai, paraiška pasirašyta, projektas atitinka finansuojamas veiklas;

22.2.  dokumentą, patvirtinantį teisę į veiklą (individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo ar ūkininko pažymėjimo kopiją, jei pareiškėjas – fizinis asmuo);

22.3.  padarytų/planuojamų padaryti investicijų dydį ir sukurtų/planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičių pagrindžiančius dokumentus.

23.     Paraiškos atitikimas atrankos kriterijams bei tinkamumas gauti Mokestines lengvatas vertinami pagal paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po priemonės koordinatoriaus paklausimo (jei buvo). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti Mokestines lengvatas, ir kitų pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

24.     Pareiškėjas paraiškos formą pildo kompiuteriu (ranka užpildytos paraiškos nepriimamos) ir kartu su Aprašo 26 punkte nurodytais priedais teikia skenuotą pasirašytą paraišką arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu elektroniniu paštu [email protected].

25.     Kitais nei šiame Apraše nurodytais adresais ir būdais pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

26.     Paraiška nenagrinėjama:

26.1.  jeigu ją pateikė ne pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo;

26.2.  jeigu jos trūkumai per nustatytą trūkumų pašalinimo laikotarpį nepašalinti.

27.     Jeigu gavus paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys arba paraiška užpildyta netinkamai, priemonės koordinatorius elektroniniu paštu pareiškėjui išsiunčia paklausimą. Pareiškėjo atsakymui pateikti suteikiamas iki 5 dienų terminas nuo paklausimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Susirašinėjimas tarp priemonės koordinatoriaus ir pareiškėjo vyksta elektroniniu paštu. Per nustatytą terminą nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) duomenų ar pateikus ne visus prašomus dokumentus ir (ar) duomenis, paramos paraiška toliau nevertinama ir atmetama.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

28.     Projekto vykdytojas įsipareigoja laikytis sutartyje dėl Mokestinių lengvatų suteikimo sulygtų sąlygų dėl investicijų dydžio, naujų darbo vietų steigimo ir išlaikymo skaičiaus, darbuotojams mokamo atlyginimo dydžio, atitinkamą sutartyje numatytą laikotarpį.

29.     Projekto vykdytojas kasmet privalo pateikti Savivaldybės administracijai ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus pridėdamas šiuos dokumentus: pažymą apie laikotarpiu nuo projekto sutarties pasirašymo datos iki kalendorinių metų pabaigos įsteigtas/išlaikomas naujas darbo vietas ir darbuotojams mokamą darbo užmokestį, arba išrašą iš Sodros sistemos (SAM ataskaitą).

30.     Projekto vykdytojas Savivaldybės administracijai dokumentus, nurodytus Aprašo 29 punkte, privalo pateikti iki projekto sutartyje nurodyto termino.  Nepateikęs dokumentų iki nurodyto termino projekto vykdytojas praranda teisę į Mokestines lengvatas ateinančiais metais.

31.     Jeigu projekto vykdytojas panaikina darbo vietą, sumažina darbuotojų atlyginimus arba nesilaiko kitų įsipareigojimų pagal projekto sutartį, privalo informuoti Savivaldybės administraciją per 5 darbo dienas, pateikti paaiškinimą ir informuoti, per kiek laiko bus pašalinti nukrypimai nuo projekto sutarties įsipareigojimų. Nukrypimai turi būti pašalinami ne vėliau nei per 3 mėnesius.

32.     Projekto vykdytojo veiklą, susijusią su suteiktomis Mokestinėmis lengvatomis, laikotarpį nurodytą projekto sutartyje, turi teisę tikrinti Priemonės koordinatorius. Jei projekto vykdytojas trukdo tokiems patikrinimams arba nustatyti faktiniai neatitikimai, sutartis su juo nutraukiama. Projekto vykdytojas privalo grąžinti visą jam pritaikytą Mokestinę lengvatą.

33.     Priemonės koordinatorius patikros metu:

33.1.  patikrina informaciją apie investuotoją, gavusį Mokestinę lengvatą, viešuosiuose registruose (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių mokėtojų, Juridinių asmenų ir kt.);

33.2.  patikrina, ar projekto vykdytojas vykdo veiklą;

33.3.  patikrina, ar projekto vykdytojas išlaikė sukurtas darbo vietas numatytą laiką, ar mokamas projekto sutartyje įsipareigotas darbuotojų darbo užmokestis;

33.4.  priemonės koordinatorius turi teisę prašyti investuotojo pateikti papildomą informaciją bei dokumentus apie vykdomą veiklą, apžiūrėti darbo vietas ir pan.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34.     Savivaldybės administracija duomenis apie suteiktą pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

35.     Šis Aprašas priimamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

36.     Informacija apie finansuotus ir nefinansuotus Aprašo projektus skelbiama Savivaldybės internetinėje svetainėje www.moletai.lt ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose.

_____________________________

 

part_906da43ea52e409681b621cca09009bd_end


 

Molėtų rajono savivaldybės

investicijų skatinimo taikant

mokestines lengvatas tvarkos

aprašo

priedas                    

 

PARAIŠKA DĖL INVESTICIJŲ SKATINIMO

 

TAIKANT MOKESTINES LENGVATAS

 

_________________________

(data)

Molėtai

 

1. Pareiškėjo pavadinimas

 

2. Pareiškėjo duomenys

Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens individualios pažymos/verslo liudijimo/ūkininko pažymėjimo numeris

 

Registracijos adresas/gyvenamoji vieta, jei pareiškėjas fizinis asmuo

 

Verslo vykdymo vieta

 

Kontaktinis telefonas

 

Kontaktinis elektroninis paštas

 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo (vardas, pavardė)

 

Pagrindinė vykdoma veikla (veiklos pavadinimas ir kodas pagal EVRK)

 

 

Metai

Atliktos/planuojamos atlikti investicijos

Sukurtų/planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičius

Mokamas/planuojamas mokėti vidutinis darbo užmokestis

x metai

 

 

 

x+1 metai

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

4. Pridedami dokumentai

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

1.

Individualios veiklos pažymos / verslo liudijimo/ ūkininko pažymėjimo kopija (kai paraišką teikia fizinis asmuo)

 

2.

Juridinio asmens įregistravimo dokumento kopija (kai paraišką teikia juridinis asmuo)

 

3.

Investicijų dydį pagrindžiantys dokumentai

 

4.

Steigiamų/įsteigtų naujų darbo vietų skaičių pagrindžiantys dokumentai

 

5.

Įgaliojimas teikti paraišką (jei ją teikia įgaliotas juridinio asmens atstovas)

 

 


 

 

5. Patvirtinu, kad:

5.1.  šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

5.2.  nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybių biudžeto lėšų;

5.3.  paraiškoje numatytos išlaidos tuo pačiu metu nefinansuojamos iš kitų vietos, nacionalinių ir ES programų;

5.4.  mano atstovaujama įmonė nėra likviduojama, jai nėra pradėta bankroto procedūra ir (ar) nėra vykdoma restruktūrizacija;

5.5.  sutinku, kad Molėtų rajono savivaldybės Investicijų skatinimo taikant mokestines lengvatas tvarkos apraše minimas priemonės koordinatorius turi teisę gauti papildomą informaciją ir dokumentus, jo nuomone, reikalingus tinkamam paraiškos išnagrinėjimui.

5.6.  sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, prašomą taikyti mokestinę lengvatą ir suteiktą mokestinę lengvatą būtų skelbiama Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.moletai.lt;

5.7.  esu investuotojas taip, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas;

5.8.  su mokestinių lengvatų suteikimo sąlygomis, tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

 

 

 

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

part_7dac381e139d49daa22e45448eb02ace_end