VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2023 m. birželio 9 d. Nr. T3-146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 22 straipsnio 1, 2 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. T3-119 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 83 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.Sudaryti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisiją:

1.1. Komisijos pirmininkė Rūta Carik;

1.2. Komisijos pirmininko pavaduotojas Robert Rackiewicz;

1.3. Komisijos nariai:

1.3.1. Irena Aniukštienė;

1.3.2. Stasys Mušeikis;

1.3.3. Vaidas Augūnas;

1.3.4. Teresa Demeško;

1.3.5. Zigmont Ždanovič.

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. T3-153 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Robert Duchnevič