LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENSENOS MEDICINOS PASLAUGŲ teikimo reikalavimų APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. balandžio 24 d.  Nr. V-489

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Gyvensenos medicinos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Arūnas Dulkys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2023 m. balandžio 24 d.

įsakymu Nr. V-489

 

 

GYVENSENOS MEDICINOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvensenos medicinos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) ir specialistams, teikiantiems gyvensenos medicinos paslaugas, ir šių paslaugų teikimo ir organizavimo tvarką.

2. Gyvensenos medicinos paslaugos gali būti teikiamos ASPĮ asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytu (-ais) veiklos adresu (-ais) ir nuotoliniu būdu. Šios paslaugos teikiamos individualiai (vienam pacientui) arba ne didesnėms kaip 5 pacientų grupėms. Rekomenduojama vienos gyvensenos medicinos paslaugos trukmė 30 min.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Gyvensenos medicina – sveikatos priežiūros sritis, apimanti gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo, psichoemocinio atsparumo valdymo, socialinės aplinkos)  keitimą, siekiant išvengti ligų, kontroliuoti lėtines ligas, veikiant jų priežastis.

3.2. Gyvensenos medicinos paslauga – gyvensenos medicinos specialisto teikiama asmens sveikatos priežiūros paslauga, kuria siekiama gyvensenos medicinos tikslų.

3.3. Individuali gyvensenos medicinos paslauga – gyvensenos medicinos paslauga, kurią gyvensenos medicinos specialistas teikia tiesiogiai bendraudamas su pacientu.

3.4. Grupinė gyvensenos medicinos paslauga gyvensenos medicinos paslauga, kurią gyvensenos medicinos specialistas vienu metu teikia grupei pacientų.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVENSENOS MEDICINOS SPECIALISTAMS, ASPĮ, PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS

 

5. Gyvensenos medicinos paslaugas teikia šeimos gydytojo komandos narys gyvensenos medicinos specialistas pagal gyvensenos medicinos specialisto kompetenciją, vadovaudamasis Gyvensenos medicinos specialisto veiklos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-308 „Dėl Gyvensenos medicinos specialisto veiklos reikalavimų tvirtinimo“.

6. Gyvensenos medicinos paslaugos teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti šeimos medicinos paslaugas, nepriklausomai nuo ASPĮ nuosavybės formos.  ASPĮ, turinčiose licenciją teikti kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek jos atitinka ASPĮ licencijoje išvardytų paslaugų teikimo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

7. Patalpoje, kurioje teikiama gyvensenos medicinos paslauga, turi būti:

7.1. gyvensenos medicinos specialisto darbo vieta (stalas, kėdė, stalinė lempa, praustuvė, rankų higienos priemonės, spinta veiklos priemonėms ir drabužiams laikyti, spintelė dokumentams saugiai laikyti, kompiuterinė įranga, spausdintuvas, telefonas, prieiga prie interneto, ir kt.);

7.2. priemonės darbui su pacientais (antropometrinio matavimo priemonės: centimetrinė juostelė, medicininės svarstyklės, ūgio matuoklė; kraujospūdžio matavimo aparatas, kėdės pacientams ir kt.);

7.3. priemonės pacientų gyvensenos bei sveikatos būklės stebėsenai vykdyti (išmaniosios apyrankės, BIA (bioelektrinės varžos analizės) aparatas ir kt.);

7.4. vaizdinės priemonės, lėtinių ligų vystymosi patofiziologinius mechanizmus iliustruojanti mokomoji medžiaga, demonstracinė technika;

7.5. virtuvėlė sveikatai palankaus maisto gaminimo mokymams (rekomenduojama).

8. Teikdamas gyvensenos medicinos paslaugas, gyvensenos medicinos specialistas privalo turėti pirmosios pagalbos  rinkinį, kurio sudėtis nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11  d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“.

 

 

III SKYRIUS

GYVENSENOS MEDICINOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

9. Pacientų atstovai arba artimieji negali dalyvauti teikiant grupines gyvensenos medicinos paslaugas. Teikiant individualias gyvensenos medicinos paslaugas, dėl pacientų atstovų arba artimųjų dalyvavimo sprendžiama individualiai, sutarus pacientui ir gyvensenos medicinos specialistui. Pacientų atstovų arba artimųjų dalyvavimu siekiama efektyvesnės gyvensenos medicinos paslaugos (kai paciento atstovai arba artimieji padeda pacientui geriau įsisavinti teikiamas rekomendacijas, pamoko naudotis ryšio priemonėmis, informacinėmis technologijomis ir kitais įrenginiais ar priemonėmis, motyvuoja priimti teigiamus gyvensenos keitimo sprendimus ir kt.).

10. Dėl gyvensenos medicinos paslaugų pacientas gali kreiptis savarankiškai arba rekomendavus šeimos gydytojui ar jo komandos nariui, kuris pagal kompetenciją nustato poreikį įvertinti ir (ar) koreguoti paciento sveikatai palankią gyvenseną ribojančius rizikos veiksnius, keisti gyvenseną. Šeimos gydytojo sprendimu gyvensenos medicinos specialistas gali būti įtraukiamas į bendrus keliomis lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos būklės aptarimus. 

11. Gyvensenos medicinos specialistas visų amžiaus grupių pacientams teikia šias paslaugas:

11.1. individualias gyvensenos medicinos paslaugas:

11.1.1. surenka paciento anamnezę, nusiskundimus, įvertina gretutines ligas, atsižvelgdamas į medicinos dokumentuose nurodytą informaciją ir (ar) medicininius įrašus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), paciento ir (ar) jo artimųjų suteiktą informaciją;

11.1.2. ištiria paciento gyvenseną, jo lūkesčius ir įvertina motyvaciją;

11.1.3. identifikuoja sveikatai palankią gyvenseną ribojančius rizikos veiksnius;

11.1.4. nustato sveikatai palankios gyvensenos tikslus;

11.1.5. sudaro sveikatai palankios gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo, psichologinės sveikatos, miego ir kitų įpročių) skatinimo planą, stebi jo vykdymą ir vertina efektyvumą ir paciento pažangą, keičiant sveikatai palankią gyvenseną ribojančius rizikos veiksnius;

11.1.6. pagal pacientų poreikius ir galimybes parenka ir pritaiko sveikatą tausojančias ir stiprinančias priemones ir moko pacientus jomis naudotis;

11.1.7. sudaro paciento individualų gyvensenos korekcijos planą ir vykdo jo stebėseną;

11.1.8. teikia sveikatai palankios gyvensenos rekomendacijas pacientui ir (ar) jo šeimos nariams, ir (ar) globėjams, ir (ar) artimiesiems dėl paciento gyvensenos keitimo;

11.1.9. įvertina gyvensenos medicinos paslaugų poveikį, formuluoja išvadas ir jas pateikia pacientą siuntusiam sveikatos priežiūros specialistui;

11.2 grupines gyvensenos medicinos paslaugas:

11.2.1. pagal pacientų poreikius parenka ir pritaiko sveikatą tausojančias ir stiprinančias priemones bei moko jomis naudotis;

11.2.2. teikia rekomendacijas pacientams, kaip keisti aplinką į palankesnę sveikatai gyvenseną, kaip įtraukti jo šeimos narius ir (ar) globėjus, ir (ar) artimuosius į paciento sveikatai palankią gyvenseną ribojančių rizikos veiksnių keitimo procesą.

12. Nuotolinės gyvensenos medicinos paslaugos gali būti teikiamos individualiai, grupei arba mišriu būdu (kai dalis pacientų dalyvauja kontaktiniu, o dalis – nuotoliniu būdu). Nuotolinis paslaugos teikimo būdas rekomenduojamas:

12.1. kai padidėja užsikrėtimo infekcinėmis ligomis rizika;

12.2. individualiai įvertinus aplinkybes ir nusprendus, kad be tiesioginio paciento ir gyvensenos medicinos specialisto kontakto nenukentės paslaugos kokybė.

13. Duomenys apie suteiktas gyvensenos medicinos paslaugas turi būti įrašomi medicinos dokumentuose ESPBI IS. Formos, klausimynai, anketos, skalės, kurios nėra tvarkomos ESPBI, pildomos ASPĮ vadovo nustatyta tvarka.

14. Suteikus gyvensenos medicinos paslaugą užpildoma statistinė forma 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, įrašant informaciją apie suteiktą gyvensenos medicinos specialisto paslaugą.

15. Jei ASPĮ šeimos gydytojo komandoje nėra gyvensenos medicinos specialisto, prie ASPĮ prisirašiusiems pacientams pasiūloma kreiptis į savivaldybės visuomenės sveikatos biurą dėl dalyvavimo sveikatos stiprinimo programose.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.  Gyvensenos medicinos specialistas pagal savo kompetenciją propaguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos, sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones įstaigose, neturinčiose asmens sveikatos priežiūros licencijos, vadovaudamasis įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

17. Gyvensenos medicinos specialistas už padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ir profesinės etikos ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už nustatytų pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________

 

part_2b6e3636440841de942a377ceaacbb1e_end