RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DALIES VEIKLOS RIBOJIMO

 

2021 m. balandžio  26 d. Nr. A-388 (8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-04-26 raštą Nr. (6-21 16.1.17 Mr)2-67423 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“ ir siekdamas taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Boružėlės“:

1.    Nustatau Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ dalies veiklos ribojimą nuo 2021 m. balandžio 26 d. iki 2021 m. gegužės 7 d.

2.    Nurodau kasdieninį (kontaktinį) ugdymą Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Boružėlės“ šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu sustabdyti ir ugdymą organizuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

3.    Įpareigoju Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorių užtikrinti ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ patalpų valymą ir dezinfekciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis Rekomendacijomis sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) bei Rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai.

4.    Nurodau Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriui paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus (įtėvius, globėjus), kitus suinteresuotus asmenis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                   Justinas Pranys